Световна икономика


Категория на документа: Икономика


Какво наричаме световна икономика
Развитие на обмена на стоки и услиги и растяща взаимообръзаност на икономиките. Процес, наричан Глобализация на стопанството. Процеса на глобализация е двупосочен, от една страна всяка национална икономика оказва влияние върху глобалното стопанство и същевременно глобалното стопанство влияе на националните стопанства.
Международна търговия
Организация на международната размята
След края на Втората световна война се наблюдава невероятен подем в международната размяна на стоки, като ръстът е постоянно по-голям от този на световното производство. Тази еволюция в световната търговия се придружава от дълбоки промени в характера на търгуемите стоки(стоки предназначени за световния пазар), нетъргуеми стоки са такива, които са предназначени само за вътрешния пазар. Можем да разглеждаме международната търговия като фактор, който динамизира търговския процес, т.е. стимулира икономиката.
Международната търговия става все повече и инструмент за завоюване на нови позиции и доказателство за икономическа и политическа сила. Водещо място заемат развитите пазарни икономики - САЩ, Канада, Европейския съюз, Япония - те реализират 70% от световния стокообмен.
Експанзия на световната търговия - За периода 1950-2007 - бурно развитие на международната търговия, като могат да се обособят два съществени етапа:
- 1950-1973 - златните години на развитие на световното производство и търговия(+10%). През този период световната икономика напредва изключително много с либерализирането на световната търговия.
- 1973 - първият петролен шок. Страните от ОПЕК се договарят да увеличат цената на суровия петрол с 70%, а след това с 130%. За няколко месеца цената на барел петрол скача от 2$ на 14$ следователно следва световна криза(значителен спад в доходите на индустриалните държави)
Към теми две кризи се прибавят разпадането на световната валутна система, брутното развитие на новоиндустриализиращите се държави износителки. Също така залеза на старите европейски индустрии.
Отпадането на златно-доларовия стандарт и връщането на плаващите валути води до несигурност в икономиката и това води до различни форми на организиране на разменните отношения и различни подходи при извършването на търговски сделки.
- След 80-ге години на 20 век сме свидетели на възстановяване на международната трговия. Това се дължи основно на 3 фактора:
o Ускорената интеграция в ЕС(Единният европейски акт от 1986г.)
o Либерализацията в световната търговия - постепенното отпадане на политиките на протекционизъм
o Силен растеж в развиващите се страни - Южна Корея, Тайланд, Хонг Конг, а днес и Китай, Индия и Бразилия
- 1998-2003г. - по слаб ръст на световната търговия поради азиатската криза
- До 2007 силно нарастване на световния стокообмен. Днес бавно и постепенно възстановяване след дълбоката финансова и икономическа криза.
Инструменти за измерване на стокообмена - съществуват различни индикатори, измерващи степента на отвореност на икономиките на отделните страни.
- Степен на отвореност на икономика - (Износ + внос)/БВП = степен на отвореност - показва до каква степен една икономика разчита на външната си търгоия. Една икономика се смята за отворена ако е над 60%. В България този показател е 78% като за големите страни ЕС, САЩ и Япония е около 10%
- Степен на отвореност базирана на износа - Износ/БВП - Измерва частта от вътрешното национално производство, която се изнася. Индикатор за степента на специализация на дадена страна. В България около 35% от БВП се изнася
- Степен на проникване на вътрешния пазар - внос/(БВП + внос - износ) - частта от втрешното търсене, която е покрита от вносни стоки. Показва слабостите на националното производство или нуждата да се внася за да се удовлетвори вътрешното търсене.
Външните ограничения - взаимозависимостта на икономиките, дължаща се на отвореността и международната търговия, ограничава самостоятелното правене на макрополитика(парична, бюджетна и др.).
Продуктова структура на международната търговия - върху кои топиве продукти е базиран над 60% от световния стопообмен. Това са промишлени стоки. Но все повече се разширява делът на търговията с услуги.
Делът на суровините - за разлика от промишлените стоки селскостопанските постоянно намаляват(9%). Частта на изкопаемите суровини варира според динамиката на цените(предимно суровия петрол)
Структура по страни и региони - развитите индустриални страни доминират световната търговия. Водеща все още е триадата - ЕС, САЩ и Япония. Основни търговски сили са индустриалните държави, като това са 70% от световния стокообмен.
Междузонална търговия - търговията между страните от една и съща зона(например страните от европейският съюз търговат помежду си над 80% от търговията е вътрешнообщностна). Образуването на търговските блокове - ЕС, СЕверноамерикаснска зона на свободна търговия, Асоциация на държавите от Югоизточна Азия, ерноморска търговска зона и други.
Ранни теории за международната търговия
Теория за абсолютните придмства
Теория за сравнителните предимства
Графичен анализ на сравнителните предимства

