Същност, характеристики, елементи и видове комуникация


Категория на документа: Икономика


Същност на комуникацията
1. Определение:
- Съобщението, предаването или размяната на идеи, познание, било то устно или писмено.
- Комуникация има тогава, когато една система или един източник на съобщения предава сигнали чрез канал до приемател в определена посока.
- Обем на информация, която се обменя в процеса на дейността и общуването.
- Комуникацията включва всички възможни процедури, чрез които един ум може да въздейства върху друг.
Общуването може да се разглежда в три страни:
* Комуникация - в този процес на комуникация двете страни са активни, поради което информацията губи обективните си характеристики, става субективна. /видоизменя се информацията/
* Интеракция - взаимодействие и взаимовлияние. Благодарение на взаимодействието е възможна съвместната ни дейност.
* Перцепция - правилното възприемане и разбиране на партньорите в процеса на общуване.
Социално - психологическите механизми, чрез които се осъществява доброто възприемане и разбиране между хората са:
- Идентификация ( да се поставиш на мястото на другия)
- Емпатия ( емоционално откликване, съпреживяване на проблемите на партньора ни на общуване )
- Рефлексия (знание за това кой съм аз и за това какво другите мислят за мен, как другите ме виждат )
Определение за КОМУНИКАЦИЯ - основен род социално - информационно общуване; процес на социално взаимодействие, осъществено чрез еднопосочно разпространяване на информацията и взаимен обмен на съобщенията. В крайна сметка се постига определена степен на информираност и взаимно разбиране между участниците.

Характерни черти на комуникацията:
- Универсална
- Необходима
- Символна ( осъществява се чрез символи, думи, цифри, жестове )
- Субективна ( собствения ни опит, знания, умения )
- Заучава се, изгражда се
- Свързана е с използването на технически средства
- Изисква реципрочност
- Вид култура
- Изразява стремежа на човека да се самоосъзнава; самооценка; да се сравнява с другите
- Невидима ( скрит смисъл на думи, символи )

БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ - обмен на формална и неформална, вербална и невербална информация в процеса на организационната дейност, при което се гарантира изпълнението на основните функции на мениджмънта и едновременно с това пълноценна изява на публичната общност. Общуването между хората в деловата сфера с цел осъществяване на ефективни делови контакти.
Основни изисквания към бизнес комуникацията:
- Ефективност, постигане на целта, грижа за репутацията на фирмата
- Отчитане на единството между рационални и емоционални моменти в процеса на комуникация
- Ситуативност
- Обективност ( точна, пълна и ясна информация; обективно възприемане на хората )
- Отчитане на наличието на скрити фактори ( подтекст; скрити планове, цели )
- Научност и спазване на закона

Деловата комуникация трябва да се подчинява на следните принципи:
- Пълнота
- Конкретност
- Краткост
- Яснота
- Коректност
- Учтивост

Характеристика на комуникативния процес

1. Комуникационни модели
В исторически аспект има развити няколко комуникационни модели:
- Аристотел - Модел за комуникацията:
* Говорител - Аргумент - Реч - СлушателСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, характеристики, елементи и видове комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.