Стратегия за развитие на детска градина


Категория на документа: Икономика


8
Пом. възпитателки
89
Огняр
2

ОДЗ "Слевейче" се намира в периферията на град Перник, в непосредствена близост до естествен природен парк Голо бърдо, което е благоприятен фактор за отлично физическо, здравно и екологично възпитание на децата. Детската градина разполага с шест групи, от които две яслени.

Нашата мисия: да поставим основите в личностното развитие на бъдещите граждани на Европа, съхранили своята национална, културна и родова идентичност; да формираме децата като личности на 21-я век - личности рационални, с критическо мислене и творчески нагласи, притежаващи богата екологична обща култура, знания, умения, компетенции, позволяващи взаимодействието с околната среда.

Въвеждането на гъвкав стил на ръководство позволява оптимизиране на управленския процес. Основни принципи на управленската дейност: спазване принципите на демократичност и хуманност; прозрачност на управлението и предвидимост и стабилност на решенията; повишаване на авторитета и социалния статус на учителя; ясни правила, публичност и граждански контрол. Гъвкавото използване на компонентите численост на персонала, брой на децата в групите, промяна на модела на регулиране на труда, въвеждане на система за контрол и отчетност на постъпилите и разходвани средства, повишаване финансовите компетенции на директора са елементи от завършената визия за финансовата децентрализация на ДЗ.

Позитивните характеристики на управленския процес ще бъдат: новаторски професионален поглед, позитивна образователна среда, работа по минипроекти със съдържателни и действени характеристики, собствен облик на групите, интерактивни педагогически взаимодействия. Много съществен момент за нашата градина е навлизането на нови информационни и комуникационни технологии с цел обучение и възпитание на децата със съвременни методи и средства. Осигурен е високоскоростен интернет за ползване от учителите. С цел утвърждаване на добрите традиции на ДЗ и превръщането му в територия на децата, развиваме чувството им на принадлежност към ДЗ чрез:
- символите (емблема на ДГ, лого, химн, знаме);
- ритуали, свързани с традиционни празници, чествания, награждавания;
- униформени облекла, които вече са факт.

Изключително важно в бъдещата ни работа е взаимодействието и сътрудничеството с държавни и общински институции, неправителствени организации, образователни институции от страните в ЕС.

Отделянето на достатъчно средства за инвестиции в квалификацията на педагогическия персонал е друг съществен елемент. Разработването на програма за развитие на професионалните им компетенции включва: равен достъп на учителите до квалификационните форми, осъшестяване на форми и разработване на обучения по ИКТ, модел за оценка ефективността на квалификационните услуги. Всичко това ще съдейства за засилване на конкуренцията между учителите при мотивацията им за работа. Интересът на учителските кадри към получаването на системна професионална квалификация пряко се обвързва със съществуващата система за квалификация. Без да е единствен източник, квалификацията като перманентен процес има изключителната функция да допълва, коригира и развива изграждащото познание. Особено развиващ и динамичен е процесът на ниво ДГ.

Нашата визия за осигуряване на емоционален, социален и физически комфорт се акцентира върху съдържателната разнообразна дейност и интегрирането на видовете детска активност. За изграждане на позитивни нагласи и доверие към ДЗ са предвидени открити практики, издаване на албум и годишник на ДЗ. Нашите стратегически цели ще се осъществят благодарение на следните задачи:
- Прилагане на авангардни образователни технологии и европейски компетенции;
- Партньорство и сътрудничество с други детски градини, културни, обществени и други институци; създаване на Академия за родители и Училище за партньорство;
- Повишаване мотивацията и удовлетвореността от работата на деца, учители и родители.

Важен акцент в работата на ДГ е взаимодействието с родителите. Нашата задача е непрекъснатото актуализиране на съдържанието, формите, методите и средствата за работа с родителите с оглед културно-етническата им принадлежност и образователен ценз. Реализирането на целите в развиващата идейна стратегия довежда до:
- засилване на обединяващите и позитивно насочените функции на партнирането;
- социално-личностното развитие на децата;
- приложение на педагогическото майсторство и енергия в реална форма;
- информираност и сътрудничество с родителската общност;
- утвърждаване многоликия образ на работата в предучилищната система.

Медийната ни политика включва:
- презентация на ДЗ на регионално и национално ниво чрез създаване на собствена страница в интернет. Формиране на умения за ефективно използване на медиите за популяризиране на ДГ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия за развитие на детска градина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.