Стопанско управление


Категория на документа: Икономика


Основните пунктове на производствената функция на туроператора са наличие на рискове и отговорности,липсва и елементрно движение на продукта до потребителякрайния продукт от дейността на туроператора се получава не само в следтсвие на комбиниранемно и на преобразуване на съответните единични услуги.,туроператорите влияят съществено на туристическия продукт..
4те основни групи задачи на туроператора са:
1.снабдяване ,респективно доставката на необходими материали и услуги за организиране на туристическия продукт,
2.производство на собствен туристически продукт,
3.реализация-пласмент-реализация на продукта,
4.подпомагане потреблението на продукта.
Трите етапа за отранизираното туристическо пътуване са :
1.Проектиране на основните технико-организационни елементи на продукта и определяне на техните количествени и качествени параметри.
2.Установяване величините на икономическите елементи на продукта.
3.Подготовка и разпространение на цялостната програма за туристическите пътувания на туроператора.
6те основни изисквания към брошурите са: Пълнота,Точност и обективност,Високо художествени равнище,Оптимално съчетание на текста и реламните елементи,Пестеливост при предоставянето на информация за редуциране на високите разходи за изработка.
Основните форми при организацията на продажбите на туристическото пътуване с обща цена са:1.Директна – при директната форма е налице непосредствена връзка медбу туроператора и крайноя потребител на неговия туристически продукт 2.Индиректно – предполага опосредстване на връзката между организатора респективно производители на продукта и крайния копувач-турист с участието на един или няколко посредници продавачи.
Конкретните вариянти на преките канали за реализация на продукта на туроператора са: Използване на собствени филиал или бюра в страната или чуижбона,създаване на подвижни бюра за продажби,използване на туристически панаиримборси,изложения,пазари,представяне на пълномощия на отделните категории служители,поддържане на договорни орношения с крупни формирования,създаване ан т.нар „виртуални агенции”.
Конкретните вариянти на непреките канали за реализация на продукта на туроператора са: Специализирани-когато се използват посредничество на професионални туристически агенции,неспециализирани – когато се използват посредничеството на предприятия и звена от други браншове и сфери на дейност.
По-важните условия за пътуване са:1.Условия за резервации и записване 2.Цени и условия за разплащане 3.Условия за промени или отказ от пътуването 4.Условия свързани с рекламациите и тяхното удовлетворяваване 5.Отговорност на туроператора 6.изисквания към клиента 7. Допълнителни условия.
Ваучерът е документ,който се издава от туроператора на индивидуални или групови туристи като потвърждение и доказателство за заплатени услуги или туристическо пътуване.
Екскурзовода (водач или представител) в ролята на пълномощник на туропераора е носител на много отговорности и задължения и из пълнител на разнообразни функции и задачи в процеса на провеждане н пътуването..
4те основни функции на екскурзовода са:
1 Планово-подготвителна
2.координационно-посредническа
3.Информационно-консултантска и рекламна
4.Контролно-отчетна.

3.17.Управление на агентската (посредническа) дейност

Агентите възникват преди туроператорите.Тяхната роля нараства и се променя в следствие тазвитието на въздушния транспорт и отганизирабия турисъм.Постепенно от типичните пътнически агенции се превръщат във важно звена ,чатс от туристическата агенция.

В най-общ смисъл,терминът агент представлява субект, който осъществява връзката между две или повече страни в отношение или процес на взаимодействие.Посредник в туризма според международната конвенция за договори при пътувания са физически или юридически лица, които инцидентно или ситемно осигуряват за други срещу заплащане туристически пътувания на туроператор, както и една или повече единични услуги свързани с пътуването и временното пребиваване извън постоянното местожителство. Комисионната – това е отстъпка от печалбата на доставчика (транспортьор,туроператор,хотелиер) за оказаните му услуги във връзка с реализацията на неговия продукт.
Основната функция на агента е търговската. Производството на собствен продукт не еопределящо по отношение характера на неговата дейност. Изпълнението на търговската функция се конкретизира от множество здачи:
Предоставяне на информация и системни квалифицирани консултации на клиентите;
Подготовка на документацията и доставка на информационни материали за предлаганите услуги;
Подбор и пролижение на подходящи методи за продажби;
Организиране и осъществяване на дейности по предлагане на собствени услуги;
Подготовка и обучрение на търговския персонал.
Трите вида посредници според териториалното им разположение са:
1 Посредници в градските центрове
2.Посредници в предхрадията на големите градове
3.Посредници в провинциалните центрове.
Според профила не дейност са специализирани или многопрофилни. Според принадлежността им към едни или други предприятия могат да бъдат собственост на търговски къщи, на туроператори и независими.
Основните елементи в съдържанието на посредническата дейност на туристическата агенция според характера на функциите и задачите й са информация, консултация, резервация, пласмент на чужд продукт, предлагане на собствени услуги, предлагане на кореспондетски услуги и реклама.
Информацията има за цел да представи по възможно най-добър начин предлагането на контрагентите по вид, асортимент, качествени характеристики, ценови предимства и облекчения. Агентът носи пряка отговорност за достоверността и пълнотата на информацията.
С консултацията се цели насочването на потребителския избор към най-подходящите пътуванияили единични услуги в зависимост от възраст, пол, мотивация, индивидуален вкус, намерения и финансови възможности на клиента.
Резервацията представлява предварително гарантиране правото за последващо потребление на определени услуги.пласмента е основен източник на доход за агента, които се конкретизира в комисионни възнаграждения. В определени случай той се извършва в услуга на доставчика, в други – на клиента.
Предлагането на собствени услуги се изразява в уреждане на различни видове формалности във връзка с пътуването, подготовката и попълването на документи, преводачески и екскурзионни услуги и др.
Кореспондентските услуги включват най-често посрещане, трансфер до хотела, екскурзионно обслужване, предоставяне на различни допълнителни услуги.
Организацията на агентската дейност се осъществява в 3 етапа – подготвителен, основен и заключителен. Първият включва:
Установяване на връзки с доставчиците на услуги и сключване на договори
Организиране на снабдяването с неободимите материали
Подбор, подготовка и квалификация на персонала
Оборудване с необходимите технически средства за дейността
Подготовка на помещениятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.