Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава.


Категория на документа: Икономика


СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
ГЛ.АС.ПАНТЕЛЕЕВА
ТЕСТ С 12-14 ВЪПР.КАЗУСИ, 1 ЗАДАЧА-СМЯТАНЕУ НА ОСИГУРОВКИ

ТЕМА 1
СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА СЪВРЕМЕННАТА ДЪРЖАВА

I.Същност на социалните рискове и проблеми
Почти всички съвременни езици като синоним на понятието "опастност" се използва италианската дума "риск" /вероятност да се случи или не/ , в този смисъл най-различните рискове като пожари, земетресения, болести и др. застрашават здравето и живота на хората и техните имущества. Рискът се проявява при най-различни случаи, а източниците на неговото проявление са многобройни.
Рисковете най-общо могат да се характеризират от различни гледни точки:

1.Те винаги са конкретни събития, което означава, че се разглеждат винаги във връзка с обекта за който съществуват като опастност, конкретни събития./напр.-труд.злополука и проф.заболяване/

2.Рисковете са нежелани събития, тъй като тяхното настъпване има неблагоприятни последици.

3.Разделят се на опознати и неопознати в зависимост от степента на проучване и обяснение на причините за тяхното проявление.
Опознати-възможно да се изучават причините им за настъпване, има покритие на тези рискове
Неопознатите-нямат покритие, не знаем какво ще ни е нужно

Рисковете по отношение на които има организирана защита се определят като покрити рискове.

!4.За отделния обект рискът винаги е случайно събитие, което може да настъпи, но може и да не настъпи, но при неговото наблюдение в големи съвкупности могат да се установят определени закономерности в това настъпване.

5.Рискът е потенциално събитие, неговото настъпване е само възможност и в този смисъл се определя като вероятност. В теорията на риска съществуват математическа /м/у 0 и 1-отношение брой към общото/ и статистическа /от данни/ вероятност .
Статистическата вероятност се използва в застраховането и в соц.осигуряване и се извежда въз основа на статистически данни и стат.информация за наблюдаваните събития. Тя представлява отношение между отлъчилите се от съвкупността лица и наблюдаваните в съвкупността всички лица
Има 2 показателя- честота и тежина
Когато говорим за осигурителен риск, това предполага разглеждането на:

1.Честота на събитието /риска/, която се получава като умножение между пострадалите обекти /прим.заболелите лица/ или т.нар. осигурителни случаи и всички обекти в наблюдаваната съвкупност от която са произлезли /или от която произтичат заболелите лица/

2.Тежина на риска /събитието/, представляваща обема на загубата /напр.броя на дните във временна нетрудоспособност, които се падат на едно заболяване/. Тежината на риска представлява по-конкретно отношение между брой дни в неработоспособност при настъпване на осигурителен случай или общия брой на осигурителните случаи.

II. Социални рискове и проблеми. Социална политика.
В настоящото изложение следва да разгледаме т.нар. социални рискове до достигане до проблема на социалната политика на съвременната държава
Релацията между тях Соц.рискове-широк обхват

Соц.проблеми

Соц.дейности-решението

Соц.политика-подход,линия

Обществото респ. Държавата има своята ангажираност в решаване на т.нар. соц. Проблеми в рамките на провежданата от нея соц. Политика.
Соц. Проблеми обикновено се разбират като проблеми на цялото общество и те са резултат от проявлението на социалните рискове. Най-общо това са рискове, които се проявяват по отношение на големи групи от хора, могат да се предвиждат , за тях могат да се изчисляват вероятности, възможно е да се организират , предварителни действия с които обществото да им се противопостави. Соц. политика не е в състояние да се ангажира с решаването на всички възникващи и съществуващи проблеми на хората, а само към онези проблеми определени като социални, защото:

1.те са проблеми на цялото общество

2.за решаването им е неизбежна намесата на държавата

3.решаването на тези проблеми трябва да става не изобщо, а на точно определено равнище.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на социалните рискове и социалните проблеми. Социална политика на съвременната държава. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.