Стратегически решения относно местоположението на предприятие


Категория на документа: ИкономикаСъществуват различни методи за оценка на стартегията за местопложение:
* Метод на притегателната точкова оценка - той преминава през следната последователност: 1. определят се количествените фактори, които влияят върху целите на фирмата; 2. определят се качествените фактори; 3. определя се теглото на всеки един фактор според неговата важност; 4. извършване на точкова оценка на всеки един фактор; 5. предвиждане на разходите в дългосрочен и краткосрочен аспект
* Метод на контролната точка - той протича така: 1. определят се постоянните и променливите разходи, свързанис всякоедно местоположение; 2. определяне на линията на общите годишни разходи за съответното местоположение; 3. избор на това местоположение, което осигурява най-ниски разходи според обема на годишното производство
* Метод на центъра на тежестта - при него се определя центъра на тежестта (Cx и Cy - координати на центъра на тежестта, dx и dy - координати на местоположението, W - обема на стоките придвижвани към местоположението i)

Cx=∑dxiWi/∑Wi

Cy=∑dyiWi/∑Wi
* Метод на транспортаната задача

В зависимост от вида на организацията съществуват разлики при избора на стратегия на местоположението за производстените и обслужващи организации. Обслужващите организации се фокусират върху приходите. Поради това мястото се определя на основата на този критерий. Включва се оценка на на размера на целевия пазарен сегмент, конкуренцията и покупателната способноста на клиентите. Също така други оценки, които влияят на приходите са физическите характеристики, като достъп до организацията (паркинг), сигурност (осветление), репутация (външен вид), допълнителен (свързан) бизнес.

Производствени организации - при тях акцентът е върху разходите
Факторите, които влияят върху избора на стартегия са: количествени-акцента пада върху разходите и качествени- стандарта на живот, отношение на профсъюзите, разходите за образование от страна на държавата, стимулирането от държавнитеи местните органи.

Стратегическите решения относно местоположението на предприятието описват концепцията за географско разположение на производствените мощности на предприятието върху наличните или потенциално нови производствени площадки.

Като помощен инструмент при избора на стратегия за местоположението на предприятието се използва портфолио на местоположението.
Разработката на портфолиоматрицата се основава на следните две дименсии:
1. Потенциала за успех на произвежданите продукти зависи от следните характеристики:

а. Потенциал на пазара- Предприятието е насочило своето внимание към международните туристически пазари, чрез сключени договори с всички най- големи туроператорски фирми, като Thomas Cook, Rewe Touristik, Apollo Tourist Service, Balkan Holidays, Solvex и др. предприятието се стреми да затвърди своите позиции на чуждестранните ваканционни пазари. "Сънсет Ризорт" е насочил своето внимание върху т. н. емитивни туристически пазари. Условията на формиране на туристическото търсене в международен план определя обема и разпределението на туристическите потоци и разходите за туризъм. За основни емитивни пазари се приемат, тези които генерират най-голям обем международни туристически посещения. По този признак Германия е най- важния емитивен пазар в света с пазарен дял 10,5%, Великобритания има пазарен дял от 8%, Русия- 2,6%, Франция- 2,4%, Нидерландия- 2%, Швеция- 1,4%. Предлагането туристическия продукт на "Сънсет Ризорт" е насочено на първо място към сегмента на семейства с деца. Ограничени в конкретни периоди от годината, съобразени с учебния график на децата, този сегмент от пазара планува своята почивка предварително и има много ясни критерии за избор на място: детска анимация и забавления, сигурност и спокойствие на хотелския комплекс, просторни и функционално оборудвани помещения за настаняване, заведения за хранене и развлечение съобразени с нуждите на децата, близост до основния туристически ресурс- морето.

В последните години на туристическия пазар се наблюдава тенденция към увеличване ръста на пътуванията на хора от т.нар. трета възраст. Те планират своите пътувания извън активния сезон, съобразявайки се с климата и температурата, ценовите оферти. Те търсят спокойствие, далеч от шумни дестинации, възможността за посещение на културни центрове (Несебър, Бургас, Созопол) и близостта на плажната ивица.

Фирми, държавни, правителствени и неправителствени организации също са част от клиентите на хотелския комплекс, който предлага голяма база за настаняване и може да осигури необходимите технически ресурси за провеждане на конференции и мероприятия от различен характер.

Чрез гъвкава ценова политика за различните целеви групи и включени допълнителни услуги, разнообразни пакетни оферти "Сънсет Ризорт" се стреми да получи превъзходство над конкурентите. Чрез качествено и професионално обслужване, високи стандарти на работа се старае да изгради един разпознаваем продукт и да запази и привлече лоялни клиенти.

2. Привлекателност на местопложението:
а. Способност и производителност на наличния персонал- човешките ресурси игарят решаваща роля в процеса на създавне, реализация и потребление на туристическия продукт. Услугите са доминираща част в него и това предполага активно участие на живия труд. Успешни дестинации са тези, които могат да предложат качествено обслужване, което обикновенно изисква по- виско съотношение персонал- клиент отколкото при другите индустрии. Черноморието е притегателен център за високо квалифицирани кадри от туристическия бранш. В гр. Бургас е разположен "Колеж по туризъм" към университет "Проф. Д-р Асен Златаров", специализиран техникум по туризъм, както и езикови гимазии, които предалгат млади и амбициозни кадри.

Пазара на труда в областта в сферата на туризма е най- големият. През летните месеци към него се насочват и кадри от вътрешността на страната. Конкуренцията е изключително голяма, което води от своя страна до по- голяма еластичност на предлагането.

"Сънсет Ризорт" се намира в район, който тепърва предстои да се развива и в околността съществуват големи възможностти за разширение.

С оглед на добрите резултати през изминалите години и потенциала за развитие на нови европейски пазари- от 2011г. има сключени договори с фирми опериращи на т.н. пазари на френско говорещите страни, както и с фирми от източно европейските пазари, стратегията към развитие се използва за разгръщане на дейността при наличие на благоприятни условия.

Потенциал на продукта

"Сънсет Ризорт" 1. Голям потенциал, малка привлекателност

1 3 4. Малък потенциал, голяма привлекателност

4 2 3. Голям потенциал, голяма привлекателност

2. Малък потенциал, малка привлекателност

Привлекателност на местополжението
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически решения относно местоположението на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.