Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения


Категория на документа: Икономика


5. резултатите, които са получени, и изводите на експерта.
(4) Заключението се подписва от експерта и се представя на органа по приходите, възложил експертизата, и на субекта.
(5) При условията и по реда на този раздел се възлага допълнителна експертиза, когато заключението на експерта не е достатъчно пълно и ясно, и повторна - когато то не е обосновано и възниква съмнение за неговата правилност. Повторната експертиза се възлага на друг експерт.
Възнаграждение на експерта
Чл. 66.(Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Възнаграждението за извършване на експертизата се определя с акта за възлагане.
Доказателствена сила на заключението на експерта
Чл. 67.(1) Органът по приходите преценява заключението на експерта заедно с другите доказателства, събрани в хода на производството.
(2) Когато не е съгласен със заключението на експерта, органът по приходите е длъжен да се мотивира.
Специалисти
Чл. 68.(1) При необходимост органът по приходите привлича за участие в действията по обезпечаване, събиране и проверка на доказателствата и изготвяне на веществени доказателствени средства специалист - технически помощник, притежаващ необходимите знания и умения в съответната област.
(2) В случаите, когато няма възможност за участие на служител на Националната агенция за приходите, при извършване на действията по ал. 1 в качеството на специалист може да участва лице, което не е служител на агенцията и отговаря на изискванията за назначаване на експерт.
(3) В случаите по ал. 2 специалистът подписва декларацията по чл. 63, ал. 4 и има право да получи възнаграждение въз основа на договор, сключен с териториалния директор, съответно със служител, определен от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, на основание писмено предложение на органа по приходите, който е поискал участието му в съответните действия.
(4) Не се допуска използване на специални разузнавателни средства за установяване на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски.4
Писмените обяснения са специфичен способ за фактически контрол,макар и да се предоставят в писмена форма.С тях се цели да се доизяснят определени факти,както и да се установи отношението на виновните лица за допуснатите нарушения и причинените вреди,за неначислени и неплатени данъци и др.За да се приложи този способ е необходимо органите за финансов контрол да притежават правомощията да ги изискват.Права да искат и получат писмени обяснения имат органите на Националната агенция по приходите,в съотведствие с регламентираните им права с Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс,органите на Сметната палата и др.
Искането на писмените обяснения може да стане инициатива на органите за контрол,по инициатива на проверени лица или по искане на трети лица.Когато искането на писмени обяснения е по инициатива на съответния орган за финансов контрол,лицата са длъжни да ги предоставят в определените процесуални срокове.Възможно е в практиката те да откажат да дадат писмени обяснения.Този факт трябва да бъде доказан по съответния ред, т.е. чрез подписа на свидетели.
В писмените обяснения лицата могат да потвърдят констатациите в документите за осъществения контрол,да отричат определени факти,както и да предоставят нови доказателства.Данните от писмените обяснения се използват в съвкупност с останалите доказателства за направените констатации.Възприето е писмените обяснения като специфичен носител на информация да се прилагат към съответната преписка за осъществения контрол.5

Писмените обяснения трябва да се вземат веднага щом възникне нуждата от тях. Или по - конкретно - когато е установено нарушението.Ако бъде забавено вземането на писмени обяснения съответно виновното лице би имало време да осмисли поведението си, да подготви свидетели, да унищожи важни документи, които биха го изобличили.Тоест за способа на контрола писмени обяснения е характерна срочността, макар това изрично да не е уредено от законодателя.

Регламентация на документи в нормативната уредба,използвани в счетоводството:
Организирането и осъществяването на счетоводната отчетност в България са нормативно регламентирани. Нормативните документи засягащи счетоводството в предприятията са общи и специфични. Общите документи като Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за кооперациите, Закон за банките, Закон за ДДС, Закон за корпоративно подоходни облагане, Закон за облагане доходите на физическите лица, Кодекса за задължително обществено осигуряване, Кодекса на труда и др. регламентират статута, условията за създаване и средата за функциониране на предприятията.
Специфичните нормативни документи: Закон за счетоводството и Международни стандарти за финансови отчети / Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия определят задължителни и препоръчителни изисквания към организацията и осъществяването на счетоводната отчетност.
Основен нормативен документ регламентиращ счетоводната дейност е закона за счетоводството. Основните моменти в него се свеждат до следното:
1. Възприема се принципа за двустранното отразяване на стопанските операции двустранното третиране на обектите на счетоводството. По изключение в определени случаи се допуска и едностранно счетоводство.
2. Формулират се принципите , на базата на които се осъществява счетоводния процес. В основата си тези принципи се съдържат в международните счетоводни стандарти.
3. Счетоводството се осъществява на основата на сметкоплан.
4. Регламентирано е документирането като счетоводен способ и са определени първичните и вторични счетоводни документи, както и счетоводните регистри
5. Отговорността за достоверността на информацията, намерила отражение в счетоводните документи носят лицата, които са съставили и подписали тези документи.
6. Счетоводната политика се изгражда като се съобразяват изискванията заложени в закона.
7. Дадена е нормативна основа за оценка на активите и пасивите на предприятието.
8. Определена е периодичността за задължителното инвентаризиране на счетоводните обекти.
9. Регламентира се съставът и съдържанието на годишните счетоводни отчети, редът за тяхното съставяне проверка и заверка.
10. Законово се регламентира редът за съхранение и опазване на носителите на счетоводна информация счетоводните документи6
В общите разпоредби на закона се изясняват няколко важни цели и принципи за осъществяване на счетоводството и съставяне на счетоводните отчети. Формулирайки принципите, новият закон ги разделя, макар и условно, на две подгрупи:
Основни счетоводни принципи за осъществяване на счетоводството:
- текущо начисляване - означава, че приходите и разходите от сделките и събитията се отразяват счетоводно /признават се/ в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства и се представят в счетоводния отчет за същия период.
- действащо предприятие - приема се, че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще. Нов момент, който допълва определението, е изискването, ако са налице условия и съображения, че предприятието ще ликвидира или значително ще намали обема на своята дейност, при изготвяне на финансовия отчет да приложи ликвидационна или друга подобна база.7
Други способи за фактичвски контрол- справки,анкетиране,лабораторен анализ,обследване,сведения от свидетели (трети лица),фотоснимката и контролно измерване.

1 Теория на финансовия контрол, Варна. Наука и икономика,2010
2 Закон за счетоводството - Глава 4
3 Теория на финансовия контрол,Варна.Наука и икономика,2010
4 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс- Глава 8
5 Теория на финансовия контрол,Варна.Наука и икономика,2010
6 Нормативна уредба на счетоводството
7 http://xn--b1aafc9bbcrfff6c.ws/нормативна-уредба-счетоводство/
??

??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.