Състояние на туристическата политика в община Своге


Категория на документа: Икономика


Висше училище по Агробизнес и развитие на регионите

ЦДО - гр. Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

По Туристическа политика на България

Тема: Туристическата политика насочена към развитие на културен туризмът

в община Своге

Разработил: Иван Венциславов Ефтимов
Специалност "Икономика на туризма"
Факултетен № 0239266
Курс, семестър, учебна година : IV, VIII, IV

2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод..........................................................................................................................................3

1.Социално-икономическа характеристика на община Своге............................................4

2.Анализ на културно-историческия туризъм в община Своге..........................................5

3.SWOT анализ на община Своге като туристическа дестинация.....................................8

4.Туристическа политика за развитие на културния туризъм в община Своге................9

Заключение............................................................................................................................12

Използвана литература.........................................................................................................13

Увод

Туристическата политика е съставна част от цялостната икономическа политика на дадена страна. Тя представлява завършена логически и непротиворечива система от основни принципи, които определят целите, стратегията и тактиката в развитието на туризма. Развива се с участието както на административни, така и на професионални и други организации на различни нива, и на отделните фирми.

Основните елементи на туристическата политика са: цели, субекти и инструменти. Тя може да се разглежда на различни равнища - международно, национално, регионално, локално.

Целта на настоящата разработка е да анализира туристическата политика за развитие на културен туризмът в община Своге.

Културният туризъм е важен фактор за съхраняване и популяризиране на културното наследство, изкуствата, местното социално-икономическо развитие, както и за по-доброто взаимно опознаване в контекста на Европейската интеграция.

България има огромен потенциал за развиване на културен туризъм. В страната се намират многобройни исторически и културни паметници, къщи с уникална възрожденска архитектура, останки от древни градове, крепости, гробници, впечатляващи църкви и катедрали. Част от културния туризъм са празниците, обичаите и занаятите в различните краища на страната ни, които се спазват и до днес. Местната кухня, народните песни, традициите и всичко онова, което може да се обобщи с думата фолклор, също се причислява към културния туризъм. Наличните природни, културни и исторически дадености правят България атрактивна туристическа дестинация.

1.Социално-икономическа характеристика на община Своге

Община Своге е разположена в северната част на Софийска област и граничи с общините Годеч, Костинброд, София, Елин Пелин и Ботевград. На север и североизток има общи граници с община Вършец от област Монтана и общините Враца и Мездра от Врачанска област. Община Своге заема площ от 868,6 кв.км.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състояние на туристическата политика в община Своге 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.