Същност, характеристики и особености на социалното осигуряване у нас


Категория на документа: Икономика


Същност, характеристика и особености на социалното осигуряване в нашата страна

Същност на социалното осигуряване - система от цели, принципи и методи за осигуряване на социални доходи за живот и възпроизводство на нетрудоспособни, безработни и социално слаби.

Предмет на системата СО
- системата трябва да изучава потребностите на клиентите си (нетрудоспособните, безработни, социално слаби)
- системата трябва да изучава интересите на клиентите си
- методите и принципите на функциониране на системата
- демографско състояние на нацията
- заетостта на трудоспособните
- здравното състояние на населението
- контрол върху развитието на системата

Обхват на осигурените
Всички заети, които получават доход са длъжни да се осигуряват, с изключение на членовете на семейството на ЕТ, които се осигуряват доброволно. Тези, които работят по- малко от 5 часа на ден или 5 дни в месеца се осигуряват само за трудова злополука. Само за трудова злополука се осигуряват и тези, които работят на втора работа или студенти на производствена практика.

Задачи на системата СО
* изплащане на социални доходи под формата на пенсии и обезщетения, свързани с трудовите доходи; помощи при състояние на ниски доходи.
* Изплащане на трудовото възнаграждение при трудоустрояване до 6 месеца.
* Предоставяне на натурални доходи - лекарства, ортопедични средства
* Осъществяване на контрол
Принципи на функциониране на системата СО
* Задължителност - отразява обективната необходимост за съчетаване интересите на трудоспособните и нетрудоспособните и задължаване на трудоспособните да издържат нетрудоспособните.
* Доброволност - произтича от назначената организация на обществото осигуряване на доброволна пенсия (купуване на пенсия)
* Хуманност - взаимодействие между хората за съвкупно възпроизводство
* Комплексност - членове на обществото, които са станали контингент на системата СО могат да се осигуряват едновременно за няколко вида СО.
* Всеобхватност на базата на един минимум на общодостъпност без дискриминация
Финансиране на СО
- Самофинансиране - отнася се за тези, които са изпаднали в системата СО от труда, социално осигуреният доход е продължение на функцията на работната заплата (те разработват своя осигурителен доход чрез вноските за СО)
- Смесено финансиране - отнася се до системата социални грижи. Тези, които ползват заведение за соц. грижи плащат такса- толкова, колкото имат, а разликата се поема от държавата.
- Пълно бюджетно финансиране - тази част от клиентите на системата, които по независими от тях причини са социално слаби - хора, които са с доходи по- малко от гарантирания минимален доход на член от семейството. Разликата до гарантирания минимален доход се доплаща от бюджета
Методи- как се прилагат принципите
- Паричен метод - как и под каква форма да са осигурените доходи; най- добре е в пари
- Коефициентен - за 90 % от соц. осигуряване се прави в пари
- Комбиниран - пари и натура
Модели в социалното осигуряване

Моделите в СО обхващат обектите (нетрудоспособни, безработни, социално слаби), факторите, принципите на функциониране на социално - осигурителната система и други.
Фактори, които определят модела на СО:
* Формата на собственост - ако собствеността е обществена моделът на СО е централен и при него централно се определят факторите, принципите, методите. Управлението му е планово. Ако собствеността е частна собствениците трябва да се срещнат на пазара, за да реализират доходи, за да може да се финансира СО. При обществена собственост финансирането става от бюджета, а при частната финансирането се определя от отделните собственици. Всичко има цена и СО също.
* Равнището на икономиката - то определя финансовите възможности за финансиране на СО. При богато общество преобладава стимулирането, при бедно - преразпределение на доходите.
* Развитостта на осигурителните отношения - при обществена собственост соц. осигурителните отношения са откъснати от пазара и са свързани с бюджета; работната сила няма стоков характер; задължителните осигуровки се правят от работодателя; няма доброволно СО както е при частната собственост.

Характерни особености на планово- централистичния модел:
1. Бюджетно закрепостяване на СО придобива административен характер.
2. Експлоатация на правещите социални осигуровки. Положителна черта- висока степен на сигурност от бюджета по линия на СО. Заложен е приходно- разходния механизъм. Осигурителната система се размива в бюджета и не действа целево. Принципа на събиране на пари е антипазарен- без лихва. Има тясна диференциация на осигурените - сигурност за всеки, но на ниско равнище.

Преходен централистично- пазарно- либерален модел
Постепенно намаляват елементите на планово- централистичния модел и се внедряват тези на пазарния модел- намалява относителния дял на държавата като финансиране и управление в СО. В бюджета остава само частта, свързана с осигуряване на държавните служители. Дървжавата финансира военни, добавки за деца, държавни служители, деца на социално слаби. Приходно- разходния принцип се прилага за минимум средства за възпроизводство (минимални осигурителни доходи); за него се прилага капиталовия принцип, т.е. върху осигурителните вноски се начислява лихва и натрупаните средства зависят от пазарните отношения и инфлацията. Фондовете набират самостоятелно средства.

Либерално- пазарен модел (перспективен)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характеристики и особености на социалното осигуряване у нас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.