Световна криза – произход и въздействие върху българската банкова система


Категория на документа: Икономика


СВЕТОВНА КРИЗА - ПРОИЗХОД И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМАТЕМА

Световната криза е проблем, който ангажира вниманието на икономистите през последните години. От "ипотечна криза" през 2007г., когато действието й беше ограничено само в пределите на САЩ, тя се превърна в проблем за световната икономика и все по-често е наричана "Великата рецесия". В условията на глобализация всички по-силни икономически шокове в развитите страни оказват непосредствено влияние върху икономиките на техните партньори от цял свят и този процес прераства във верижна реакция.

България не прави изключение от общия случай. Въпросът е до каква степен е засегната страната ни, доколко ще бъде променен икономическият й облик след като премине кризата. Тези въпроси могат да получат отговор, след като се изясни посоката, обхватът и механизмът на въздействие на кризата върху българската икономи-ка.

През последните три години световната икономика понася за-губи, чийто мащаб надвишава всички известни досега на съвремен-ната наука. Водещи банки в цял свят отписват големи пера от акти-вите си. Достигна се до ситуация, при която дестеки финансови инс-титуции в явна форма декларираха, че са неспособни да се справят с възникналите проблеми, като заявиха желанието си да бъдат на-ционализирани. Банките във всички развити индустриални държави са изправени пред съществени трудности, поради което са прину-дени да потърсят външна подкрепа.

Едва ли може да се даде еднозначен отговор на въпроса какви са причините, довели световната икономика до безпомощното със-тояние, в което се намира в момента. Известно е, че по време на икономически възход финансовите институции разменят стабилност срещу пазарен дял. Те занижават стандартите си, кандидатите за получаване на кредит все по-рядко биват отхвърляни и значителна част от активите на банковата система преминават в ръцете на лица, които не могат редовно да облужват кредитите си. По тази причина банковата система губи своята устойчивост и изпада в състояние, при което и най-малкото забавяне на темпа на иконо-мически растеж може да предизвика верижна реакция, последвана от срив.

Все пак агресивното кредитиране не винаги носи етикет за ло-шо качество - практиката показва, че далеч не всички периоди на растеж, завършват с банкова криза. Според резултатите от изслед-ване, обобщаващо данни за 100 страни за периода 1980-2004г., не-благоприятният сценарий се наблюдава едва при 17% от кредитни-те експанзии.

Позитивен сценарий
Негативен сценарий
Инфлация %
11,9
19,0
Ръст на БВП %
6,7
5,4
Текуща сметка / БВП
-2,9
-3,0
БВП / човек от населението USD
5675
6350
Кредит / БВП
29,7
38,4
∆ Кредит / БВП
4,0
4,2
Продължителност на цикъла год.
2,9
5,1
Външна търговия / БВП
0,62
0,43
Индекс на банковия надзор
1,03
0,31


Цитираното по-горе изследване показва, че когато икономи-ческият растеж продължи достатъчно дълго време при относително нисък ръст на БВП, високи стойности на инфлацията и засилен ръст на кредитирането, по-вероятният сценарий предвижда изпадане на банковата система в криза. Ярък пример от най-новата история на нашия континент е Финладния. Кредитният бум, продължил почти цяло десетилетие и довел до ръст на кредитите от 42% от БВП през 1981г., завършва с банкова криза, която продължва три години и струва на данъкоплатците над осем милиарда евро.

Световната криза оказа силно влияние върху икономическите системи в цял свят. Това влияние се разпространява посредством действието на различни фактори, които обуславят процеса на раз-пространението на негативните ефекти на кризата от една система към друга.

Тези фактори могат да бъдат групирани най-общо в четири групи според сферата на въздействие - ликвидност на финансовите институции, цени на недвижимите имоти, заетост и разполагаем до-ход на населението, изменения на международните цени. Освен според сферата на въздействие, систематизацията може да се из-върши и въз основа на други признаци, като например:

* Източник на въздействието. Тук могат да се разграничат две категории от фактори, които оказват влияние върху дадена ико-номика - външни и вътрешни. Към първата категория могат да се причислят преди всичко факторите, оказващи негативно въз-действие върху паричните постъпления от чужбина, както и измене-нията на валутните курсове. Към вътрешните източници на въз-действие спадат: загуба на платежоспособност на резидентите; спад на ликвидността и увеличаване на нивото на риск в банковата система; загуба на кокурентноспособност поради причини, различни от изменението на международните цени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Световна криза – произход и въздействие върху българската банкова система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.