Свободни икономически зони


Категория на документа: Икономика


Тема 21 : Свободни икономически зони.

1. Същност и развитие на свободните икономически зони. Принципи и правила.
Свободната икономическа зона (СИЗ) е една от най-старите и същевременно една нова идея за икономическо развитие. Те представляват част от суверенна територия на държавата, където могат да се съхраняват, продават, купуват и произвеждат чуждестранни стоки без заплащане на обикновенни митнически такси. Казано по друг начин СИЗ представлява стопанска инициатива на държавата, целяща да създаде благоприятни условия за експортните производтсва. Представлява географска територия, на която изградените предприятия са освододени от данъци или ползват големи преференции. Вноса на суровини, използвани за експортното производство е безмитен, осигурен е облекчен валутен обмен и подобрено инфраструктурно и комуникационно обслужване. Гарантира се банкова тайна върху сметките им; съществува свобода на трансфера на сумите от и извън зоните; не се дава информация за собствениците на фирмите и т.н. Такива зони са създадени в различни държави, региони и острови.
Значението на свободните зони все повече нараства. В света има повече от 700 на брой, които осигуряват повече от 4 млн. работни места и чрез тях се извършва 1/3 от световната търговия. Първата зона за свободна търговия се създава в Шенън Ирландия.
Развитие на свободните икономически зони
Територии с превилегирован търговски режим са съществували още в древността в Китай, Гърция, Италия, Франция и др. В по-ново време се създават зони с облекчен митнически режим. Появяват се зони, в които индустрията и търговията се съчетават и се създават свободни индустриални зони. Първата от тях е зоната Шенън-Ирландия. През 30-те години на ХХ в. зоните намират широко развитие в САЩ, като се приема закон за тях, а особено голямо е нарастването на зоните през 60-те години на ХХ в. Сега зони се създават и функционират в развитите и развиващите се страни, както и в бившите социалистически страни. Силен ръст имат в Азия, Централна Америка, Карибския басейн. Зоните в Азия са от разнообразно естество. В някой от тях главно се разчита на евтината работна ръка, в други на внедряването на нови технологии, като се създават т.нар. технологични паркове. Например Тайван основава развитието и на седем приоритетни технологии: автоматизация, биотехнологии, нови материали, софтуерни продукти, икономия на енергия, геофизически проучвания и оптоелектроника. В Малайзия бързо се появяват различни зони предимно в леката промишленост. В Индонезия и Тайланд са създадени зони с оглед развитие на леката промишленост и електрониката. Създадени са зони в Бангладеш, Пакистан, Индия. Голямо развитие имат зоните в Централна Америка. В Доминиканската република има 27 безмитни зони. В Мексико е приет специален закон за зоните. В бившите социалистически страни - също е налице процес на създаване и използване на зоните. Интерес представляват свободните икономически зони в Китайската народна република. Засиленият интерес на чуждите инвеститори може да се обясни със следните причини:
*страна с огромно население;
*потенциал от природни ресурси територия, природа и др.
*икономическата политика извършване на цялостна реформа в промишлеността, селсокто стопанство, финансите и др.
*създаване на необходимите външни и вътрешни политически предпоставки.

Принципи и правила:
В зоните се създава подходяща инфраструкура: пътища, летища, жп възли, пристаница със съответни терминали, съобщителни линии, както от самите държави, така и с помощта на чуждите инвеститори. Зоните се изграждат на подходящи места, както от природна, така и от стопанска гледна точак: поречия на реки, крайбрежия, градове с рабнообразна работна сила, местности с природни дадености и забележителности и т.н.

2. Модели на свободни зони. Характерни особености и предпоставки за функциониране на свободните зони.

Модели на свободни зони.
Съвременните СИЗ предоставят широк спектър услуги: в тях се осъществява не само складиране, сортиране , опакова на внасяната стока , и пълното преработване , комплектуване на продукция с компоненти от местно и чуждо производство.
Предприятията, функциониращи в зоните, могат да бъдат изцяло чуждестранни, национални (от собствената страна) или смесени.
Такива зони се създават, когато има разрешение. Важно условие за създаване на такива зони е техния принос за повишаване на равнището на заетост, разширяване на търговията. Зоните се управляват от частни или държавни фирми, с които организациите , получили разрешението сключват договори.

Характерни черти на свободните зони:
*либерален външнотърговски и валутен режим;
*прилагане на законодателство,, отличаващо се от това на съответната страна, характеризиращо се с привилегии за чуждите инвеститори.
*създаване на условия за активна производствена и стопанска дейност за чужди инвеститори и за банкови, застрахователни и др. финансови операции;
*по-бързо внедряване в производството постиженията на науката и техниката и създаване продукти на интелектуална собствено и търговия с тях;
*облекчен режим на регистрацияна предприятия и фирми, а също и при паспортните и регистрационни процедури за пребиваване на чужденците в свободните зони;
*намаляване на размера или освобождаване от данъци;
*неплащане на данък при покупко-продажба на недвижим имот;
*създаване на изгодни за инвеститорите правила при наемане на работна сила и др.

Предпоставки за функциониране на зоните:
За възникването на свободните зони са необходими редица предпоставки, преди всичко от икономически характер:
- стабилни гаранции за инвестициите (икономически, законови и политически)

- развит международен транспорт и комуникационна система
- либерален валутен режим
- подходяща производствена и складова инфраструктура

- наличие на квилифицирана и в същото време евтина работна ръка

- благоприятно географско разположение
- наличие на банкови, застрахователни, посреднически и други видове услуги

3. Видове свободни зони и критерии за местоположение на свободните икономически зони.

а / Класически вид свободни зони (зони за складиране и прехвърляне на товари). В тях се дава възможност на фирмите да складират, инспектират, пакетират, етикетират и прехвърлят товари със стоки, които са освободени от митнически такси и други държавни данъци и такси. Сега в света има над 200 малки свободни зони от този тип.

б/ Свободните промишлени зони
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Свободни икономически зони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.