Същност, еволюция и функции на парите. Съвременни форми на парите.


Категория на документа: Икономика


Технически университет - гр. Габрово
Факултет "Стопански "
Катедра "Социални и Стопански науки"
Специалност "Икономика на търговията"

Тема:
Същност, еволюция и функции на парите.Съвременни форми на парите.

Изготвил: Проверил: /Златина Кьосова /х.ас. Камелия Цанова/ фак.№31117126 /

Курсова Работа
по
Макроикономика

Съдаржание:

1. Произход на парите.

2. Същност на парите.

3. Еволюция и форми на парите.

4. Функции на парите.

5. Съвременни форми на парите.

1.Произход и причини за възникването на парите

Произходът на парите се свързва от различните автори и школи с три основни фактора и причини, а именно:

а) Държавата, която се смята и приема за "творец" на парите. Най-горещ привърженик на т. нар. държавна теория за парите е Георг Фр. Кнап. Той твърди, че "нито златото, нито среброто са всъщност пари; тези два метала са само материалът, от който държавата изготвя парите... парите във всяка държава са една историческа обусловеност и юридически дефинирана категория".

б) Изискванията и закономерностите на стоковото производство и обръщение, които инстинктивно, но неизбежно и обективно-исторически са довели от случайната, през пълната, до всеобщата форма на стойността, до всеобщия еквивалент, какъвто се явяват парите в стоковия свят.

в) Техническите трудности, с които е свързана натуралната размяна (бартерът), а така също намаляването на по-високата издръжка на обръщението, която той обуславя.

Затрудненията, които съпровождат натуралната размяна или бартера са добре известни и общопризнати. Ето защо произходът и функционирането на парите се мотивират с техническите улеснения, които те допринасят за осъществяване и развитие на обмяната. Общоприето е, че парите улесняват стоковата размяна. техническите трудности, които съпътстват натуралната размяна (бартера) и потребностите от намаляването на издръжката на обръщението и на възпроизводството като цяло могат да се приемат като осъзната необходимост от прилагането на всеобщия еквивалент.
2.Същност на парите
ОПРЕДЕЛЕНИЕ- парите са това, което те изпълняват, парите са благо, което осигурява задоволяването на определени потребности, допринасят ползи , както за отделния индивид така и за обществото като цяло.

ОСНОВНИ ТЕОРИИ ЗА ПАРИТЕ
-МЕТАЛИЧЕСКА - Първата стройна теория за парите - представители Уилям Страфор, Томас Мън

ГЛАВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПОСТАНОВКИ:
Признаване на златото и среброто като единствен вид пари.
Приемане на пълноценните златни и сребърни парии, като единствен вид пари.
Вътре в страната парите изпълняват функцията - мярка на стойността и съкровище на международната арена - функцията световни пари.
Отричане на възможността за замяна на пълноценни златни пари със стойностни знаци - книжни и кредитни пари.
-ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ КАТО ТЕХНИЧЕСКО СРЕДСТВО
Парите се разглеждат като едно обикновенно техническо средство, което спомага обръщението на стоките, свежда се до функцията на парите - средство за обръщение. Представител на тази теория е Адам Смит. Според него съществуването на парите е обосновано от големите затруднения, които се отнасят до размяната на стока срещу стока.
-НОМИНАЛИСТИЧЕСКА ТЕОРИЯСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност, еволюция и функции на парите. Съвременни форми на парите. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.