Същност на риска


Категория на документа: Икономика


Няма как планирани или сигурни явления да бъдат застраховани, това е недопустимо. На това събитие не отговаря естествена фира, или случайност.
Какво означава едно събитие да бъде случайно ?
H: V --> R
X= (x1, x2, ..... x N)
V = (w1, w2,.....)
V- множество от елементарните изходи на даден експеримент,
R - множество на рационалните числа.

Много на брой лица трябва да са застрашени от събитието, т.е. N --> 00.
Това обуславя приложението на Централната гранична теорема (при достатъчно много на брой наблюдавани обекти, то тогава средната стойност на извадката става средна стойност на генералната съвкупност. Стандартното отклонение намалява, ако броят е по-голям (N ^)). Обективният риск намалява също. Коефициентът на вариация се изчислява като се раздели на средната стойност. Числителят намалява , намалява и коефициентът на вариация. Трябва да имаме достатъчно много на брой наблюдавани обекти, за да се възползваме от Централната гранична теорема.
Третото изискване е, теоритичното и вероятностно разпределение да е известно. Т.е трябва да се определи по местоположение, обхват и форма. Това означава теоритичното разпределение да е известно. Примери : нормално, биномно разпределени. Трябва да се определи местоположението, да може да се определи средната стойност. Да се определи обхвата - означава да се определи стандартното отклонение. Ако имаме 5 определения, можем ли да сметнем какво е вероятностното разпределение ? Не, броят е прекалено малък. N трябва да е достатъчно голямо число, за да можем да кажем, че вероятностното разпределение е известно.
Теоретичното ,вероятностното, разпределение трябва да е известно, т.е. трябва да може да се определи по местоположение, обхват и форма.
Изисквания за застраховаемост - вредите трябва да са измерими по време, място и стойност. Изискването не е водещо и допуска изключения.
Нека да разгледаме опцията животозастраховане. Ако принципът беше водещ, как ще измерим вредата ? Как да се въведе методика, по която да измерим стойността на човешкия живот ? Правени са опити, но неуспешни - винаги се намесва много субективен елемент. Субективна категория. Животът не може да се остойности. Прилага се една специфична техника, застраховане за определена сума. Всяко едно застраховано лице определя сумата си, компанията запитва на каква стойност иска да е застраховката. Т.е, за колко пари оценявате себе си ? Някои компании въвеждат горен лимит на тази сума, но правилото е, че не би следвало да има лимит.
Вредите трябва да са измерими по място, време и стойност.
Изискването не е водещо и допуска изключения!

Лекция № 5 24.10.13
Изисквания към застраховаемите събития - продължение
Изисквания....
Да е известно по разположение - да може да се определи по местоположение, обхват и форма.
Какво означава да се определи местоположението ? - да се определи средната стойност и очакването.
Обхват - стандартно отклонение или дисперсия
Форма - вид разпределение - биномно и т.н

