Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава.


Категория на документа: ИкономикаИзчисляване на пенсии-всеки си избира 3 год преди 1997 и плюс всички години след това/
Социалните дейности с характер на социална работа имат предимно характер на подпомагане. При по-голямата част от тези дейности е налице протичането на разпределителни и преразпределителни процеси, но на много по-широка основа по линия на държ.бюджети. за тяхното функциониране не се събират предварително средства и не се създават фондове. Необходимия ресурс се заделя от бюджета на държавата, също така от неправителствени организации, от фондове за специално приложение и други.

Разпределението на средства като фактор за финансирането, източниците и начините за набиране на средства, изходните позиции при двете групи социални дейности се различават . При тези с осигурителен характер плащанията гарантират определено равнище на живот, докато при тези дейности с характер на на социална работа, които се финансират по линия на бюджета, не се създават фондове, не се поемат ангажименти за определено равнище на плащания, а това се прави според икономическите възможности, състоянието на източниците, схемата на разпределение и др.

ТЕМА 3
СО КАТО ОСНОВНА ФОРМА ЗА ИЗДРЪЖКА НА НЕРАБОТОСПОСОБНИТЕ ЛИЦА-СЪЩНОСТ, ОСН.АСПЕКТИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦИИ, НОСИТЕЛИ НА СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ

Издръжката на неработоспособните лица /болни,майки,инвалиди,пенсионери/ е безспорен социален проблем на съвр.общество. Числеността и относителния дял на тези лица от общата съвкупност на населението са значителни поради което държавата е заинтерисована тази издръжка да се осъществява по обществено оргенизиран път. Социалната дейност, която е с основно заначение тук е соц.осигуряване /СО/
I.Възникване и историческо развитие на СО
СО най-общо се определя като форма за издръжка на неработоспособните лица
В исторически план то се обособява като самостоятелна форма в процеса на развитие на застраховането, по-конкретно произлиза от личното застраховане

Личното застраховане включва:

-индивидуално или договорно лично застраховане, което се изгражда въз основа на предвидливостта на индивидите

-СО като израз на на грижата на общноста към нейните членове
СО се обособява и развива като напълно самостоятелна форма на защита срещу рисковете на труда, но запазва своята застрахователна същност.
Всяко застраховане включва и СО може да бъде разпознато по следните основни моменти
* Наличие на рискове-и застраховането и СО съществуват , защото съществуват рискове и опастности. Изплащаните от СО парични обезщетения и пенсии имат предназначението да покрият рисковете , да компенсират загубените трудови доходи и да задоволяват в определена степен потребностите на нетрудоспособните лица
* Изграждане на фонд на оснавата на застрахователно-технически план за приходите и разходите. Възможността да се опознават и оценяват рисковете, да се откриват закономерностите в тяхното проявление в големи съвкупности, да се предвиждат честотата и тежината на тяхното настъпване в бъдеще осигурява възможността да се предвиждат необходимите приходи и разходи в рамките на един застрахователно-технически план. !!!Без наличието на такъв план , без необходимата яснота затова какво ще се изразходва по повод настъпването на рисковете и какво трябва да се събира от източниците за тази цел не е възможно да съществува застаховане и СО.
* Предварително определяне размера на плащанията от фонда и поемане на задължение за извършвания на тези плащания при изпълнение на определени условия. Това е условие за гарантиране на обезщетения, пенсии, застрахователни суми, чиито размери са определени по закон или по силата на договор.
* Правото на иск на пострадалите от рисковете върху полагащите им се плащания. Когато настъпи риска и той има за резултат осигурителен случай и когато са зпълнени изискуемите условия, застрахователната организация или осигурителната институция е задължена по закон да изплати полагащото се обезщетение.

II.Дефиниции и определения за СО /може да има отворен въпрос/!!!!!!!
В съвременната специализирана икономичска литература СО се определя в различен аспект
Основополжника на СО в Б-я проф.Иван Кацаров- СО е най-висша форма за обезпечаване на широките народни маси, на професионални групи и на отделни лица срещу случайни поединично взети непредвидими, но в своето масово настъпване статистически оценяеми събития, които пораждат щети или парична нужда на засегнатия индивид.

СО можем да определим още като:
- Основен източник на средства за издръжка на нетрудоспособните лица и като основна форма на осигурителна защите. Има предназначението с различните видове плащания да компенсира загубата на трудов доход.
- СО е специфичен вид икономическа дейност и механизъм по набирането , финансовото управление и целевото разходване на средства /на активи/ придобити под формата на осигурителни вноски от работодатели, осигурени лица и трансфери на държавата приемащи формата на осигурителни плащания по линията на публичната схема или частните осигурителни схеми

III.Основни принципи на СО
/основният е задължителния характер/
ДОО-държавното обществено осигуряване
ДОО възниква и се развива като задължителна форма за издръжка на неработоспособните лица. Тази задължителност се отнася до следните два момента:

-Законодателят определя задължително върху кои лица ще се разпростира задължително осигурителна защите т.е. кои категории лица, кои професионални или социални и възрастови групи задължително ще се включат в осигурителната съвкупност

-Законодателят определя кои да са източниците на средства за издръжка на СО, изземват се задължително части от доходите на определените за източници физически и юридически лица /съгласно закона , те са задължени да внасят дял от своя доход/

Задължителността на СО се явява основа за реализирането на останалите принципи на неговото изграждане

1.Задължителността се явява основание за формирането на голяма осигурителна съвкупност. Тази съвкупност е естествено създадена по професионален признак или според принадлежността на лицата към дадена социална или възрастова група, а не по повод на СО /няма подбор на тези които ще влязат в съвкупността/

2.Задължителността на СО дава възможност за формирането на голяма съвкупност от хора , само в такава голяма съвкупност е възможно т.нар. изравняване на рисковете и реализиране на принципа на социална солидарност.

3.Задължителността на СО дава възможност за реализиране на принципа на колективната еквивалентност /равенство м/у приходи и разходи/
Еквивалентния принцип по мнение на задължителното СО се реализира на широка основа като при търсеното равенство между осигурителни вноски и осигурителни плащания се привлича и бъдещия поток осигурени лица, като по този начин част от тежестите на СО се прехвърлят в бъдещето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.