Същност на риска


Категория на документа: Икономика


220
220
220
230

q(200)==14% q(220)=4/7=57% q(230)=2/7=29%

1. Брой на наблюдения
2. Брой на наблюдаваните обекти

Видове вероятности, от гледна точка на тяхното изчисляване
- Априорна вероятност
-Апостериорна вероятност
при N=+
aposteriornata weroqtnost = теоретичната вероятност
Тази закономерност изразява действието на закона за големите числа, формулиран през 1713г от Джеймс Бернули.

=1 - сто процента ще се случи.

Вероятност за възникване на вреди
q(x)=

q(x) = 0 - не съществува риск
0 < q(x) < 0,4 - рискът може да бъде застрахован
0,4 < q < 1 - zastrahowaneto se obezmislq stavа skypo

1 е най очакваното събитие
всяко вероятностно разпределение се описва 3 направления
2. / - стандартно отклонение - дисперсия
3. Форма - от нея зависи кой тип вероятностно разпределение ще се използва

В застраховането доминира нормалното разпределение, но се използваи биномното.
Нормално и биномно разпределение.
При нормалното има много изходи а при биномното има само 2 изхода - или имаме вреда или нямаме вреда.

Не може да се застрахова събитие ако не може да му се определи вероятностното разпределение.
Никога не поставяйте цената катоводещ фактор в застраховането, освен ако нямаме вътрешна информация защо е ниска цената. Ако е ниска цената може накрая да не бъде изплатена застраховката.
Централна гранична теорема - при достатъчно голям брой наблюдавани обекти стохастичното разпределение (разпределение на средните стойности от много на брой извадки) проявява тенденция да бъде нормално, т.е.

= =
Където :
x - е средната стойност на стохастичното разпределение

- средната стойност и генералната съвкупност

- стандартно отклонение на стохастичното разпределение
s - standartno otklonenie w generalnata sywkupnost
N - броя на обектите в извадката

Опасности от увеличаването на застрахованите лица
Увеличаването на застрахователната съвкупност увеличава вероятността за по голяма част от застрахованите лица да възникнат вреди, т.е. увеличават поетия риск.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.