Същност на риска


Категория на документа: Икономика


Поет риски = N.=N.=

ПОЕТ РИСК !!! - Максималната стохастична грешка, тоест максималното отклонение на вредите в случай че събитието засегне всички застраховани лица.

Тема 3 Причини за възникване на вревди Рискови обстоятелства и събития

Чисти и спекулативни - разликата е резултата до който могат да доведат тези събития - положителен или отрицателен. Чисти са тези които могат да доведат само и единствено до вреда, могат да унищожат имуществето. Спекулативни - които при определени обстоятелства могат да доведат до полза, а при други може да очакваме вреда.

Чисти - Всички бедствия с природен характер.
Спекулативно събитие - Котировките на акциите, валутни курсове, финансовите явления - лихвени равнища.
Чистите са застраховаеми, а спекулативните са незастраховани.
Важно е да се прави разлика между чистите и спекулативните събития поради 3 причини.
1- Застрахователите застраховат основно чистите събития и много малка част от спекулативните събития.
2- Законът за големите числа действа основно по отношение на чистите събития и неточно се прилага за спекулативните събития.
3- Обществото е по благосклонно към спекулативните събития защото може да спечели от тях. Застраховането на някои от тях може да стимулира аморалното, недобросъвестно поведение на хората.

Общи и специфични събития - разликата е сумарния резултат, това как ще се отрази общия негативен резултат върху застрахователя, какъв е по размер крайният вредоносен резултат за застрахователят. Общи - събития които могат да доведат застрахователя до неплатежоспособност, специфични които не могат да го доведат до неплатежоспособност.

Общи - Земетресения,
Специфични - обир на банка

Естествени и предизвикани - и двете за застраховаеми, но при предизвиканото трябва да бъде проучено как се е стигнало до тези обстоятелства.

Застраховаеми и незастраховаеми - незастраховаеми са събития без случаен характер или така наречените планирани събития които сто процента ще се случат.
Неизвестно вероятностно разпределение.

Рисковите обстоятелства - ОСЕЗАЕМИ И НЕОСЕЗАЕМИ
Осезаеми - Заледен път (при ПТП), Развалена част
Неосезаеми - при невнимание

Преднамерени и непреднамерени рискови обстоятелства.

Груба небрежност - е субективното отношение на виновното лице към неговите действия, допринасящи за настъпване на вредоносния резултат. В случая виновното лице е знаело че с тези свои действия би добринесло за тежкия вредоносен резултат, но да се е надявало да го предотврати, по друг начин казано, лицето е осъзнавало че може да настъпят вредоносните последици, но самонадеяно да се е надявало да ги предотврати.
Разликата между грубата и обикновената небрежност е в субективния елемент тоест в съзнаването на възможността да настъпи увреждането.
Умишлените дейности са предварително планирани действия, които имат за цел да предизвикат вредоносния резултат.

Упражнение - 8.10.2013
Лекция - 10.10.2013
Тема 4: Същност и функция на застраховането
Застраховане - е метод за възстановяване на вредите, чрез който индивидите прехвърлят личните си рискове на засрахователни компании, с цел колективното им управление, за което заплащат премии.

Застраховането като метод за възстановяване на вредите - под фората на обезщетения които биват - парични обезщетения, или чрез оказване на услуги които имат паричен еквивалент на вредата или опосредстват изплащането на обезщетения.

Колективно управление на рисковете - едно от най големите предимства
чрез застраховането индивидуалните рискове стават колективни рискове.
Реализацията на колективните рискове може много по точно да се прогнозира благодарение на закона за големите числа.
Застрахователните компании се наричат и компании за колективно уравление на риска.

Финансиране на застраховането
В замяна на оказаната застрахователна услуга компаниитее събират премии от своите клиенти, които служат за:
-формиране на общ фондСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.