Същност на риска


Категория на документа: Икономика


NAP = (трябва да се отчете вероятността лицето да умре по време на застраховката!!- лицето може и да е живо за срока за застраховката
NAP = NSP / PVLAD (настояща стойност на разсрочено плащане от един лев)
PVLAD = ....
Често допускана грешка - когато се изчислява смесената застраховка живот, най-често се започва като NSP = NSP преживяване + NSP смърт ; GSP = GSP 1 + GSP 2 - грешно е, защото разходите са сложени два пъти ==> правилно : GSP = NSP + L
Брутна премия
GSP = NSP + alfa + beta*GSP + gama*PVLAD
Алфа не се дисконтира; Бета- не, той е процент от вече дисконтирана сума; Гама - да, дисконтира се чрез PVLAD. Така се дисконтират режийните разходи, като се отчита вероятността лицето да преживее срока на застраховката.
--> GSP = 1/ 1-Beta ( NSP + alfa + gama*PVLAD)
GAP = GSP/PVLAD
Общо застраховане
Методи за ценообразуване на имуществените застраховки
- метод на експертните оценки - в разпечатките го има : оценки от експерти, отнася се до екзотични и редки вещи; наемат се експерти, които да определят в какво равнище да бъде застрахователната премия;
- категориен метод (справочен метод за ценообразуване) - има строго определена методика, по която се изчислява премията; NSP = RP + SML RP - рискова премия, SML - добавка за сигурност
Рисковата премия изразява най-вероятната вреда, или това, което с най-голяма вероятност очаква застрахователят да се случи. SML е евентуалната грешка, която може да допусне застрахователят.
RP = E I/ E S - колко се пада на 1 лев поета отговорност.
RP = I ) * Nx / S*N = I) /S ) * q(x) * 100
Рисковата премия съвпада по ощетимост със застрахователната премия; RP --> ощетимост
Ощетимост = честотата х тежината
- метод за диференциация на цените

Добавка за сигурност (SML)
Фактори, от които зависи SML :
- броя на сключените застраховки (N)
- стандартното отклонение на обезщетеният ( стандартно отклонение)
- равнището на безопасност (алфа), на който съответства определен квантил

Метод за диференциация на цените
Диференциацията на цените се позовава на премията, определена с помощта на категорийния метод. Чрез него се адаптира премията спрямо особеностите на всеки обект от съвкупността. Това ценообразуване допуска, че за имуществата действат различни рискови обстоятелства, което предполага индивидуален подход. Диференциацията се реализира по следните начини:
На база изготвен план. Тук като критерии се използват физическите характеристики на застрахованите обекти. Предполага се, че точно те имат най-голямо влияние върху рисковите обстоятелства. Всеки обект се оценява по конструкция, начин на използване, степен на защита, поддържане на имуществото и други и в зависимост от това се предлага по-висока или по-ниска застрахователна премия. Този способ намира приложение в застраховането на големи, мултифункционални сгради. Този метод се нарича още шедулярен способ.
Следващ подход : на база натрупан опит. При тази диференциация, корекцията на премията се извършва от гледна точка на вредите, които е претърпял клиентът в минал период от време. Ако застрахованият е регистрирал по-малко вреди, отколкото средните стойности за съвкупността, неговата премия ще бъде редуцирана, и обратно. Регистрираните вреди трябва да се коригират с коефициент на достоверност, защото винаги съществува т. нар. морален риск.
BL / ML = (ALR - ELR / ELR ) * CC
BL-размер на бонуса
ML - размер на малуса
ALR - действителна квота на щетимост
ELR - обща квота на щетимост
CC - коефициент на достоверност
Ако е бонус, знакът е отрицателен; ако е малус, знакът е положителен. Ако клиентът е по-внимателен в поведението си, това ще доведе до по-ниска квота на щетимост. Този способ е известен в практиката като "Бонус-Малус". В случая, ако едно лице декларира, че никога не е било засягано от дадено събитие, ще се възползва от клаузата "Бонус". Ако регистрира вреди, за него ще се приложи клаузата "Малус" .
На база ретроспекция: тя предвижда размера на премията да зависи от текущите резултати, т.е корекцията се извършва на база възникнали вреди през периода на застраховката. При сключването на застраховката се заплаща премия, определена по категорийния метод, а в края на периода премията се преизчислява по данни за възникнали вреди през годината. Обикновено се задава горна и долна граница на премията, което гарантира, че застрахователят няма да злоупотреби с преизчислението.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на риска 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.