Стратегия за развитие на хотел като обект, провеждащ конферентни събития


Категория на документа: Икономика


Основни фактори за избора на Хотел Верея:
> Ниски цени,в сравнение с тези на хотелите в по-големите градове
> Предишно посещение
> Богато оборудване в конферентните зали
> Изобилие от исторически забележителности в Стара Загора
5.SWОT анализ на хотел Верея
Хотел Верея се намира в централната част на Стара Загора,непосредствено до сградата на общината и градския парк.В близост до хотела се намират жп. и автогарата.
Силни страни:
1. Изключително благоприятно разположение и красива околна среда в близост до централен градски парк.
2. За провеждане на бизнес мероприятия и конференции,хотелът предлага две съвремнно оборудвани конферентни зали с моментен общ капацитет 220 места и бъдещ капацитет 320 места.
3. Осигуряване на преводачески услуги
4. Добро разположение и функционалност на обектите си ;
5. Капацитетът на легловата база, позволява гъвкава ценова политика;
6. Постоянно реновиране на материалната база в обектите за хранене и подслон;
7. Добър маркетинг ;
8. Добър мениджмънт;
9. Значителен професионален опит и квалификация на ръководители и персонал в областта на хотелиерството, ресторантъорството;
Слаби страни:
1. Нефункциониращото летище на територията на град Стара Загора
2. Една част от стаите са с неблагоприятен изглед-към улица Митрополит Методи Кусев и е шумно,поради натоварения трафик.
3. Хотелът се намира в близост до комплекс Марица Изток и много често Стара Загора бива обгазена от тецовете на предприятието.
4. Част от дълготрайните материални активи ( сграден фонд и др. ) са изграждани в 70-те години и поддръжката и обновяването им изискват значителни средства;
5. Основната част от продажбите си хотелът реализира в страната и приходите са в силна зависимост от икономическата стабилност на българския пазар;
Възможности
1. Реклама на хотела на няколко езика с цел излъчването ѝ не само в България,но и в чужбина.
2. Реновиране на сградния фонд.
3. Изцяло покриване на стандартните изисквания,определени от Международната асоциация на конгресните центрове (AIPC) свързани с помещенията,предназначени за делови и научни събития.
Заплахи:
1. Посещение на местни жители на заведенията за хранене ,което смущава гостите.
2. Спад на търсенето поради промяна в икономическата обстановка в страната,евентуални природни бедствия,терористични актове,икономическа криза.
3. Евентуална екологична катастрофа дори от регионален мащаб силно ще дестабилизира приходите на хотела.

6.Хотел Верея като туристическа дестинация
o Основен жп възел, през който минават всички влакове пътуващи по линиите София - Пловдив - Бургас и Русе - Свиленград.
o Много автобусни връзки, които свързват Стара Загора с другите големите градове на България;
o Градският транспорт се осъществява от 34 автобусни и 4 тролейбусни линии.
o През 2007 г. до Стара Загора достигна и автомагистрала "Тракия", която минава на няколко километра южно от града.
o През март 2006 г. в Стара Загора започна изграждането на най-големия в страната Бизнес парк Стара Загора.
o Стара Загора е с относително изградена канализационна система-92%
o Успоредно със строителството на пречиствателната ще се изгради и главен колектор № 1, с което ще се доведат до ПСОВ(Пречиствателни станции за отпадни води )около 60% от отпадните води.
Визия -повишаване конкурентоспособността на хотел Верея спрямо другите в близост хотели , повишаване стандарта на обслужване , развитие и просперитет на конгресния туризъм.Стремеж към изграждане на дългосрочни партньорства с други хотели в страната, също развиващи конферентен туризъм
Мисия-дългосрочни икономически и социални ползи, създаване на нови работни места, генериране на високи приходи от конферентен туризъм,диверсификация на бизнес услугите.Основната цел е ръст на конгресните и конферентни прояви в хотел Верея-Стара Загора.Тази цел може да се постигне чрез реализиране на следните стратегически цели:
- по-голяма държавна подкрепа
- ангажираност на община Стара Загора за развитие на необходимата инфраструктура
- адекватно промотиране на конгресния туристически продукт в чужбина.
Цели-провеждане на агресивна рекламна кампания за промотиране на хотел Верея като обект,развиващ конферентен туризъм-не само в национален,но и в международен мащаб; обвързване на културните традиции в града с предлагания бизнес продукт-това би спомогнало на хотел Верея да бъде обект не само на бизнес, но и на "инсентив"пътувания; увеличаване на дела на бизнес пътуванията на български и чуждестранни граждани.
Стратегии- повишаването на квалификацията на персонала, зает с обслужването на бизнес туристите; необходимост от обучение и съпътстващата мотивация;отличаване на хотел Верея от другите хотели в Стара Загора, развиващи конферентен туризъм;високо качество на предлаганите услуги; модернизиране на дизайна и оборудването на конгресните зали; внедряването на концепцията "грижа за клиента"; модернизацията на суперструктурата.

Най-печелившата стратегия за развитие на хотел Верея като обект, провеждащ конферентни събития е стратегията на специализацията,защото произвежания продукт се предлага на ограничен кръг от потребители.

ЗаключениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на хотел като обект, провеждащ конферентни събития 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.