Същност, характеристики, елементи и видове комуникация


Категория на документа: Икономика


Не известно

на другите III IV

зона I - Арена - Получаваме информация, интересуваме се от мнението на другите, даваме информация
зона II - Бяло петно - Не се интересуваме от обратна информация; даваме информация; не получаваме информация
зона III - Фасада - Не даваме информация; получаваме информация
зона IV - Зона на неизвестната информация - Не даваме и не получаваме информация

В зависимост от това, в коя зона принадлежим има 4 стила:
Стил А ( IV зона ) - Минимална права и обратна връзка; некомуникативни хора; груби; надменни
Стил Б ( III зона ) - Слаба отвореност, силно желание за обратна връзка ( не дават информация, поражда се недоверие, враждебност, напрежение )
Стил В ( II зона ) - Прекалена готовност да се дава информация, но никога не чуват какво им се казват другите, според тях винаги те са прави, пренебрежително отношение към обратната информация. Хора уверени в собственото си мнение, не се интересуват от мнението на другите.
Стил Г ( I зона ) - Силна права и обратна връзка

Вътрешно - организационни комуникации

1. Вътрешно - организационните комуникации се делят на две големи групи:
- Формални и Неформални:

Формални комуникации:
* Предпочитаните комуникации
* Строго регламентирани
* Имат създадена система от връзки, канали, мрежа
* Делят се на вертикални и хоризонтални, в зависимост от това как протича процесът на комуникация
- Вертикални: процесът на комуникация тече нагоре или надолу по линията на йерархията. Две форми на вертикална комуникация - низходяща и възходяща. Чрез тях се осъществяват три функции за осъществяване на ръководството.
1) Отдават се заповеди, разпореждания, указания, съвети, препоръки с цел да се направлява дейността на подчинените;
2) Осъществява се контрол по линията на обратната връзка;
3) Оценява се изпълнението на заданията и на поведението на подчинените;
Низходящата комуникация - отнася се до съобщенията изпратени от висшестоящите към подчинените (заповеди, инструкции и др.)
Възходяща комуникация - потока от съобщение, което постъпва от по - нисшите нива към по - горните етажи на властта (възникнали проблеми, отношения на подчинените към работата, постигнатите резултати, поднасят идеи за работа, чувство за включеност на хората в организацията и др.)
Изследванията сочат, че потокът от предложения нагоре се засилват, когато хората имат чувство за принадлежност към организацията.
- Хоризонтални: информацията се предава между две страни на едно и също равнище на организацията (пр. два отдела) / протичат между хора, които са на едно и също равнище в организационната йерархия. /
Споделят новини, координират действията си, поддържат междуличностни отношения, обменят информация. Постига се по - добра комуникация вътре между отделите; скъсява се времето за получаване на информация.
Могат да възникнат редица изкривявания, които са един вид бариери за ефективното общуване. Три вида изкривявания: 1) филтриране - селективно представяне съдържанието на комуникацията; 2) цензориране - преднамерено пропускане на информация; представяне на информация в друг аспект; 3) преувеличение.

Неформални комуникации:
* Представяне на съобщения, които са интерес само на отделни групи хора;
* Непълни, неточни комуникации
* Информацията се изкривява в значителна степен
* В основата им стоят предимно личните отношения, предпочитания на хората
* Неформална комуникация са и слуховете, които се разпространяват в организацията

2. Комуникационна мрежа - разкрива схемата на взаимодействие между участниците в комуникативния процес.
Потокът на организационните комуникации се регулира от няколко фактора:
- Статусната йерархия на хората
- Разпределяне на задачите и задълженията
- Правилата управляващи кой с кого ще комуникира

Комуникационните мрежи се делят на централизирани и децентрализирани:
o Централизирани - потокът информация протича през строго определени членове в зависимост от техния статусСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характеристики, елементи и видове комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.