Същност, обхват и цели на бизнес комуникацията


Категория на документа: Икономика
Първа глава - Същност, обхват и цели на бизнес комуникацията

Въведение

1. Общи понятия за комуникацията в организацията

2. Общи понятия за бизнес комуникациите

3. Комуникационни умения и комуникативни компетентност

Въведение

След като прочетете тази тема, вие ще знаете:

Какво е бизнес комуникация
Кои са основните процеси и методи за бизнес комуникация
Кои са комуникативните умения, към които трябва да се стремите

Бизнес комуникацията е делово общуване. Това е целенасочена дейност, която е толкова сложна и отговорна, колкото всяка друга дейност в една бизнес организация. Ролята на бизнес комуникациите е такава, че изисква от страните, които комуникират, едновременно:

o Да разменят взаимноизгодна информация помежду си;

o Да проявяват нагласи (потребности, мотиви, интереси, настроения, цели, очаквания), които благоприятстват извършването на взаимноизгодни действия и вземането на взаимноизгодни решения;

o Взаимно да разбират своите потребности, мотиви, интереси, настроения, цели, очаквания; да установяват отношения на близост, симпатия, съпричастност, идентификация, съгласие; да съдействат за тяхното формиране и развитие в името на общите бизнес цели.

Бизнес комуникациите имат много общи характеристики с ежедневната човешка комуникация: използване на символен език; постоянство и преносимост; специфично значение на символите; субективност; необходимост от заучаване; културна обусловеност; проявление на две различни равнища; богати възможности за използване на техника.

Според съвременната психология, човек притежава седем вида компетентност. С комуникационните качества са свързани две от тях - комуникативност (способността да се установяват контакти и междуличностни отношения) и емоционална интелигентност - свързана с умението да се управляват чувствата и поведението. Днес трудно може да попаднем на обява за работа или на конкурс за работно място, в която да отсъстват критериите "комуникативност" или "умение да се общува". Освен това е задължително да се работи с офис техника, да се използват съвременните средства за комуникация, да се познават и спазват правилата на деловия етикет и протокол. Все по-често се говори за "делова грамотност", която се измерва чрез умението да се изработват, придвижват и съхраняват множество видове документи по определен стандарт; да се използват правилни писмена и устна реч; да се провеждат различни бизнес събития в съответствие с добрите организационни практики и деловия протокол. Компетентностите в сферата на деловото общуване и деловата грамотност са предмет на обучението по "бизнес комуникации".

Бизнес комуникацията обхваща "аспекта на общуването между хората в деловата сфера, който е фактор за ефективността на деловите контакти." [14]

Принципите на ефективната бизнес комуникация са формулирани от Спивак [14] и се изразяват в следното:

o Необходимо е винаги да се отчита единството на рационалното и ирационалното в поведението на човека. Често ирационалното е водещо.

o Ситуативност. Трябва да се реагира в зависимост от конкретното състояние на обекта, който може да има особено състояние в момента. Постигането на точно такава реакция на комуникационното въздействие, която е желана, е трудно.

o Стремеж към повишаване на обективността на представата ни за партньора. По този начин се преодолява недостатъчността на собственото мнение и опит за интерпретиране и прогнозиране на поведението на партньора.

o Хуманизъм на комуникационната среда. Изразява се в осигуряването на атмосфера на зачиане на чуждата личност и мнение, откритост и респект пред личността на обекта.

o Отчитане на развитието на субекта на общуването и динамиката на психическите проце си и състоянието му. Субект, чието поведение изглежда прогнозируемо, може да реагира по неочакван начин в зависимост от неочаквана промяна в семейството, здравето и т.н.

Според някои автори принципите на бизнес комуникациите са понятията, започващи с английската буква "с":

o Completeness - пълнота;

o Conciseness - краткост;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, обхват и цели на бизнес комуникацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.