Стратегически решения относно местоположението на предприятие


Категория на документа: Икономика


Университет " Проф. Д-р Асен Златаров"
Факултет Обществени науки

Курсова работа
По Управление на предприятието
Тема: Стратегически решения относно местоположението на "Сънсет Ризорт"

Съставил: Р.Колева Проверил: доц. И. Димитров
Фак. No 223

Гр. Бургас
Март, 2012г.

Тази стратегия описва концепцията за географско разположение на производствените мощности на предприятието върху наличните или потенциално нови производствени площадки.
Стратегически решения относно местоположението биват:
1. Стратегия на експанзията - тя се явява в две разновидности:
* Стратегия на експанзията с промяна на пространствената структура на местоположението на предприятието- експанзия в същия географски район, мрежата от производствени площадки или филиали на предприятието става по-наситена и експанзия с прехвърляне в други географски райони
* Стратегия на експанзията без промяна на структурата на местоположението - предприятието игражда допълнителни мощности на наличната производствена площадка
2. Стратегия на концентрацията
* Стратегия на концентрацията с промяна на структурата на местоположението на предприятието - предприятието закрива някои от своите поделения, разположени в други географки региони, като прехвърля техните производства във филиали, намиращи се в останалите региони
* Стратегия на концентрацията без промяна на структурата на местоположението на предприятието - предприятието без да закрива филиали разпределя по нов начин своите производства, като ги съсредоточава върху вече съществуващите площадки
3. Стратегия на свиването - предприятието частично намалява или спира известно количество от своите мощности, при което не настъпват промени в схемата на разположението на производствените поделения.

Предприятието избира съответната стратегия относно местоположението с помощта на портфолио на местоположението. Разработката на портфолио матрицата се основава на следните две дименсии:
- потенциал за успех на произвежданите продукти. Той зависи от потенциал на пазара, пазарен дял на предприятието, потенциална печалба в единица изделие
- привлекателност на местоположението, която е вътрешна- способности и производителност на наличния персонал, количествени и качествени възможности, ефективност на управлението на производството и материалните потоци. И външна -ситуация на трудовия пазар, размер на работната заплата,данъчни облекчения, възможност за разширение
Потенциал на продукта

1. Голям потенциал, малка привлекателност

1 3 2. Малък потенциал, голяма привлекателност

4 2 3. Голям потенциал, голяма привлекателност

4. Малък потенциал, малка привлекателност

1 - стратегията на фирмата е преместване на производството в привлекателни райони (стратегия на концентрацията с промяна на структурата на местоположението). При невъзможност - стратегия на свиването
2 - стратегия на концентрацията - изнасяне на производството от по-малко привлекателни региони. При невъзможност - стратегия на свиването
3 - стратегия на експанзия - без промяна на структурата на местополжението
4 - пълно или частично закриване на предприятието

Избор на местоположението на предприятието

Изборът на оптимално местоположение на предприятието трябва да стане съобразно стратегическите цели на предприятието, характерът на дейността на фирмата, факторите, които характеризират дадено местоположение и методите за количествена и качествена оценка за въздействието на тези фактори върху целите на предприятието.

Решенията за местоположението не трябва да противоречат на целите и стратегията на фирмата.

Решенията за местоположението зависят от това какъв тип е дейността на предприятието:

При производствено предприятие основен критерии за избор на местоположение са минималните разходи; при предприятие в областта на услугите или в областта на търговията на дребно - основни критерии за избор на местоположение са максималните приходи; предприятие за търговия на едро - основен критерий е комбинацията от минимални разходи и максимална скорост за доставките
Факторите могат да бъдат разделени на: количествени - разходи за транспорт, цената на земята, размера на работната заплата, цената на енергията, разходи за снабдяване с материали, потребността от продукти, разходите за финансиране, регионалното стимулиране на бизнеса, данъците, покупателната способност на клиентите и регионалните разлики в цените на продуктите; и качествни фактори - земни площи, инфраструктурата, набиране на персонал (образователна и възрастова структура на населението, резерва от работна сила), социални и политически фактори, влиянието на околната среда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически решения относно местоположението на предприятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.