Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава.


Категория на документа: ИкономикаТЕМА 2
КООРДИНИРАНЕ НА СОЦ.ДЕЙНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ.

За решаване на социалните проблеми и за постигане целите на соц. политика се извършват конкретни социални дейности така напр. ако издръжката на неработоспособните лица е социален проблем, то соц. осигуряване е соц. дейност по линия на която този соц.проблем ще се разрешава. Соц. дейности наред със соц. осигуряване са соц.подпомагане,здравеопазване, профилактиката и рехабилитацията, образованието, грижата за лица в риск и др.
Соц.дейности могат да бъдат класифицирани в различни групи в зависимост от различни признаци

-според рисковете, които покриват

-според източниците на средства за тяхното извършване и начините на финансиране

-според подхода на разпределение на средстават

-според направлението на разходите

-в зависимост от формата-натурална и парична

-според инструкциите и собствеността

-според възрастовата група на получателите

Две са основните групи дейности

--Социални дейности с осигурителен характер

--Социални дейности с характер на социялна работа
Социалните дейности с осигурителен характер са тези които са насочени предимно към рисковете на труда и се изграждат на принципа на насрещност на плащанията.
Насрещност-първо да дадем , за да получим /соц.осигур.,здравно осигур., осиг. за безработица/
Социалната дейности с характер на социална работа, които се провеждат заради рисковете на живота /рискове-недостиг на доходи,бедност,престъпност,насилие,наркомания и др/ са :

1.Социално подпомагане

2.Защита на деца, инвалиди и възрастни хора

3.Превенции и лечение на алкохолици,наркомани и др.

За да се реализират на практика социалните дейности е необходимо протичането на разпределителни и преразпределителни процеси, както и набиране и заделянето на необходимия паричен ресурс.
При социалните дейности дс осигурителен характер схемата на функциониране предполага предварително да се направят проучвания и да се предвидят необходимите средства, пар.ресурс. Те трябва да се набират по точно определен начин , от тях да се формират социални фондове /пенсионен,общо заболяване,майчинство,безработица,здравно трудово заболяване,гарантирани вземания от работниците/. ТРИ СТРАНИ-работник,работодател и държавата

Така натрупаните средства се разпределят по определен начин и приемат формата на плащания в полза на нетрудоспособните,неработоспособните лица.
Тези плащания имат предназначението да гарантират задоволяване на потребностите на определено равнище посредством гарантирането /покриването/ на определен коефициент на заместване на загубения трудов доход /относ. норма % за фонодовете/

Обезщетенията 60% от фонд безработица

80% в случай на общо заболяване

90% в случай на майчинство и при злополуки и проф.заболяване

/При пенсионерите 40% ото дохода преди пенсиониране

15-20% от допълнителен пенс фондСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.