Стратегии на транснационални компании за навлизане на чужди пазари


Категория на документа: Икономика


 СЪДЪРЖАНИЕ:

I.УВОД ...........................................................................................................2

II ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ - СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТНК .....................................................................................................................5

II.1. Същност на транснационалната корпорация ..................................................9

II.2. Видове ТНК .............................................................................................................13

II.3. Роля на ТНК в световното стопанство ..............................................................13

II.4. ТНК и европейската интеграция ........................................................................16

II.5. Тенденции в развитието на ТНК, определящи бъдещето на световното стопанство и МИО ...............................................................................................................19

II.6 Транснационализацията на развиващите се страни .......................................20

II.7. Влияние на ТНК в икономиката на развиващите се страни ........................20

II.8. Структура и типове ТНК .....................................................................................23

II.9. Стратегии на организациите - същност и видове; формулиране, избор и реализация .............................................................................................................................26

II.10. Фактори, оказващи влияние на маркетинг стратегиите на външните пазари .....................................................................................................................................33
III. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ - СТРАТЕГИИ ЗА НАВЛИЗАНЕ НА SONY,TOYOTA И COCA-COLA ЧУЖДИ ПАЗАРИ ...................................................................................35

III.1. Стратегии за навлизане на чужди пазари на SONY ......................................35

III.2. Стратегии за навлизане на чужди пазари на TOYOTA ...............................39

III.3. Стратегии за навлизане на чужди пазари на COCA-COLA ........................42
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................69

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ..............................................................70

I.УВОД

Международните корпорации представляват непосредствен участник в световната икономика. Техният капитал може да надвишава в пъти този на някои малки и средно развити страни. ТНК, от една страна, са продукт на бързо развиващите се международни икономически отношения, а от друга страна, самите те се характеризират като мощен механизъм за въздействие върху международните отношения. Интересите на подобни икономически гиганти са над политическите интереси и именно бизнесът на подобни корпорации диктува действията на световната политическа сцена. Въздействайки активно на международните бизнес отношения, ТНК формират нов тип взаимоотношения, изменяйки цялостното възприятие за търговия и икономическите устои. Те превръщат света в едни голям и отворен пазар, осигурявайки развитието на най-ключовите за бизнеса фактори:
* Техническото равнище и качеството на продукцията;
* Ефективността на производството;
* Усъвършенстването на мениджмънта и управленските подходи.

ТНК действат посредством своите "дъщерни" фирми и клонове в десетки страни по света, основавайки се на единна научно-производствена и финансова стратегия, формирайки по този начин комуникационна мрежа, 1която преплита не просто пазарите на различни националности и култури, но и нормативната уредба на множество държави, които влизат в отношение помежду си посредством търговския интерес на дадена единица (участник). Всичко това осигурява невероятна динамика и ръст на международните търговски отношения.¹

Разглеждайки настоящата тема е важно да се отчете фактът, че съвременните ТНК, като допълващо звено към съществуващия международен обмен на стоки и услуги, създават нов вид международно производство, нова сфера в услугите и международните финанси, способствайки при това локалните бизнес отношения да прераснат в глобални (международни). Тоест те са и инструмент на световната глобализация, както в икономически, така и в социален аспект. Важността на ТНК в стопанския живот на Западна Европа е голяма. Те обединяват европейските стопанства преди вътрешният пазар да бъде официално завършен и са главен фактор при интеграцията на страните от Централна и Източна Европа. Тези корпорации, чиято дейност не се ограничава само в границите на европейския пазар, пречат на европейския бизнес да се затвори в себе си - оказват силно въздействие върху интензивността и посоката на интеграционния процес, а това не винаги е в съответствие с намеренията на политиците.

За да се изяснят перспективите на ТНК, преди всичко трябва да се разгледа процесът на тяхното възникване. Най-основната причина за появата им е интернационализацията на производството и капиталите въз основа на развитието на производствените сили, които излизат извън пределите на държавните граници на една страна. Именно икономическата ефективност, обуславяна от мащабите на производството в множество отрасли, е разковничето в развитието на ТНК. Необходимостта да се справят с конкуренцията кара компаниите да разпространяват далеч извън пределите на една страна, оттам се създава още по-монополен пазар, още по-глобализиран пазар и съответно ТНК търсят начини за минимализиране на разходите и заемането на все по-голяма пазарна ниша. В резултат на това днес, в 21 век, световният пазар и националните икономики зависят почти изцяло от гигантите на световния бизнес. Друга отличителна черта на ТНК е, че те са най-активни във високоразвитите страни.

Водеща тенденция в световната икономика през последните десетилетия е интернационализирането на стопанската дейност. На равнище фирма тази тенденция се проявява в активизиране на външнотърговския бизнес. Връзките с международния пазар помагат на фирмите по-бързо да се адаптират към динамичните промени на деловата среда, за да обновяват и разширяват своята дейност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегии на транснационални компании за навлизане на чужди пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.