За да можем да сме сигурни, че този модел е адекватният модел, то трябва разпределението да бъде параметризирано, на базата на много на брой наблюдения.
Пример: събитие като война и военни действия - можем ли да кажем, че събитието война е определено вероятностното разпределение ? Войната случайно събитие ли е ?
КОКИ ПОЛУДЯВАМ ТИ СИ МНОГО ПРОСТ
Войната е случайно събитие!!!
Много на брой застрашени лица, не е известен теоретичният модел за възникването на вредите. Не може да се застраховаме от война.
Войната на кое изискване не отговаря ? Важнооо!!!
Изискване 4 - вредите трябва да саизмерими по място, време и стойност.
Следващо изискване - събитията не трябва да са катастрофични (не е водещо събитието)
Изискването не е водещо, защото катастрофичните рискове могат да бъдат управлявани чрез презастраховане, териториално разпределение на обектите, секюритизация на риска. Независимо, че някои събития правят изключение от това изискване, не означава, че попадат в категорията на незастраховаемите събития, благодарение на това, че могат да бъдат презастраховани. Земетресението е пример за събитие, които може да бъде застраховано. Земтресението е катастрофично събитие, но е застраховаемо, защото може да се презастрахова. Презастраховане означава, че застрахователната компания има договор с друг застраховател, наречен презастраховател.
Ако настъпи земетресението, то изплащането на застраховката ще се подели между две компании.
Ако се застраховат средства в различни части на страната, тези в които не е възникнала вреда - ще се използват за тези, които са възникнали. Териториално разпределение на обектите.
Пример за териториално разпределение на обектите, застраховане, е наводнение. Но има определени по-малко рискови зони.
Секюритизация на риска - този процес се използва широко в застрахователния бизнес, използва се да се прехвърли катастрофичния риск. Споделя се риска чрез капиталовите пазари. Емитират се специфични инструменти, наречени катастрофични облигации, т.е търгуеми на капиталовите пазари инструменти, предлагат се на потенциални инвеститори, и със събраните средства се възстановяват вреди. Тези облигации се наричат CAT bonds _ катастрофични облигации. Това съкращение няма дословен превод. Идва от съкращението "катастрофичен".
Продуктът CAT e ... (въпрос за изпита).
Катастрофичните облигации са продукт на секюритизацията. Това е процес, при който поетият от застрахователите катастрофичен риск се прехвърля на други лица чрез капиталовите пазари. За целта те издават корпоративни облигации с плаваща лихва, които предлагат на потенциални инвеститори. Те дават правото на своя емитент да отложи или въобще да не плати главницата и дължимата лихва по тях при условие, че се прояви катастрофично събитие. Със задържаните средства се покриват възникналите вреди. За да бъдат атрактивни за инвеститорите, катастрофичните облигации се емитират със висока купонна лихва. От друга страна, те са слаби корелирани с другите капиталови инструменти, и са подходящи за диверсификация на портфейла. Почти винаги има установен минимален праг на вредите в рамките на който инвеститорите не носят отговорност. Този праг може да бъде установен на база конкретен застраховател или за индустрията като цяло, на база конкретно катастрофично събитие или за портфейл от събития.
В България, застрахователните компании управляват риска чрез презастраховане или териториално разрепделение на обектите; прехвърляне на риска чрез облигации са характерни за страни с англо-санксонската система.
Да може да се обясни защо един инвеститор би бил привлечен от CAT облигациите - те са доходоносни, и има значително диверсификационен ефект (разнообразяване в превод). Третата причина е, не е толкова лесно да се загубят парите като инвестиция. Може този инструмент да е параметризиран така, че да се загуби само главницата. Може да се загубят само лихвите, и застрахователят да върне само инвестицията.
Емисията на катастрофични облигации се реализира от така наречените дружества със специално предназначение (SPRV), които се учредяват от заинтересованите застрахователи.
SPRV - Дружество със специално предназначение. В България се наричат дружества със специална инвестиционна цел. Special purpose reinsurance vehicles. Секюритизарат рискове, управлявани от застрахователни компании. Застрахователите прехвърлят на тези дружества част от акумулираните премии във връзка с управляваните от тях катастрофични рискове. Освен това, дружествата със специално предназначение съхраняват сумите по закупените катастрофични облигации от инвеститорите. Те могат да инвестират свободните средства във високо качествени и ликвидни активи. В този процес на секюритизация, застрахователните копмпании се лишават от част от премията за сметка на инвеститорите. Все още катастрофичните облигации не се използват толкова широко, колкото традиционната форма на презастраховане. Основните причини за това са:
1. Повечето застрахователи смятат, че емисията на CAT bonds е много скъпа, защото купонната лихва по тях е висока, докато административните разходи при презастраховането са по-ниски.
2. Нормативните изисквания в някои страни допускат само презастраховането като начин за изравняване на риска извън съвкупността.
3. Някои застрахователи възприемат CAT облигациите като нисколиквидни.
В България няма заокново уреден текст, свързан със секюритизация на риска.
Изискване № 6
Застрахователната премия трябва да е приемлива за клиентите.
Пример: събитието смърт при q(x) >, = 40 % , NP = (приблизително) SСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.