Същност на мотивацията и мотивационният процес


Категория на документа: Икономика


В "Психология на бизнеса", Д. Панайотов отбелязва, че за функционирането на мотивацията са от значение вътрешни (чувство за удовлетвореност, постижение, значимост) и външни (одобрение, признание, повишение) източници. Според него вариантите на взаимодействието им очертават най - малко три закономерности.10
* Мотивацията като привеждане в движение на две различни орбити, между които има взаимно влияние, преливане на енергия и точно определено взаимодействие на потребности, мотиви, интереси.
* Мотивацията като еквивалент на стимула и ценностния базис на съответната потребност, мотив или интерес
* Мотивацията като динамично състезание в организирана общност означава да се задвижват не само отделни нейни "островчета", а и цялостна структура, тъй като основното й предназначение изисква тя да преминава през всички нива отгоре - надолу и обратно, за да функционира пълноценно.
* Динамиката на мотивацията изисква да се отчитат и някои аспекти на нейната дисфункционалност в условията на фирмените отношения и сложната съвкупност от импулси, които идват от различните й равнища.
* Позитивирането е иманентна особеност на мотивацията
* Мотивацията е променлива, защото това, което мотивира даден човек в конкретна ситуация може да не оказва никакво въздействие на него в друго време или на друг човек в аналогична ситуация, тъй като се променят неговите нагласи, интереси, а стремежът към себеизява и удовлетворяване на моментните потребности винаги остава константна величина.
Панайотов посочва, че съобразяването с посочените по - горе зависимости играе важна роля на оценка за равнището на дейностите и процедурите по отношение мотивация на персонала.
За да бъде избрана подходяща политика за съответна фирма е необходимо мениджърите да се съобразят с множество фактори, най - важните, сред които са - околната среда, в която действа компанията, нуждите на организацията и индивидуалните нужди. Задоволяването на индивидуалните нужди е ключовата зона за анализ, но въпреки всички горепосочени теории, все пак си остава най - трудната задача. Всеки индивид има различен жизнен опит,различни цели, различни нужди. Независимо от разликата в теориите, извода от всички е еднакъв - мотивацията движи индивида напред, мотивацията е причината индивидите да се чувстват удовлетворени от труда си в дадена организация. Чрез процесите на мотивацията се постига сътрудничество, съпричастност. Ръководният персонал трябва умело да използва различни мотивационни техники, за да превърнат този процес не в еднократни действия, а в непрекъснати решения, спрямо човешките ресурси в организацията.11

Библиография
1 - Харизанова, М., Бояджиев, Др., Управление на човешките ресурси. Перспективата на мениджмънта, С., 2002.

2 - Маслоу, Е., Мотивация и личност, София: Кибеа, 2001.

3 - - Маслоу, Е., Мотивация и личност, София: Кибеа, 2001.(стр. 90)

4 - Харизанова, М., Бояджиев, Др., Управление на човешките ресурси. Перспективата на мениджмънта, С., 2002.

5 - Лоурънс, П., Нория, Н., Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С., 2002.

6 - Лоурънс, П., Нория, Н., Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С., 2002.(стр. 23)

7 - Лоурънс, П., Нория, Н., Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С., 2002.(стр. 140)

8 - - Лоурънс, П., Нория, Н., Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С., 2002. (стр. 141)

9 - Лоурънс, П., Нория, Н., Мотивирани. Как човешката природа оформя решенията ни, С., 2002. (стр. 146)

10 - Панайотов, Д., Психология на бизнеса, С., 2006 (стр. 80 -85)

11 - http://www.marketing.bg/%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/

Нов български университет

Същност на мотивацията и мотивационният процес

MBAM 148

Изготвил: Христина Христова Проверил: доц. Д. Панайотов
Спец. Бизнес администрация
Ф.№ F63708

Мотивацията на персонала е един от ключовите въпроси във всяка организация. Ако разгледаме епистемологията на думата мотивация, произхода е от латинската дума "motivus", което се превежда като подтиквам, пробуждам. Мотивите се появяват преди съответно действие и съпътстват това действие през цялата му продължителност. Във всички случаи мотивацията започва с някаква потребност. В мотивацията на персонала стоят човешките потребности. В следствие на тези потребности хората започват да се държат по определен начин. Мотивацията е нещото, което кара индивидите да се движат, да действат по определен начин.

Процесът на мотивацията започва от някой, който - съзнателни или несъзнателно - разпознава незадоволена нужда. След това се определя цел, която се предполага, че ще задоволи нуждата, определя се верига от действия, чрез които се постига тази цел и по този начин да се задоволи нуждата. Благодарение на своя опит, хората разбират, че някои от техните действия помагат за постигането на целите им, а други действия - не. Наградата действа като положителен акт и засилва успешното поведение, когато такава нужда се появи отново. Провалите предполагат, че е необходимо да се търсят алтернативни средства за постигане на целите. Преживяванията в миналото, респективно опитът, могат да покажат, че това ще се случи и в бъдеще, но въпреки това има много променящи се условия. Хората действат само тогава, когато вярват, че действията ще ги доведат до целите им. Мотивацията се получава само когато съществува ясно разбирана и използваема връзка между изпълнението и резултата.1
Процесът на мотивация започва с идентификация на нуждата. През 1954г. американският психолог Ейбрахам Маслоу дефинира своята йерархия на човешки потребности, като я представя в пирамидална структура. Това е първата стройна теория за мотивацията.2
Според Маслоу изходна точка за теорията на мотивацията са т.нар. физиологични подтици. Всяка физиологична потребност или потребителско поведение, което е свързано с нея, служи като канал за всевъзможни други потребности. Психологът отбелязва, че това е най - силната потребност. Когато един индивид е лишен от други неща, най - вероятно е основните мотивации да са физиологически. Вероятно човек лишен от храна, любов и сигурност изпитва най - силно липсата на храна.
Когато се появят други потребности те завладяват човека, а не физиологическите. След като те бъдат задоволени се появят нови, след тях други и т.н. В теорията на мотивацията на Маслоу задоволяването се превръща в понятие толкова важно, колкото и лишението, защото освобождава организма от доминацията на относително по - физиологичните потребности като по този начин позволява възникването на други по - социални цели.
След задоволяването на физиологичните потребности, според психолога възниква следваща група, която бива определяна като потребност от сигурност. Желанията за безопасност, сигурност също могат да доминират в организма. Според него тези потребности в съвременното общество са до голяма степен задоволени. Мирнотото и стабилно общество, кара членовете му да се чувстват безопасно и в следствие на това потребността им от сигурност престава да бъде активен мотиватор.
След относителното задоволяване на предходните потребности възникват потребностите от любов. Тези потребности включват даването и получаване на любов. Когато не са задоволени, човек силно чувства липсата им, отдава голяма енергия за постигането на тази нужда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на мотивацията и мотивационният процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.