Стратегия Eвропа 2020 – за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж


Категория на документа: Икономика


 Стратегия Европа 2020 - за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Публичният дебат за Европа е доминиран от въпроси за "оцеляването" на еврото. Това е важен въпрос, безспорно. Единната валута е смела инициатива, както и установяването на поддържащи фискални и други институции. Ако тази инициатива се окаже успешна, това може да се окаже една от най-важните стъпки в европейската интеграция.

Другото често използван понятие в днешно време е "растеж". Именно растежът в рамките на ЕС е и причината за създаването на Стратегия Европа 2020, която е основна тема на настроящата разработка.

Същност, предпоставки, цели и задачи

Стратегия Европа 2020 беше приета преди 3 години и отразява виждането и целите на Комисията за социално-икономическо развитие на ЕС за следващите години. Тя е естествено продължение на Лисабонската стратегия. По своята същност тя е програмен документ и главната й цел е да покаже начините за справяне с кризата в световен мащаб. Става въпроз за световната икономическа и финансова криза, която стартира като ипотечна криза в САЩ и постепенно обгърна на практика целия свят. Стратегията Европа 2020 си поставя за цел да зададе посоката в икономически и социален аспект на развитието след кризата.

За целите на разработката ще бъдат разгледани и трите основни приоритета на стратегията, а именно:
* Интелигентен растеж - съсътои се в изграждане и утвърждаване на икономика, която стъпва на знания, ноу хау и иновации
* Устойчив растеж - икономика за насърчаване на оптималното и по-ефикасно използване на ресурсите; насърчаване на екологичните и конкурентноспособните икономики
* Приобщаващ растеж - Насърчаване на икономики за по-ниска безработица и по-високи нива на заетост, което от своя страна води до по-ефективно социално и териториално единство.

При представянето на стратегията Председателят на Европейската Комисия Хосе Мануел Барозо споделя "Тези три взаимно подкрепящи се приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на заетост, производителност и социално единство.1"

Наред с трите приоритета представени по-горе, Стратегия Европа 2020 си поставя конкретни и ясни цели в ключови за Стария континент и страните в него области. Изпълнението на тези цели е пряко свързан с ефективността и успеха на конкретната стратегия. Комисията за социално-икономическо развитие на ЕС, която стои в създаването на Стратегия Европа 2020 си поставя амбициозната задача дадната стратегия да окаже благоприятно влияние и да се отрази положително на редица области на европейски, национално и регионално ниво в редица региони и страни в Европейския съюз.

Приоритет в документа са следните области:
* Подобрявана на инфраструктурата
* Увеличаване на конкурентноспособността на младите хора
* Подобряване на бизнес средата в ЕС
* Увеличаване на доверието в институциите в ЕС
Пет са измеримите цели в стратегията:
* 75% заетост за възрастовата група 20-64 години;
* 3% темп на инвестициите в научни изследвания и развитие;
* 20/20/20 климата и енергетиката (намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 20%, а делът на крайното потребление на енергия от възобновяеми енергийни източници се увеличи до 20%, и на достатъчността на енергия от 20%);
* Подобряване на нивото на образованието (намаляване на броя на отпадащите ученици от училище и увеличаване дела на населението със завършено висше или равностойно на висше образование);
* С насърчаването на социалното приобщаване, включително намаляване на бедността.

Показатели за оценяване на постигнатите резултати

С оглед на поставените приоритетни цели в стратегията е особено важно да се види и как ще бъде анализирано дали те са били реализирани успешно или не. В този смисъл всяка една от целите ще бъде разгледана поотделно.

На първо място това е въпросът с инфраструктурата и нейното подобрение. Тази цел ще бъде реализирана успешно, ако се постигне по-добра свързанист между отделните страни и региони в Европа. Това включва както изграждане на сухопътна инфраструктура - пътища, пътни възли, магустрали, ЖП транспорт. Наред с това, за да се превърнат районите в по-устойчиви, а градовете - в по-конкуентноспособни е важно да се подобри въздушния, морския, речния транспорт. Това би направило транспортните услуги по-достъпни и отделните държави, райони, градове биха били по-свързани. Последното е особено важно особено за по-слабо развитите територии и райони. Конкретно за България подобряването на инфраструктурата и изграждането на нови пътища е особено актуален проблем през последните години. Това би повлияло благоприятно както върху развитието на по-западналите райони, така и върху привличането на чуждестранни инвестиции, туристи и т.нат. Не на последно място инфраструктурата оказва положително влияние върху запазването и утвърждаването на българското културно-историческо наследства, природните ресурси и богатства.

Особено ключов проблем се оказва и увеличаването на конкурентноспособността на младите хора. Стратегия Европа 2020 има за цел да намали делът на младежите, които напускат училище рано и да се увеличи броят на висшистите. България конкретно си поставя задачи да стимулира младите учени и да намери начини да мотивира младите хора да останат и да се реализират в страната. Това е заложено в Национална цел 4 "Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г."

За отчитане на резултатите на ЦЕЛ 1, ЕВРОПА 2020": Равнище на заетост - "достигане на 75% равнище на заетостта на жените и мъжете на възраст 20-64 г., включително чрез по-високо участие на младежите, по-възрастните лица и ниско квалифицираните работници, както и чрез по-добро интегриране на легалните емигранти следва да се вземат предвид следните показатели: "При определяне на националната цел по отношение на равнището на заетостта за възрастовата група 20-64 г. през 2020 г. са отчетени предложенията от ЕК подход на "претеглените разлики". По този метод изчислената стойност на показателя за България следва да бъде 75.8 % при прогнозна стойност от 68.6% при приета за базова 2010 г. Ето защо се залага като цел достигане ниво на заетост от 76% през 2020г.2"

Особено важни за страната ни към момента са инвестициите и тяхното привличане. В този смисъл страната ни си поставя конкретна цел - "Инвестиции в НИРД между 1.4 и 2% от БВП". Според тези данни ще бъде видяно и дали тази цел ще бъде постигната ефективно или не. Всички цели, както и показателите за постигнатите резултати за страната ни са разписани подробно в "Позиция на Република България относно: Определяне на национални цели по стратегията "Европа 2020".

Търговската политика като ключов елемент на стратегията на ЕС 2020

В стратегия Европа 2020 са посочени нови насоки за европейската търговска политика. Тази политика трябва да допринася за постигане на целите на стратегията Европа 2020, с оглед на въздействието на международната търговия върху устойчивия растеж на Европейския съюз (ЕС).

Развитието на търговската политика и международните инвестиционни потоци трябва да бъдат осъществявани по следния начин:
* Търговската политика трябва да допринася за интелигентен растеж на ЕС и разпространението на иновации чрез премахване на пречките пред международната търговия със стоки и услуги и за инвестиции. Важно се да се изградят силни търговски отношения и по-специално да се даде на европейските предприятия достъп до държавните поръчки и изследователски програми в трети страни;
* Търговската политика трябва да бъде в хармония със социалните политики в ЕС и по света. Отворените пазари може да доведат до загуба на работни места в по-добре представящите се сектори. Държавите-членки и ЕС трябва да предприемат необходимите мерки за подпомагане, чрез разширяване на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Освен това, ЕС трябва да преследва своето сътрудничество с развиващите се страни по отношение на борбата с бедността, защитата на човешките права, спазването на международните трудови стандарти и доброто управление;
* Търговската политика трябва да допринася за екологосъобразен растеж в ЕС и по света. Търговските споразумения следва да осигурят ефективно използване на природните ресурси и защита на околната среда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегия Eвропа 2020 – за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.