Същност и особености на собствеността в СКД


Категория на документа: Икономика


Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т
"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

Р Е Ф Е Р А Т

Дисциплина: Икономика на социалната сфера.

Тема:"Същност и особености на собствеността в СКД""

Изготвил: Проверил:

Светлана Д.Петкова доц. Св.Вацов

Фак.№ 32, І курс

Специалност: С Д

Същност - Отношението на собственост е основата за разбирането на богатата гама от отношения и връзки във всяка система. Нещо повече - характерът на собствеността обуславя социалните отношения на съответните процеси и явления. Тя определя главното в останалите икономически отношения, за да се проявят на повърхността като интереси, стимули и целенасоченост. Собствеността е отражение на стремежа на хората към богатство, вътрешна удовлетвореност от постигнатото и стимул към нови духовни и веществени постижения.

Собствеността е отношение между хората по повод на присвояването (отчуждаването) на факторите и резултатите на възпроизводствения процес.

В съдържателно-функционален план в неговата основа са залегнали четири елемента :

а) наличие на най-малко два субекта;

б) наличие на обект, спрямо който ще възникне това отношение;

в) съществуване на две дейности (отчуждаване и присвояване) ;

г) наличие на три функции на стопанисване: разпореждане, владеене и ползване. В този смисъл мениджърът може да бъде владеещ собственик или владеещ несобственик.

Реквизити на отношението на собственост

Субект 1 субект

Отчуждаване присвояване

Обект

Разпореждане владеене използване

Стопанисване

Собственост

Особености на собствеността в социално-културните дейности.

В социално-културните дейности отношенията на собственост се характеризират с редица особености, по-важните от които са:

* обект на собствеността са специфични фактори на производството и неговите резултати, част от които са регламентирани със Закона за авторското правои сродните му права и съществуват под формата на патенти, лицензи, ноу хау и др.;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и особености на собствеността в СКД 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.