Предпоставки за възникване на търговията:
- Международно разделение на труда
o Обективни фактори - отнасяме съществуващите различия във факторната надареност. Различните страни разполагат с различни природни ресурси, различен климат, различни природни особености и в този смисъл отсъствието на определена предпоставка прави неизгодно произвеждането на определени стоки и услуги
o Субективни фактори - тук става въпрос за различни вкусове и предпочитания, които са свързани с култура, религия и други фактори
Теория за обсолютните предимства - тя се дефинира от Адам Смит. Смит допуска че съществуват само 2 страни и 2 продукта, които са предмет на анализа. Това е така наречения двусекторен модел на размяна. Допуска се още че страните търгуват в т.нар. режим на свободна търговия. Транспортните разходи са сравнително ниски и това не отежнява размяната, несъществуват мита, квоти и други ограничения, които да правят международните потоци регулируеми от държавата. В моделът съществува балансиана търговия между страните. Страните са абсолютно идентични по всички показатели с изключение на производителността на фактора труд(той се измерва като се съпостави за колко време со произвежда единица продукция или какво количество продукция се произвежда за единица време). Страните могат да търгуват свободно помежду си само със стоки, т.е. няма движение на производствени фактори. Закона за абсолютните предимства гласи че една страна има абсолютни предимства, специализира се произвежда и изнася на международния пазар, онези стоки и услуги за които има по-ниски съвкупни разходи отколкото страната търговски партньор.
Теория за сравнителните предимства - Разглежда се от Дейвид Рикардо. Една страна има сравнителни предимства, т.е. специализира се произвижда и изнася на международния пазар, онези стоки и услуги за които има по-ниски алтернативни производствени разходи спрямо страната партьор. Пределни алтернативни разходи(MOC) - какво бихме изгубили от непроизводството на едната стока, за сметка на друга стока.
Граница на производствените възможности - всички възможни комбинации от проидводството на 2 стоки в дадена държава при което напълно и ефективно са изразходени дадените ресурси.
Формиране на граница на потребителските възможности - всички възможни комбинации в потреблението на 2 стоки, за които обществето достига възможно най-висока крива на безразличие. Когато започнат да търгуват помежду си страните произвеждат повече отколкото когато не са специализирани, и това позволява допълнителните количества да бъдат изнесени. В резултат на което се разширява границата на производствените възможности, което означава че след търговията всяка една от страните има възможност да потребява друга различна комбинация, която е на по-висока крива на безразличие.
Изгоди от търговията при постоянни MOC:
- Зависи от разликата между предтъговските ТОТ в страната и международните ТОТ след започване на търговията
- Страната с по-малка еластичност на импортното търсене или експортното предлагане присвоява по-голяма част от изгодата
- Граница на производствените възможности и разширена граница на потребителските възможности
- Има абсолютна специализация
Изгода от МТ при нарастващи МОС
- Графичен анализ - растяща пределна норма на субституция - трябва да се отказваме от все по-голямо количество от едната стока за да се произведе една допълнителна единица от друга стока. Това се дължи на закона за намаляваща пределна полезност
- Избират частична специализация(произвеждат и двете стоки)
- Прилагане на PPF анализа - пределната норма на заместване(MRT) нараства когато произеждаме допълнително количество от стоката Х. MRT е алтернативен начин да кажем алтернативна цена. MRT измерва наклона на PPF(граниза на производствените възможности)
Обществени крива на безразличие(/C)
- Една обществена крива на безразличие показва комбинацията от два продукат, които предлагат на обществото едно и също равнище на удовлетвореност. Характеристики на /C - отрицателен наклон, изпъкнала към началото на координатната система, не се присичат. Пределната норма на субституция(MRS) намалява колкото повече количества от благото Х се потребяват.
Дотърговско равновесие(при автархия)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Световна икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.