SWOT анализ


Категория на документа: Икономика


 SWOT - АНАЛИЗ

SWOT - АНАЛИЗА представлява инструмент за ситуационен анализ, който се използва като обобщаващ за стратегическия анализ на дадена фирма.SWOT анализът е подходящ за оценка както на проблемите (заплахите) и възможностите за бизнеса, характеризиращи външната среда на фирмата, така и слабите и силни страни на фирмата. На практика той се базира на изводите , направени в предишните етапи на стратегическия анализ( анализ на външната макро и микро среда и анализ на вътрешната среда на фирмата). Негова основна цел е да подпомогне ръководството на фирмата при съчетаването на нейните силни и слаби страни със съответните заплахи и шансове, произтичащи от бизнес средата.

Като практическо упражнение SWOТ анализът включва две групи действия - на първо място като първа стъпка извеждане на основните силни и слаби страни, заплахи и възможности за фирмата. Втората стъпка е свързана с отчитане взаимодействието между отделните фактори.

За целта като графичен формат може да се използва т.нар. SWOТ матрица на взаимодействието, представена на таблица 1 . Матрицата на взаимодействие позволява да се определят четири основни типа SWOТ стратегии, чиято формилировка лежи на базата на комбинирането на четирите променливи : заплахи и възможности на средата; силни и слаби страни на фирмата. Дадена фирма може да попадне във всяка една от алтернативните стратегии.

Таблица 1. Примерна схема на SWOТ матрица (на евентуалните възможности и заплахи на външната среда; силните и слаби страни на фирмата)
ВЪТРЕШНА СРЕДА
Силни страни - S ( strengths)
Слаби страни - W ( weaknesses )
Уникален опит и знания (отличителна компетентност).

Няма ясна стратегическа посока (цел).
Добър мениджмънт.
Влошаваща се конкурентна позиция.
Финансови ресурси.
Слаб пазарен имидж.
Добри конкурентни умения.
Рентабилност под номиналната, защото...
Добро реноме сред купувачите.
Липсват и ключови умения и знания.
Признат пазарен лидер.
Слаб контрол за проследяване
Добре обмислени стратегии по
изпълнението на стратегията.
функционални области.
Вътрешно-организационни оперативни
Достъп до икономии от мащаба.
проблеми.
Собствени технологии.
Уязвимост към конкурентни въздействия.
Възможност за продуктова иновация.
Изостаналост в изследователската и
Отчетливи конкурентни предимства.
- компетентност на организацията в ключови области
- по-добри производствени възможности
- разходни предимства -общи разходи и структура на
организацията
- наличие от икономия от мащаба, от която организацията се
възползва
-други компонентни предимства
- признаване на организацията за пазарен лидер
- по-добри конкурентни умения, свързани с воденето на

развойна дейност.

Прекалено тясна продуктова линия.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
SWOT анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.