Стратегически мениджмънт


Категория на документа: Икономика


Определяне от страна на клиента, кога е разрешен даден проблем;
Обратна връзка,осигуряваща на мениджърите информация за положението при взетите решения;
Проследяване на броя на изгубените клиенти, съпоставен с количеството привлечени потребители;
Отговорностите на служителите по отношение на възникналите проблеми от тяхната сфера на отговорности;
Освен контрола на промените, настъпващи във външната среда, е необходимо да се следят и контролират измененията вътре в самата фирма, тъй като от състоянието на предприятието като цяло зависи адекватната му реакция на външните промени. Служителите в една компания играят съществена роля за фирмения успех и е необходимо да се вземе под внимание тяхното отношение към редица критични и спорни въпроси. Развиването на подобен процес за получаване на мнението на служителите, би могло да има много предназначения:
Оценка на състоянието на духа на персонала;
Може да се определи, до каква степен те разбират стратегията, избрана от компанията;
Определяне в каква степен са вникнали и са съпричастни към философията за тотално подобрение на качеството;
Получаване на тяхното мнение за мениджърите и за управлението като цяло;
Получаване на тяхната оценка за това до каква степен компанията е насочена към потребителите и до колко продуктите и услугите задоволяват потребителските желания;
До каква степен се отнасят добре с тях и дали са подобаващо заплатени и възнаградени за труда си;
Определяне на способността им да обслужват качествено клиентите;
Получаване на информация за тяхното виждане за бъдещото развитие на компанията и т.н.;
Добрата комуникация предполага свободно изразяване и изслушване на мненията и е в основата на разпространяването на корпоративната визия, култура и ценности. За да могат служителите да се почувстват като част от нещо голямо и да придобият увереност във важността на всяка една от задачите, които изпълняват, да се почувстват значими, те трябва да имат представа от цялостната картина, да са информирани какво се случва в другите отдели, да могат да дискутират и допринасят за разрешаването на възникналите проблеми. Средствата за постигане на това са най- различни и варират в зависимост от размера на фирмата и от това дали оперира на локално, национално или международно ниво

Стратегическият мениджмънт цели добавяне на ценности. Чрез него по-лесно се идентифицират измененията в околната среда. Могат да се разкрият направленията на бъдещото развитие. Основна цел на стратегическия мениджмънт е създаване на конкурентни предимства.
_________________________________________
Ключови понятия: стратегия; стратегически; стратегически мениджмънт; стратегическа парадигма; стратегическа концепция; стратегически принцип; организация; стратегически процес; характеристика
Въпроси към темата:
1.Кои са основните елементи на стратегическия мениджмънт?
2.Как една организация може да разреши основните си проблеми чрез стратегическия мениджмънт?
3.Защо в управлението трябва да се разработва стратегия?
4.Какви анализи трябва да се направят, за да се разработи стратегията?
5.Посочете примери, за да докажете необходимостта от стратегическия мениджмънт.
6.Проследете еволюцията на стратегическата теория.
7.Кои са основните принципи на стратегическия мениджмънт?
8.Кои са характерните черти на стратегическия мениджмънт?
9.Може ли да съществува стратегически мениджмънт в нестопанските организации?
10. Кои са функциите на стратегическия мениджмънт?

ЛИТЕРАТУРА

Доралийски, А. Стратегически мениджмънт, С., НБУ, 2002, с.13

Христов, Ст. Стратегически мениджмънт, С., УНСС, Стопанство, 2000, с.24

Mintzberg, H., J.Quinn The Strategy Process, 1991

Hax, A., N.Majluf The Strategy Concept and Process, 1991

Mintzberg, H., J.Waters On Strategies, Deliberate and Emergent, 1985

Андрюс, Кенет Концепция за стратегиите, 1971
Втора глава

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЛИТИКА

1. Същност на стратегическата политика

Политиката обикновено се свързва с целите или общите намерения на организацията. Не случайно някои я наричат “философия” или “кредо”на фирмата. Удачно е да се нарича и “идеология” на фирмата. Според Франциско Тарраго Сабате и Милчо Мирчев10 “ политиката е разбиране или съгласие”, т.е. съвкупност от споделени идеи и виждания на определена група от хора , благодарение на които решенията и поведението на всеки член от групата са много по-лесно предсказуеми от страна на останалите членове. Така политиката представлява един вид пътеводител за ориентиране на лицата, вземащи решение., което бе споменато в предишната глава, която се отнасяше до вземането на стратегическите решения. Друго определение въобще за политика е: политика = цел + стратегия. Политиката е провъзгласяване и определяне на намеренията на фирмата, а стратегията е средството и инструментът за реализацията / осъществяването на политиката.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.