Същност, характеристики и особености на социалното осигуряване у нас


Категория на документа: Икономика


това е типичен пазарен модел на осигурителните отношения. Държавата саморегулира и регламентира осигурителните отношения. Тя създава нормативната база и следи за спазването й и санкционира при нарушения. Създава се плурализъм - възможност за пълно навлизане на стоково- паричните отношения в СО. Ако имаш пари и можеш да се осигуряваш по всякакъв начин на база договаряне. Всеки поема участта за избора на вида и начина на осигуряване. Приходно- разходния принцип се заменя с капиталовия (парите се влагат и носят печалба и лихва).

Пенсионно осигуряване
Пенсията е периодично плащане на средства от социално- осигурителните фондове ( фонд "Пенсии") с цел осигуряване на работещите и служителите след прекратяване на трудовата им дейност.
Модел на пенсионната система в България
Пенсионно- осигурителния модел у нас се състои от 3 елемента (стълба):
1. Задължителното пенсионно осигуряване, което е изградено на разходно- покривния принцип (внасяните осигурителни вноски от работещите се използват за осигуряване плащаните в момента пенсии.
2. Допълнителното задължително пенсионно осигуряване - то е изградено на капитало- покривния принцип (от осигурителните вноски ще се натрупва капитал в продължение на годините, през които лицето се осигурява; този капитал ще се използва за плащане на втора пенсия).
3. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - също е изградено на капиталовия принцип.

Видове пенсии
> Пенсии за осигурителен стаж и възраст - въведени са еднакви условия за пенсиониране на всички осигурени лица. Изискването за получаване на пенсия е всяко физическо лице да е упражнявало трудова дейност и през това време да е било осигурявано. Вече има нови по- високи изисквания за възраст. Пенсията зависи от сбора на продължителността на осигурителния (трудов) стаж плюс възрастта. Има различни изисквания към възрастта на жените и мъжете. От 31 декември 2000г. възрастта за право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените, до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 точки за жените. За да се отпусне пенсия трябва да са изпълнени и двете условия: възраст и сбор точки. Ако лицето притежава по- голям брой точки от изисквания, но няма достигната пенсионна възраст, няма да получи пенсия. Ако сбора от точки е по- нисък лицето ще получи пенсия като навърши 65г., ако има 15г. осигурителен стаж, от които 12- действителен. Размера на пенсията е равен на дохода, от който се изчислява пенсията плюс 1 % за всяка година осигурителен стаж плюс част от процента за месеците осигурителен стаж, които не допълват годината. Дохода, от който се изчислява пенсията е равен на средномесечния осигурителен доход за страната от предходната година плюс индивидуалния пенсионен коефициент. Вноските за ЗПО са 29 % от осигурителния доход.
> Пенсии за инвалидност - отпускат се за осигурени лица загубили или частично работоспособността си завинаги или за продължително време. Пенсиите за инвалидност биват: поради общо заболяване; поради трудова злополука и професионална болест. Пенсиите за инвалидност се отпускат за срока на инвалидността. Лицата трябва да са загубили 50 % или повече от работоспособността си и да имат осигурителен стаж.
> Пенсии несвързани с трудова дейност - за тях не са правени вноски във фондовете за соц. осигуряване. Те са: пенсии за военна инвалидност; пенсии за гражданска инвалидност; социална пенсия за старост; социална пенсия за инвалидност; пенсии за особенни услуги; персонални пенсии. Средствата за тях се осигуряват от държавния бюджет. Техният размер е фиксиран.
> Наследствени пенсии - отпускат се на членове, издържани от осигурено лице след смъртта му. На един наследник се отпуска 50% от личната му пенсия; при двама - 75% от личната пенсия; при трима и повече 100% от личната пенсия.

Допълнително пенсионно осигуряване

Допълнително задължително пенсионно осигуряване - основната цел е осигуряване на доход на лицата чрез предоставяне на допълнителна пенсия и даване възможност за ранно пенсиониране при условията на първа и втора категория труд. Пенсията се изплаща при рисковете старост и смърт. За целта осигуреното лице сключва договор с лицензирано пенсионно- осигурително дружество.
Принципи:
1) Задължителност на участието
2) Прозрачност на действията
3) Разрешителен режим и държавно регулиране
4) Задължителна периодична отчетност и предоставяне на информация
5) Лоялна конкуренция между пенсионно- осигурителните дружества
6) Представляване на интересите на осигурителните лица.
Тук се използва капитало- покривния принцип чрез дефинирани осигурителни вноски. Пенсионните схеми са свързани с броя на годините, за които се правят осигурителни вноски, техните натрупвания и прибавените към тях лихви. За тази цел се открива лична партида на осигурения, от която при настъпване на риска старост или смърт се изплаща допълнителната пенсия за ранно пенсиониране- еднократно или чрез периодични пенсионни плащания. Задължително се осигурява за допълнителна пенсия всички лица родени след 31.12.1959г. ДЗПО е персонално. Размера на пенсията се определя на основата на натрупаната сума. Държавата регулира и контролира дейността на университетите и професионалните пенсионни фондове. Контрола се осъществява от Държавната агенция за осигурителен надзор към МС. Пенсионно- осигурителните дружества ( УПФ и ППФ) са юридически лица и имуществото им е различно от това на пенсионните фондове. УПФ и ППФ са учредени от лицензирано пенсионно- осигурително дружество. Приходите на УПФ и ППФ са необлагаеми. Лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд се осигуряват и в УПФ и ППФ. Вноските в ППФ за лица, работещи при първа категория труд е 12%, втора категория- 7% от осигурителния доход от работодателите.

Допълнително доброволно пенсионно осигуряване - то е доброволно осигуряване за допълнителна пенсия извън пенсията от задължителното държавно обществено осигуряване. Социално- осигурителните отношения при ДДПО са свързани с набирането на доброволни пенсионно- осигурителни вноски в доброволен пенсионен фонд. Управление на средствата и изплащане на допълнителни пенсии при настъпване на рискове определени в осигурителните договори. Всяко лице, навършило 18г. може доброволно да се осигурява в доброволен пенсионен фонд чрез пенсионно- осигурително дружество. Осигуряването е персонално. Размера на пенсията при ДДПО не е и не може да е нормативно регламентирана. Натрупаните вноски се капитализират в неговата индивидуална партида в доброволния пенсионен фонд. ДДПО осигурява покриването на рисковете старост, инвалидност и смърт. Пенсията се изплаща еднократно или разсрочено.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характеристики и особености на социалното осигуряване у нас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.