Структуриране на данните за производството, вноса и износа според международните стокови класификации ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"
КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС"

ДИСЦИПЛИНА "КОНЮНКТУРА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ"

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА №1
Тема: "Структуриране на данните за производството, вноса и износа според международните стокови класификации ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO"

София, октомври 2010

Съдържание:

1. Характеристика на международните стокови класификации 3 стр.
1.1 International Standart Industrial Classification (ISIC/UN) - международна стокова класификация за производството на ООН 3 стр.
1.2 Standart International Trade Classification (SITC/UN) - международна стокова класификация за вноса и износа на ООН 4 стр.
1.3 Harmonized Commodity Description and Coding System (HS/WCO) - хармонизирана стокова характеристика и кодова система (ХС) 5 стр.
2. Илюстриране структурирането на данните за производството, вноса и износа на тютюн според ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO 6 стр.
Схема 2.1 Илюстриране структурирането на производството, вноса и износа на тютюн съгласно ISIC/UN 6 стр.
Схема 2.2 Илюстриране структурирането на производството, вноса и износа на тютюн според SITC/UN 6 стр.
Схема 2.3 Илюстриране структурирането на производството, вноса и износа на тютюн според HS/WCO 7 стр.
3. Сравняване структурирането на данните за вноса и износа на тютюн според международните стокови класификации SITC/UN и HS/WCO 8 стр.
4. Използвана литература 10 стр.

1. Характеристика на международните стокови класификации

Стоковата структура на вътрешните и външните потоци се анализира посредством използването на различни международни класификации. Те се характеризират с различно ниво на детайлност и използват различни класове критерии. Основната причина за употребата на такива стокови номенклатури е необходимостта от идентифициране на отделните детайли на търгуваните продукти с цел задоволяване на митнически аналитични и статистически потребности. Към международните стокови класификации се отнасят: а) International Standard Industrial Classification (ISIC/UN) - международна стокова класификация за производството на ООН; б) Standard International Trade Classification (SITC/UN) - международна стокова класификация за вноса и износа на ООН; в) Harmonized Commodity Description and Coding System (HS/WCO) - хармонизирана стокова характеристика и кодова система (ХС).

1.1 International Standard Industrial Classification (ISIC/UN) - международна стокова класификация за производството на ООН

Стандартната промишлена класификация (ISIC) е номенклатура на ООН за класифициране на икономически данни. Тя има широко приложение в национален план, а също така и на международно ниво при класифициране на данни в сферата на производството, заетостта, брутния вътрешен продукт и други области на статистиката. ISIC е основен инструмент за изучаване на икономическите явления и насърчаване на международната съпоставимост на данните, предоставяйки насоки за бъдещото развитие на националните класификации и усъвършенстване на националните статистически системи. Основната й цел се състои в това да класифицира продуктивните икономически дейности и да групира стоките според индустрията, в която са създадени и според участието на отделните единици в международния стоков обмен. Одобрена е през 1948 г. и се основава на четири нива, като през годините са направени следните ревизии: ISIC Rev.1 (1958), ISIC Rev.2 (1968) и ISIC Rev.3 (1989). ISIC Rev.3.1 представлява актуализация на ISIC Rev.3 и влиза в сила от май 2002 г. През 2008 г. е приета Rev.4, която включва 21 раздела (от А до И) и 88 подраздела. Групите, подразделите и последващите нива обхващат статистическа информация и я разделят според същността, технологията, организацията и финансирането на продукцията. ISIC съдържа само количествена информация.

1.2 Standard International Trade Classification (SITC/UN) - международна стокова класификация за вноса и износа на ООН

SITC е стокова класификация, която представя вноса и износа на една страна, като позволява сравнения по различни години и различни страни. Подобно на ISIC, тя също се основава на четири нива и групира стоките според степента на тяхната обработка. Класифицира сравняеми стоки и ги разпределя по предназначението им и материалите, използвани в производството им. SITC води началото си от 1950 г., когато в сътрудничество с правителства и с помощта на експерти, секретариата на ООН изготвя първото издание на външнотърговска класификация, наричана първоначално SITC 0.3. До 1960 г. много страни съставят свои собствени търговски класификации по подобие на SITC, а някои дори и използват оригинала за основа на своите митнически номенклатури. В същото време в много европейски страни и редица страни извън Европа се прилага митническата номенклатура BTN, която групира стоките в зависимост от материала, от който са направени. В резултат от това възниква необходимостта данните от BTN да бъдат прегрупирани с цел осигуряване на икономическа статистика, която да обединява различните стокови категории. ООН намира решение на проблема като изготвя SITC Revised.6, която представлява подобрен вариант на SITC 0.3. Незвисимо от това нарастването на обема на международната търговия от 1960 до 1968 г. предполага понататъшно преразглеждане на SITC Revised.6. През 1975 г. Икономическият и Социален комитет към ООН препоръчва SITC Rev.2. През 1981 г. Статистическата комисия към ООН приема Rev.3, която влиза в сила през 1988 г. Тя групира големи класове стоки в зависимост от тяхното предназначение. С отчитането на предишните версии на SITC се взимат под внимание следните предпоставки:
* Същностни характеристики на продуктите и материалите в тяхното производство;
* Степента на обработка и преработка;
* Технологичните промени;
* Място на стоката в международната търговия;
* Маркетингови характеристики и предназначение на продукта.
В момента е в сила SITC Rev.4, приета март 2006 г. Подобно на предишните ревизии, тя се състои от 10 раздела, като броя на подразделите и групите не се променя. В резултат от това съдържа 2970 основни групи.

1.3 Harmonized Commodity Description and Coding System (HS/WCO) - хармонизирана стокова характеристика и кодова система (ХС)

Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, наричана кратко само Хармонизирана система, представлява номенклатура, основно използвана за класификация на стоки за митнически цели. Тя представлява международна универсална номенклатура, разработена под егидата на Световната митническа организация (СМО). В момента се прилага в над 200 организации и 137 страни, най-вече за разработване на техни митнически тарифи и за събиране на икономически статистически данни. Основната й цел се изразява в това да улеснява международната търговия чрез създаване на общ списък за класифициране на стоките, който да бъде унверсално признат и прилаган от всички държави. За постигане на максимална точност, класирането на стоките се ревизира веднъж на всеки пет години, като последната редакция бе осъществена през 2006 г., приложима от 1 януари 2007 г. Приета е през 1983 г., но влиза в сила януари 1988 г., а статистическата комисия я препоръчва като основна статистика през 1993 г. Това е най-подробната стокова класификация. Номенклатурата й съдържа около 5000 групи стоки, които за разлика от ISIC и SITC, се идентифицират чрез 6 цифрени кодове. Някои държави дори имат възможност да използват от 8 до 10 цифрени кодове - САЩ използва 10 знака, а ЕС 10 + допълнителни 4. Първите две цифри посочват номера на главата от ХС, първите и вторите две посочват тарифни позиции, а първите шест - тарифните подпозиции. При ХС стоки, произведени от един и същ материал, се подреждат по степен на обработка. Те се разделят на 21 раздела или 97 глави, като глави 1-24 условно класират селскостопанските стоки, а глави 25-97 - индустриалните. Тя единствена дава данни и в стойност, и в количество.

Според Световната митническа организация ХС служи основно за:
* Митнически тарифи;
* Статистически данни за международната търговия;
* Правила за произход;
* Събиране на национални вземания;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структуриране на данните за производството, вноса и износа според международните стокови класификации ISIC/UN, SITC/UN и HS/WCO 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.