Същност и класификация на туристическите ресурси


Категория на документа: Икономика


ТЕМА 1 СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ
1. СЪЩНОСТ И ТЕРМИНОЛОГИЧНО УТОЧНЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ
- Много от специалистите са давали определение на туристическите ресурси, в които общите ключови думи са; атрактивност, мотиви или потребности на туристите;

- Туристическите ресурси са природни или антропогенни(създадени от човека) обекти и явления,които притежават качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, делови или развлекателни потребности, поради което привличат туристите.

ФУНДАМЕНТАЛНИ особености на ТР :
Атрактивност - свойство на ресурсите, което произлиза от техния полезен ефект върху туриста.
Потребности на туристите - те са функционално, генериращо обвързани с атрактивността. Без тях тя не би имала практическа стойност, трудно би се осъществило туристическо пътуване
Капацитет- (пропускателна способност) -изразява се чрез количеството, броя на хората, които почиват на определена площ за определено време. Чрез изчисляването на тези показатели може да се определи степента на туристическа усвоеност на територията и нейните запаси от тур.ресурси.
Статичност и динамика на обектите и явленията, превърнати в тур.ресурси. Основна част от ТР - природните и културно-историческите, са се появили без функционална обвързаност с туризма.
• Плажът е продукт на случайни природни взаимодействия.... Катедралите са построени заради религиозни вярвания. Едва след появата на рекреационната, поклоническата или делова потребност те привличат туристите и се превръщат в туристически ресурс. Възможен е и обратния процес - явления с добри характеристики и добри качества да не се посещават- тогава се формират т.нар "запаси" или "резерви на ТР".

ПРЕДМЕТНО-МАТЕРИАЛЕН ХАРАКТЕР
• Едни от тях като плаж, замък, се създават и променят в резултат на физични,химични и биологични реални процеси. Това ги прави предсказуеми, управляеми и по-лесни за туристическо усвояване. Чрез съответни анализи и методи, техники можа да бъде регулирана тяхната атрактивност. Другите алтернативи- културните, деловите, спортните ресурси съдържат значителни психологически характеристики от страна на туристите. Това вътрешно оценяване, субективизъм ги прави с трудно регулируема атрактивност, по-трудно прогнозирани, предсказуеми.

2. КЛАСИФИКАЦИИТЕ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ
Поради огромния брой на ресурсите - както по видове, така и по единични представители - трудно може да се направи тяхната характеристика и оценка.
Без такава оценка усвояването им от туризма е невъзможно, хаотично, разнопосочно.
Групирането на ресурсите се извършва по няколко начина;
Класификация - обектите се разпределят в групи по количествен признак (метри плаж, литри мин.вода) като групите имат възходяща стойност.
Типология- групите ресурси се сформират по качествени признаци, между които има различия по генезис, форма, структура,но не и по количество.
Категоризация- явява се съвкупност от предните два вида-при нея покачването на параметрите от дадена група задъжително води до качествени изменения. ПРИМЕР -хотел- увеличава се площта за стая- но се увеличават и луксозността и изискванията-т.е подобрява се качеството. При ресурсите категоризацията определя следните категории; ресурс с локално, регионално, международно.......значение
Райониране-таксономизация : територията се разделя на малки единици, които ако имат функционални или други сходства биват обединени
3. ОСНОВНИ ТИПОЛОГИИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ
Броят на типологиите на ТР може да бъде изключително дълъг. Разглеждаме само по-важните.
По генезис- разделят се на две основни групи-ПТР и АТР. ПТР- създадени са и се променят от природните процеси, а вторите са плод на човешка дейност. АТР и ПТР имат важно вътрешно делене, което ще бъде посочено в таблица 1.
По-форма- точкови ТР-обекти с малка площ, които графично се изобразяват като точка-извор, водопад, църква. Малката им площ предизвиква концентрация на туристи, което е източник на приходи, но и крие доста екологични опасности+възможност от деградация на ТР.

Линейните- плаж, река, планина
Според значението-основен измерител на значението на ТР е атрактивността, която може да бъде измерена с броя, националния състав както и други структурни черти на туристите.

Световни-старинен Несебър-включен в листата на ЮНЕСКО 1983г.
• Национални-храм-паметник св. Александър Невски
• Регионални- Вонеща вода
• Локални- Морска градина-Варна
• Според селищната локализация;
• Селищно разположение имат почти всички АТР
• ИЗВЪНСЕЛИЩНО разположение имат ПОЧТИ всички ПТР
• СПОРЕД локализацията на градовете извеждаме :
• Ресурси в централен делови район-имат добра транспортна достъпнотс, обикновено това са доста стари ТР, добре обезпечени са с леглова база и ресторантъорство, имат лоши екологични условия.ПРИМЕР;
• РЕСУРСИ В жилищните зони-Пример; (музей Вл.Варненчик)
• Ресурси до транспортно-входни точки-Пример (Побити камъни)
• Ресурси по периферията на градовете-крепост Бабини Видини кули.......
• СПОРЕД СОБСТВЕНОСТТА
• 3 ОСНОВНИ ФОРМИ-ЧАСТНА, ДЪРЖАВНА, ОБЩЕСТВЕНА
• Моля изяснете какви са предимствата и недостъците на всяка от посочените видове юридическа собственост и притежание
• СПОРЕД ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
• ТАЗИ ТИПОЛОГИЯ зависи от близостта до големи градове, важни транспортни артерии.....
• Ресурси със затруднена пешеходна достъпност- достъп само пеша, има сезонни колебания-непроходимост- това намалява притока на туристи.
• Ресурси, достъпни само за специализран туристически транспорт- за тях са характерни 80-90% организирани посещения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност и класификация на туристическите ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.