Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения


Категория на документа: Икономика
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол - инвентаризация,експертиза и писмени обяснения

Изготвил:

Проверил :

Съдържание:

1. Същност на способите за фактически контрол
2. Същност,роля и значение на инвентаризацията като способ за фактически контрол
3. Роля и значение на експертизата като способ за фактически контрол
4. Писмени обяснения-същност и значение за фактически контрол
5. Други способи за фактически контрол

Способите за фактически контрол се използват за установяване на определени факти от жизнения цикъл на обектите.Следователно те са методическата основа на фактическия контрол.В своята съвкупност тези с особи намират широко проложение в практиката на различни органи за контрол.Не всички способи се използват в работата на различните органи.Това се определя от предмета и функциите на контрола на тези органи.Те са нормативно уредени с действащите закони и подзаконови нормативни актове.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА е нормативно регламентирана със Закон за счетоводството.Анализът на съществуващите норми от Закона за счетоводството показва,че тя по същество не е нормативно регламентирана като организация и технология.В съотведствие с изискванията , предприятията разработват вътрешни нормативни актове (Правилници, Наредби или Инструкции за провеждане на инвентаризацията).Право да извършва инвентаризации имат органите за вътрешен контрол,органите по приходите,т.е. органите за данъчен,застрахователен и осигурителен контрол и др.1
Инвентаризацията е процесът на подготовка и фактическо установяване чрез конкретни способи-броене,мерене, теглене на активите и пасивите на предприятието в определен момент от време , срявняване на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални отклонения,липси,излишъци.Инвентаризацията се извършва при следните случаи и периоди:
1. през всеки отчетен период със цел достоверно представяне на активите и пасивите във годишния финансов отчет.
2. при смяна на МОЛ.
3. при непреодолима сила или наводнения
4. при действия на трети лица.
5. по поискане на контролен съвет,прокуратурата,съда, сметната палата
6. по инициатива на ръководител на дръжеството удовлетворява исканията на собственците
В зависимост от повода за провеждане на инвентаризацията са редовни и извънредни.
От гледнма точка на обхвата са пълни и частични.
* Инвентаризацията се провежда от специално упълномощени лица,натоварени със заповед на ръководителя или лица с права, които са нормативно уредени със закон или подзаконов нормативен акт.
* Инвентаризацията се провежда периодично или по искане на компетентните държавни органи.
* Инвентаризацията се изразява в количествено измерване и оценка на качеството на материални запаси,дълготрайни активи,вземания и задължения.
* Фактическото преброяване ,мерене,теглене се извършва от материалноотговорните лица под непосредствения контрол на проверяващите.
* Фактически установените количества се описват в Инвентаризационни описи или Актове за наличности.Те имат характер на доказателствено средство.
* Сравняват се данните от фактически установените количества и качества активи с определените по счетоводен път.Изготвя се Сравнителна ведомост или друг подобен документ.
* При установяване на различия е възможно да се признаят естествени фири или да се направят компенсации на липси с излишъци.
* При наличие на причинно-следствена връзка между липси и злишъци се прави компенсиране само в количествено отношение.
НАРУШЕНИЯ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА-неправилен подбор на членовете на комисията,липса на внезапност,неправилно пресмятане на фирите,бракуват се липсващи ресурси,не се осчетоводяват навременно резултатите от инвентаризацията,не се търси нужната отговорност.
От Закона за счетоводството:
Чл.22 (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г. )Инвентаризация на активите и пасивите се извършва през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет.Инвентаризацията се извършва по ред и начин, определени от органите на управление на предприятието.

(2) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За бюджетните предприятия министърът на финансите може да определи и други срокове за извършване на инвентаризацията.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Инвентаризации се извършват и по искане на органите на съдебната власт и на други органи, когато това е предвидено в закон.2
Не случайно определението за инвентаризация, дадено в Закона за счетоводството е проверка , чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.
Извършването на инвентаризацията е процес, в който са ангажирани не само счетоводителите. В този процес задължително се включват управителите на съответното предприятие, материално-отговорните лица и одиторите, като за всяко едно лице е отредена специфична и незаменима роля.
Експертизата е важен способ за фактически контрол,който намира приложение в практиката на различни органи:органи на Националната агенция по приходите,органи за държавна финансова инспекция,органи на Сметната палата ,органи на съда и прокуратурата и др.Чрез нея по тясноспециализиран начин се изследват и доказват определени факти и резултати от дейности,които са обекти на контрола.Тя се провежда от висококвалифицирани лица със специална подготовка в отделни области на научното знание и социалната практика.Наричат се експерти или вещи лица.
Освен като способ на финансовия контрол,експертизата може да се разглежда и като специализирано продължение на контрола,без да е негова съставна част.Тя се провежда по искане на органа за финансов контрол,съда,прокуратурата или други органи с права да възлагат експертизи,когато е необходимо да се изследват и докажат определени негативни факти.Тя може да се проведе в определено съчетание с други способи за контрол,в зависимост от конкретните обстоятелства,квалификацията,както и целите и задачите на контролната дейност.
Експертизата може да се класифицира на основата на различни признаци.
В зависимост от броя на експертите,тя се подразделя на:
1. Еднолична
2. Групова (колективна)
В зависимост от обекта на експертизата:
* Икономическа,Финансова,Счетоводна,Техническа,Технологична и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, роля и значение на способите за фактическия контрол – инвентаризация, експертиза и писмени обяснения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.