Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения


Категория на документа: Икономика


За всяка проведена експертиза се изготвя Доклад,който практиката,в съотведствие с неговата последна част(раздел),се нарича Заключение.Докладът включва някои основни раздели,като:основание за възлагане на експертизата,задачи на нейното провеждане,приложени способи,проверени документи и дела и направени констатации и изводи.3
Експертизата се отнася към способите за събиране и проверка на доказателствата, а не към доказателствата и доказателствените средства. Експертното заключение не възпроизвежда непосредствено възприети факти, представлява основан на специални знания извод от известни за неизвестни факти. Оценките, които се съдържат в експертното заключение се отнасят винаги до фактически, но не и до правни въпроси. Недопустимо е назначаването на експерти за разрешаването на въпроси свързани с прилагане и тълкуване на нашите закони.
Органът, който е назначил експертизата призовава лицата, на които тя е възложена, проверява тяхната самоличност, специалност и компетентност, отношенията им с обвиняемия и пострадалия, както и наличността на основания за отвод. Решението за назначаване на експертиза се връчва на експерта.
На органа, който назначава експертизата е предоставен и избора на експертите, които трябва да я извършат, както и на колко експерти да се възложи експертизата. Тя се възлага само на експерти в съответната област. Тя се възлага на специалисти от съответното учреждение или организация, а когато това е невъзможно - на специалисти извън тях. Препис от решението за назначаване на експертиза се изпраща на ръководителя на учреждението или организацията, който осигурява условия за нейното извършване. На заинтересованите лица се предоставя възможност да се запознаят с решението за допускане на експертиза, като им се разясняват и правата, които имат по закон.

Подготовка на експертизата - задължение на съответния орган е да предостави всички материали, необходими за изготвяне на експертното заключение.
Извършването на екпертизата има два етапа: 1) Изследване обекта на експертизата (материалите, въз основа на които трябва да се даде заключение); 2) Даване на заключение по набелязаните въпроси. Когато експертизата се извършва едновременно с огледа, експерта съдейства на наказателния орган, извършващ огледа да се разкрият и фиксират данни, които без помощта на експерта биха останали незабелязани. Огледа и експертизата се ръководят от наказателните органи, но не и от експерта. В хода на експертните изследвания експертът трябва да проявява необходимата инициатива за внасяне на едни или други изменения в обекта и в задачите на експертизата (да иска събиране на нови данни, поставяне на нови въпроси и т.н.) когато това се налага от резултатите на извършените изследвания.
Експертиза се назначава по искане на заинтересуваните лица или по инициатива на наказателните органи. Експертизата е задължителна когато трябва да се установят:
- причините за смъртта
- характерът на телесната повреда
- вменяемостта на обвиняемия
- способността на обвиняемия с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и дават достоверни обяснения за тях.
- способността на свидетеля с оглед на неговото физическо и психическо състояние правилно да възприема фактите, които имат значение за делото и дават достоверни показания за тях.
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс:
Раздел III :Експертиза - Основания за възлагане
Чл. 60.(1) Експертиза се възлага по инициатива на органа по приходите или по искане на субекта, когато за изясняване на някои възникнали в производството въпроси са нужни специални знания, каквито органът по приходите няма.
(2) При сложност или комплексност на предмета на изследване експертизата може да се възложи на повече от един експерт.
Лица, на които се възлага експертизата
Чл. 61.(1) Експертизата се възлага на специалисти с необходимото образование и практически опит в съответната област, вписани в списъка на експертите, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) В случаите, когато в списъка няма експерт от съответната област или той не може или откаже да участва в експертизата, тя се възлага на други специалисти от съответната професия или област.
Лица, които не могат да извършат експертизата
Чл. 62.(1) Не може да извършва експертиза лице, което:
1. е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство от първа степен на възлагащия орган или на субекта;
2. е участвало в друго процесуално качество в същото производство;
3. поради други обстоятелства може да се смята за предубедено или заинтересовано от изхода на производството;
4. се намира в служебна или друга зависимост от страните;
5. е проверявало в друго качество субекта и чиито резултати от проверката са послужили като основание за образуване на производството;
6. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
(2) Експертът е длъжен сам да си направи отвод незабавно след възникване или узнаване на обстоятелствата по ал. 1. Отвод може да поискат и страните.
(3) Експертът се освобождава от възложената задача от органа, който я е възложил, когато не може да я изпълни поради болест, некомпетентност или недостатъчност на предоставените за нуждите на експертизата материали.
Възлагане на експертиза
Чл. 63.(1) Експертизата се възлага писмено от органа по приходите, възложил производството, във връзка с което е възникнала необходимостта от извършването й, а при обжалване - от решаващия орган.
(2) При възлагането на експертизата се посочват: предметът и задачата на експертизата, материалите, които се предоставят на експерта, името, единният граждански номер, адресът, специалността, местоработата и длъжността на експерта, срокът за извършване на експертизата. Когато експертизата се извършва по искане на субекта, посочват се размерът и срокът за внасяне на определения от органа по приходите депозит за възнаграждение на експерта.
(3) Екземпляр от акта за възлагане на експертизата се връчва на експерта и на субекта, по чието искане е възложена експертизата.
(4) Експертът подписва декларация, че ще даде безпристрастно заключение, ще пази в тайна данъчната и осигурителната информация и че не са налице основанията за отвод.
(5) След подписване на декларацията по ал. 4 експертът получава от органа, възложил експертизата, определените за извършването й материали.
Извършване на експертизата
Чл. 64.(1) Експертизата се извършва въз основа на материалите, предоставени на експерта от органа по приходите.
(2) Експертът има право да извърши изследване на свързани със задачата на експертизата недвижими вещи, както и на всички движими вещи, които поради естеството или предназначението си не могат да бъдат отделени от мястото, където се намират.
(3) Всички лица, държавни или общински органи, у които се намират вещи по ал. 2, са длъжни да осигурят достъп на експерта до тях, както и да оказват необходимото съдействие за изпълнение на задачата.
(4) При неизпълнение на задълженията по ал. 3 достъпът на експерта се осигурява от органите на Министерството на вътрешните работи по искане на органа по приходите.
(5) Експертът се легитимира с удостоверение, издадено от органа по приходите, възложил експертизата.
(6) В случай че субектът не внесе депозит за възнаграждение на експерта в определения от органа по приходите срок или създаде пречки, или не окаже съдействие за изпълнение на задачата му, органът по приходите може да спре производството, във връзка с което е възложена експертизата, по реда на чл. 34, ал. 3 .
Заключение на експерта
Чл. 65.(1) Експертът е длъжен да извърши експертизата в определения от органа по приходите срок.
(2) Експертът не може да изменя, допълва или разширява възложената му задача без съгласието на органа по приходите, възложил експертизата.
(3) След извършването на необходимите проверки и изследвания експертът съставя писмено заключение, в което посочва:
1. името, единния граждански номер, адреса, специалността, местоработата и длъжността си;
2. основанието, предмета и задачата на експертизата и къде е извършена;
3. материалите, които са били използвани;
4. изследванията и с какви научни и технически средства са извършени;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.