Стратегически мениджмънт


Категория на документа: Икономика


Университет за национално и световно стопанство

стратегически мениджмънт

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ 3
Първа глава
СЪЩНОСТ, ЕВОЛЮЦИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКА И ЗНАЧЕНИЕ
НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ 4
Втора глава

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЛИТИКА 20
Трета глава
ФОРМУЛИРАНЕ НА МИСИЯТА 28
Четвърта глава
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 36
Пета глава
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 43
Шеста глава
СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 74
Седма глава
СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 89
Осма глава
СТРАТЕГИИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 101
Девета глава
ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА 129
Десета глава
ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 136
Единадесета глава
РЕАЛИЗИРАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 147
Дванадесета глава
КОНТРОЛИРАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 158
Тринадесета глава
ОЦЕНЯВАНЕ СТРАТЕГИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 167
Четиринадесета глава
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОМЕНИ 175
Петнадесета глава
СТРАТЕГИЧЕСКА КУЛТУРА 185
Шестнадесета глава
СТРАТЕГИЧЕСКО РЪКОВОДЕНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 199
Седемнадесета глава
КОНКУРЕНТНИ СТРАТЕГИИ 214
Осемнадесета глава
СТРАТЕГИИ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА 232
Деветнадесета глава
СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ 259

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегическият мениджмънт е най-съвременният начин за ръководене на фир­мите, действащи в условия на пазарна икономика. Прилагането на ново и комплексно виждане за съдържанието на усъвършенствана система от средства за стратегическо уп­равление е от съществено значение за ръководството на всяка компания, включително и за търговските фирми. Процесът на трансформацията на търговията се наблюдава вече повече от 15 години в България. Той е комплексен и сложен и протича под въздействи­ето на множество фактори: политически, икономически, технико.технологически и со­циални. На първо място това са политическите предпоставки, които освободиха инициа­тивата на частните предприемачи. На второ място са икономическите, които преструкту­рираха цялата икономика на България, като последваха масови прояви на реституция и приватизация, които коренно измениха собствеността в търговията. Трансформацията в търговията бе неизбежен преход от централизирания подход и административно коман­дното управление към демократизация на стопанството върху пазарни условия. Либера­лизирането на търговията доведе до възможността за откриване на бизнес чрез регистри­ране на фирми, повечето от които бяха на еднолични търговци. Основните направления на трансформацията на търговията, които бяха характерни за предишния етап (1990-1990 г.) бяха приватизацията, появата на търговските вериги, електронните технологии в търговията на дребно, извънмагазинни форми на търговия. Настоящият учебник разг­лежда стратегическото ,управление при новите условия на търговията и е свързан повече с интернационализацията и глобализацията в световен и европейски мащаб и нейните отражения на българския пазар. През началните години на новия век се извършиха много трансформации, които революционно промениха търговията на дребно у нас. Подготов­ката на България за приемането й в ЕС, първите години в единния европейски пазар и как това се отрази на процесите на управлението, развиващи се на пазара на потребител­ските стоки, са обект на управлението на топ мениджмънта в следнитеосновни направ­ления: интернационализация на търговията на дребно; глобализация, транснационализа­ция, мултинационализация, трансфер на търговски вериги; консолидация – образуване на търговски алианси; иновации – нови търговски технологии, нови търговски формати; растеж на дела на марките на търговците в общия обем на продажбите.Тези управленски процеси в развитието на търговията ще бъдат разгледани и анализирани в настоящия учебник. Предмет на дисциплината са основните стратегически анализи, видовете стра­тегии, стратегическия процес и неговите етапи, подготовката и вземането на стратеги­чески решения от висшето ръководство на търговските фирми. Материалът е поднесен с много примери от развитието и управлението на търговията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегически мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.