Стопанско управление


Категория на документа: Икономика


Планиране и материално осигуряване на рекламата
Вторият етап включва:
– организация на информационно рекламната и консултантска дейност
- Организация на резервационната дейност. Трите етапа в процеса на резервирането са
1.Приемане на заявката от клиента
2.Изпращане на заявката до хотелиера
3. Потвърждаване на заявката.
- организация на пласментната дейност. Четири основни етапа:

1.установяване на контакт
2. изясневане на потребностите
3. предоставяне на продукта
4.убеждение
- организация на предлагането на собствени услуги
- организация на предлагането на кореспондентски услуги
Третият етап се изразява в заключителни операции по финансово-счетоводното отчитане и разплащането с контрагентите.
Изискванията към устройството, обзавеждането и обурудването на бюрата на туристическата агенция могат да се групират и характеризират в няколко основни направления:
Териториално разположение
Пространствено-архитектурно устройство и дизайн
Функционалност и ергономичност
Степен на обурудване с офис-техника
В процес на обслужване на клиента в пространствените рамки на б’рото могат да се разграничат условно 3 технологични етапа:
Посрещане на клиента
Обслужване на гише
Изпращане на клиента
Автоматизацията в дейността на тур.агенции е от следвоенния период. Я започва с използване на обикновено оборудване. До средата на 70-те е известна само 1 нейна разновидност – телетикетинг – издаване на билети от разстояние с помощта на телекомуникационни системи. Поради високата им цена само отделни агенции имат възможност да предлагат компютъризирани резервационни системи.

3.18.Управление на транспортната дейност в туризма.

Пътническия транспорт мoже да се характеризира като подсистема на единната национална и международна транспортна система. Това предполага изясняване на неговата същност да се свърже с понятието транспорт. Транспорта е един от основните отрасли на икономиката, при който се наблюдават, както аналогични, така и специфични стадии на развитие, включващ три ясно разграничени подотрасъла: Товарен, Тръбопровиден и пътнически транспорт. Пъническият транспорт най-общо се определя като подсистема на единната транспортна система. Особеностите в неговата същност произтичат от функциите ,които той изпълнява в нея. Ролята на пътническия транспорт в обшествено-икономическото развитие се обуславя от неговите функции в този процес. Преди всичко следва да се отбележи, че той макар и косвено, участва активно в производството на материални и нематериални блага. Пътническия транспорт е необходимо условие за формирането на районни, национални и международни пазари. Решаваща роля на пътническия транспорт и за развитието на съвременния туризъм във всички негови видове и форми на проявление. Посредством туристическите пътувания хората опознават света около себе си, общуват с прородата и културата на цивилизацията, укрепват здравето и жизнените си сили.

За да удовлетвори по-високите изисквания на туристите, производствения транспортен процес трябва да претърпи съответните промени. В практиката това се конкретизира в прилагането на нови форми на организация на превозната дейност и обслужването, в теорията – в промени при тълкуването на традиционните категории и понятия или появата на нови. Такъв е случая и с появата на понятието „Туристически транспорт”. Това понятие се появява по-късно и утвърждава, когато масовото явление и ролята им в развитието на обществото нараства.
Първото пътуване с влак е осъществено на 27.10.1825г. в Англия по линията Стоктън – Дарлингтън. Някои от предимствата на железопътния транспорт са:
-Възможност за извършване на туристическите превози при относително слаба зависимост от атмосферни условия,
- висока превозна способност,
- способност за осъществяване на масови превози при сравнително ниска цена на срени и дълги разстояния,
- относително висока скорост на движение,
- висока степен на комфорт при пътуване,
- ниска себестойност на превоза.
Някой от причините за участието на пътническия железопътен транспорт в туристическото облужване са – извършване на основния трансфер на туристите – превозването им от постоянното им местожителство до друго туристическо място или район на пребиваването, комплексно задоволяване на транспортни и туристически потребности по време на пътуването, обслужване на делови и специализирани туристически пътувания на къси и средни разтояния. Развитието на жп транспорта у нас започва с пускането в експолоатация на 1-вата жп линия Русе-КСПИЧАН ПРЕЗ 1866Г. ОТ АНГЛИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО Varna Rallway на братята Бъркли. Едва след 1965г. се предприемат специални мерки за възобновяване на жп транспорта като: реконструкция, удвояване на електрификацията, доставка на значителен брой магистрални и маневрени локомотиви, внедряване на нови постижения и др.
В периода след 1990г. проблемите в развитието на пътническия жп транспорт се задълбочиха. По-важните от тях са: - общата криза и свързаните с нея явления – инфлация, дефицит в бюджета, намаляване на дходите и др., силната вътрешна конкуренция от частния пътнически автомобилен транспорт, което принуждава българските железници да поддържат по-ниска цена от себестойността на превозите., невъзможността за осигуряване на огромните по обем парични средства от държавата необходими за модернизацията на пътническия жп транспорт, силно амортизираната материална база на железниците се нуждае от ремонт, кризата в бивша Югославия и наложеното във връзка с нея ембарго, което попречи на развитието на железниците и др.
Решаването на проблемите изисква голям обем от инвестиции и ясна държавна стратегия за развите на жп транспорта. Развитието на автомобилния транспорт у нас води началото си от края на милналия век. През 1896г. в България се появява пътвият автомобил, който предизвиква сензация по софийските улици. Той е собственост на чешкия дипломат Август Шедеви. До 1910г. за нуждите на армията са доставени няколко автомобила, но те почти не се използват по предназаначение. През годините на развитие на плановото социалиситическо стопанство у нас се изграждат основната част от наличната и в момента материална база. Изграждат се нови пътища и магистрали и редица благоприятни неща за развитието на автомоблиния транспорт, който навлезе у нас и без него е немислимо. Перспективите за развитие на пътническия транспорт у нас са свързани предимно с доставката на нови и експлоатационни характеристики. Създават се предпоставки за изграждането на автоматизирана система за управление и контрол на движението по пътищата. Повишаването качеството на транспортното обслужване на пътниите и туристите преди и по време на самото пътуване.

Развитието на корабоплаването по нашите земи започва по-късно в сравнение с редица други морски страни. Началото му е поставено през 1962г. с основаването на на ад Провидение в Цариград.У нас пътническия воден транспорт играе спомагателна роля, както при превоза на пътници по редовни линии, така и при обслужването на туристи. В периода след 1990г. проблемите в развитието на пътническото корабоплаване се задълбочиха. Кризата в Югославия и като цяло в страната играе съществена роля за това.
Перспективите за прогресивно развитие на пътническия воден транспорт у нас се определят обективно от ролята и значението на морския реактивен транспорт у нас.
Развитието на въздушния транспорт у нас започва сравнително по-късно. Първият опит е направен през 1927г. 1-вите стъпки в родната ни авиация са трудни. Материалната база е примитивна, ролята на аерогари играят дъсчени беседки и бараки. Следват няколко реорганизации, при които са създадени и функционират различни предприятия Балкан, Булер, ДСО и др. През 70те години, българската авиация постига високи резултати и през 80-те. Самолетният парк нараства неколкократно. Наред с положителните неща, възникват и проблеми. Отслабват позициите на националния превозвач Балкан. Това доведе до ниска ефективаност и загуби за Балкан. Перспективите за развитие на пътническия въздушен транспорт у нас са свързани предимно с успешното приключване на приватизацията и създаване на равни условия и възможности за развитие, подобряват се и експлоатационните характеристики.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.