Същност и особености на собствеността в СКД


Категория на документа: Икономика


* резултатите от социално-културните дейности се отличават с особения си характер и форми на съществуване, като:

- невеществени (услуги);

-веществени (разновидности - оригинал и копие). Не е необходимо да се доказва съществуващата разлика между собствеността върху оригинала и върху копието, още повече ако се приеме, че като правило част от оригиналите са уникати.

С подобна неподправеност се характеризира и собствеността върху услугите: продавачът ги загубва, но купувачът не ги получава, защото потребява не самите услуги , а тяхното полезно действие и защото те изчезват в момента на тяхното оказване. Като се вземе предвид и обстоятелството, че услугите не могат да се натрупват и препродават от купувачите, става ясно, че това са важни феномени, които специализират пазара тези продукти;

* характерът на социално-културните дейности предполага държавното участие в тях и смисълът на тяхната демокрация и пазарна дифузия се изразява в децентрализацията им, свързана със силата, обхвата и дълбочината на разгръщането на стопанисването. Стремежът към децентрализация увеличава възможностите за разпореждане, владеене и използване на условията и резултатите от социално-културното производство от функциониращия стопанин, ако той има функциите на мениджър. Това намира израз в разширяване на правата, задължения и отговорностите на трудовите колективи и техните ръководства по ефективното стопанисване на предоставената им от държавата собственост за осъществяване на дейността по създаването на социопродукти;

* собствеността в социално-културните дейности съществува в различни разновидности по форми за физическо изражение: поземлен фонд, гори, сгради, веществени и невеществени социопродукти и др. По източници на възникване определящо е нивото на държавните средства. Налице е създаването на функционална собственост от дарения и спонсорство.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и особености на собствеността в СКД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.