SWOT анализ


Категория на документа: Икономика


организацията
- наличие от икономия от мащаба, от която организацията се
възползва
-други компонентни предимства
- признаване на организацията за пазарен лидер
- по-добри конкурентни умения, свързани с воденето на

конкурентна борба, по-добри машини и т.н.
- организацията е добре приета от клиентите
-добро управление
- наличие на адекватни собствени финансови ресурси, като
възможност на организацията да финансира дейността си и
целите заложени в нейния бизнес план
- възможността, способността на организацията да се изолира
от конкурентния натиск и 5-те сили на конкурентната среда

2. Слаби страни (Л/)
- Остаряла материална база и съоръжения
- Стари технологии и технологични решения
- Изоставане в научно-изследователската, развойна и
внедрителска дейност
-Твърдетясна продуктова гама
- Наличие на вътрешно-организационни проблеми, свързани
с ефективна липса на ключови умения и компетенция
- Липса на добри управленски кадри
- Влошаващи се конкурентни позиции
- Ниска рентабилност-средствата, които организацията

изразходва и връща с много малка добавка
- Липса на ясна стратегическа дейност - не се знаят целите на
организацията
- Слабост в реализацията на стратегията
-Лош пазарен имидж
- Не добра мрежа за дистрибуция, не отговаря на
необходимите условия
- Слаби маркетингови умения
-Трудност, недостиг на финансови средства за реализирането на бизнес плана и др.

3. Благоприятни възможности от страна на организацията /О/
- възможност за обслужване на нова група потребители
- възможност за навлизане на нови пазари и пазарни
сегменти
- възможност за диференциация на дейността в свързани
продукти

- възможност от придвижване към по-добра стратегическа
група от гледна точка на промени в средата /пр. отпаднала е
организация от тази група или пазара се е разпаднал/
- бърз пазарен растеж
- възможност за вертикална интеграция и др.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.