Същност на риска


Категория на документа: Икономика


-Определяне границите на личната отговорност на всеки клиент
Размерът на премията е в обратнопропорционална зависимост от броя на застрахованите лица.

Функции на застраховането
Трансферна функция (акцептираща)
-трансферът на риска не е еквивалентен
-трансферът на риска е ограничен от инф. асиметрия
Преразпределителна функция
-тя се реализира чрез размера на премиите
Дискриминационна функция

Лекция № 4 17.10.2013
Функции на застраховането !!
Дискриминационна функция : дискриминация (обикновено става въпрос за ценова дискриминация)
Ако се случи така да дискриминираме един или друг потребител, е твърде вероятно да последват и съдебни спорове. В застраховането, дискриминацията се приема като нещо напълно нормално, напълно нормална практика. Никой не роптае за това, че го дискриминират. Дискриминацията се налага поради две причини : неблагоприятен избор и морален риск. Тези две неща дефектират отношенията и те налагат дискриминацията.
Дискриминационната ситема "Бонус- Малус"/
"Бонус" - отстъпка от премията
"Малус" - добавка към премията
В България се прилага само клаузата "Бонус".
Морален риск и неблагоприятен избор -
Морален риск - трансферът е ограничен от информационната асиметрия. Моралният риск е обвързан до известна степен с информационната асиметрия. Трансферът не може да бъде обяснен адекватно, той води до дискриминация. Морален риск - от позицията на застрахованите лица - те укриват информация. Това е в основата на морален риск, което е и причина за информационната асиметрия, след което следва дискриминация. Ако някое лице показва симптоми на морален риск, то спрямо него се прилага дискриминация. На него ще бъде предложена по-висока застрахователна премия.
Морален риск могат да проявяват и застрахователните компании. За да имаме морален риск, единият би трябвало да знае нещо - а другият - не . Двете страни не са поставени при равни информационни условия.
Потребителят няма информация за съвкупността. Застрахователната компания би злоупотребила с липсата на информация на застрахованите лица, и би поставила по-висока застрахователна премия. Потребителят няма адекватна отправна точка. Компанията дискриминира клиентите си на базата на морален риск. За тези лица, които са проявили морален риск - бихме поставили и по-висока цена.

Неблагоприятен избор - това е вид поведение, който е негатив, и за да решим тези мотиви - прилагаме дискриминация.
Дискриманиция на база пол - широко се прилага.
Регламентите от ЕС са задължителни, директивите - не. Вторите е необходимо да бъдат приети от НС и наложени като закон.
Дискриминацията на база възраст винаги ще остане в животозастраховането
Дискриминация на база възраст
Какво би станало на застрахователния пазар, ако един застраховател предложи един и същ продукт на една и съща цена ? По-рисковите ще се застраховат активно. Колективният риск, който застрахователната компания управлява, нараства значително. При тези обстоятелства ще трябва да се изплащат доста повече обезщетения. Единственото рационално поведение е, премията да бъде повишена. Нискорисковите потребители ще се откажат.
Съвкупността трябва да се балансира, да се ограничи неблагоприятния избор.
В България, дискриминационната система, която касае имущественото застраховане, се нарича "Бонус - Малус". Прилага се спрямо тези, които имат добро досие, нямат потенциал да проявят риск. В България, само Бонус. Тази система не може да влезе за отделната компания.
Предимствата на застраховането :
1. Стимулира предприемаческия дух и дава възможност за дългосрочно планиране на бизнеса.
2. Наличие на данъчни преференции (Данъчни преференции в застраховането). Те правят застраховането атрактивно. За българите, наличието на данъчни преференции е основополагащ елемент. Чрез тях, държавата се опитва да стимулира сключването на застраховки. Данъците биват подоходни, имуществени и оборотни (данъци върху потреблението). Данъчните в застраховането касаят само подоходните данъци, и то само физическите лица.
Данъци върху потреблението и застраховането - липсата на данък върху ДДС върху застрахователните продукти НЕ Е ПРЕФЕРЕНЦИЯ. Вместо ДДС се прилага друг данък - пак оборотен, пак върху потреблението - продажбата на застраховки, по силата на закона за данъка за добавената стойност, ЗДДС, е освободен от него - въвежда се друг данък, който има наименование Данък върху застрахователните премии. Ставката е 2 %.
Продажбата на застраховки е освободена доставка, съгласно ЗДДС. Вместо него се прилага друг данък - ДЗП в размер на 2 % . Не всички застраховки се облагат с този данък. С 2 % се облагат общозастрахователните продукти, но не и животозастрахователните.
Преференции по подоходните данъци - в България,данъчни преференции ползват ФЛ по отношение на подоходните си данъци. Тези лица могат да намалят данъчната си основа с платените премии по животозастраховки, включително застраховки "злополука". Физическите лица, които направят лични застраховки живот, или застраховки живот, свързани с инвестиционен фонд, могат да ползват данъчно облекчение на месечна, респективно на годишна база. Те могат да приспадат платените премии от месечния си, респективно годишен облагаем доход, ако са до 10% от него.
ДФФЛ = 10 %
Заплата = 800 лв.
Премии = 100 лв. [max 10 %]
Облагаем доход = 720 лв.
Облагаем доход ДДФЛ = 10% от 720 = 72 лв.
*Изчисленията са направени без да се отчитат задължителните вноски към фондовете на държавното обществено осигуряване.
По отношение на юридическите лица действят не данъчни преференции, а данъчни санкции. Така например, ако юридическо лице прави животозастраховки на своите работници и служители, и месечната премия на всяко застраховано лице е до 60 лв. , същата не подлежи на облагане с данък по Закона за корпоративното подоходно облагане. Всяко превишение обаче се облага с 10 % данък върху социалните разходи. Премиите за задължителни застраховки, платени от работодателите, не зависимо от размера им, се признават за необходимо присъщ разход, и не участват в данъчния резултат на фирмата. Т.е не се облагат с данък върху печалбата. Последната постановка не е преференция, защото държавата задължава да се правят определени застраховки, и няма логика впоследствие същите да бъдат обложени.
Как формира данъчния си резултат една фирма ? Общо приходи - общо разходи (+ премии) = данъчен резултат. Данък върху печалбата, в размер на 10%. Застраховките не са разход. Държавата санкционира ЮЛ, ако фирмите застраховат в голям размер, над 60 лв. на човек. До 60 лв. може да се ползва като разход, и те няма да са обложени с ДП, но превишението над 60 лв. не се признава като разход. Превишението се облага с Данък върху социалните разходи, отново в размер на 10% . Фирмата не е стимулирана да прави застраховки живот, защото ако направи колкото си иска застраховки, ще последва данъчно облагане.
По отношение на задължителните застраховки, такъв данък няма. В пълен размер не се облага с никакъв данък.

ТЕМА : ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАСТРАХОВАЕМИТЕ СЪБИТИЯ
Не е заъдлжително едно събитие да отговаря на 6-те събития, за да бъде застраховано. Има водещи, има и второстепенни измежду тези 6 събития.
1во изискване : събитието трябва да бъде случайно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.