Стопанско управление


Категория на документа: Икономика


Туроператорската дейност е конкретно проявление на производствената функция на туристическата агенция.Най-общо тя обхваща планирането,подготовката и провеждането на групови или индивидуални пътувания с обща цена.Тя включва цените на основните (нощувка,хранене,транспосрт) и различните видове допълнителни туристически услуги.Предимствата на организираните пътувания,гарантират свобода на действие по отношение на избора на контрагенти,маршрути,период,продължителнст и цена на пътуването.
Агентската дейност е типична услуга и преобладаваща,защото чрез нея туристическата агенция реализира пряко своята главна функция.Неин продукт е поседническата услуга.ТЯ СЕ ИЗВЪРШВА СРЕЩУ Комисионна,която доставчика изплаща на туристическата агенция за оказаната мъ от нея помощ по реализация на неговия продукт.В туристическите агенции се предлагат и обмяна навалутампродажба на самолетни и автобуси билети и други допълнителни услуги.Туроператорската дейост се характеризира с богато разнообразие.Същевременно са налице и общите и характеристики,които дават основание якои автори да разгтаничат 4 основни елемети в тозипродукт.1вата група включва всики основни съставки на организираното туристическо пътуване.2рата група обхваща цената на туристическото пътуванемсумата на разходите по неговата подоготовка,доход и други.3та група са елементи характеризиращи договорните отношения нежду туроператора и туристическия агент ,както и договорните отношеия между клиентите.4тата група включва социалните лементиконсултации,формиан имидж,контакти с клиентите и други.Обективната потребност и необходимост от туристически агенции е – територината откъсаност и отдале4еност.,на 2ро място е преобладаващия относителен дял на усугите,които се предлагат-Производство-реализация-потребление.На трето – липсата на достаъчно време на реални възможности или натрупан опит от по-голяма част от потребителите.Както туроператорската,така и турагенткската дейност се реализират в сферата на обръщението.В зависимост от това,коя от дейностите е характерна и преобадаваща,туристическите агенции могат да се характеризират и да се обособят в две големи групи – туроператорски и туристически агенции.Туроператорите осъществяват в преобладаваща степен организаторската дейност и създават собствен продукт.Характерно е,че не се занимават с реализацията на организираните от тях пътувания ,а предоставят това на туристическите агенти.Туристическите агенти от чист вид се занимават само с педлаганена чужди услуги,тоест осъществяват само посредническа дейност.В зависимост от характера си туристическите агенции биват – ангорсисти и полуангорсисти и детайлисти.
Ангорсисти – типичните туроператори.полуангорсисти – проиизвеждат собствен продукт,част от който продаватс ами,а друга част предоставят на агентите,детайлисти – продават само пътувания организирани от туроиператорите.В засисимост от обема,туристическите агвнци биват – малки,средни и големи.Малки-посредническа дейност.Средни – смесена дейност,Големи -те се делят на 2 групи – 1вите се занимават с въздушни пътувания,а вторите развиват пасивен туризъм.В зависимост от произхода и капитала,ТА се делят на професинални и непрофесионални.3те основни групи предпоставки за развитие на ТАД – 1.Предпоствки ,свързни с потребността от пътувае,2.модернизацията на пътуване,3.появата и развитието на първоначалните форми на проявление на туристическото предлагане.Бащата на пътническите агенции е Томас Кук,роден в градчето Мелбърн – Англя през 1808 г.В буизнесаму се включват дейността на туристическите агнентски бюра,туроператорска дейност,чартърна авиационна дейност и банкова дейност.6те основни пункта,свързани с делата и историческата роля и приноса на Томас Кук за развитието на туроепратопрската и туристическата агентска деност са: Томас Кук е родоначалник на съвремиения туризъм,Първосъздател на туристическото пътуване с обща цена,Прилага нововъведения и услеснения при организацията и провеждането на туристическото пътуване,Създател на чвата туристическа агенция,Полага основите на туристическото развитие в много страни.5 от постиженията на Томас Кук са: Оргазнизирането на първото групово пътуване с влак от Лестър до Ливърпул,Издава първият рекламен плакат за обиколни пътувания,Въвежда хотелския купон- ваучер,Въвежда международен балнков билет с право на промени в маршрута и свобода на избора на пътуване,Организира първото околосветско пътуване.Във Великобритания е характерно,че основната част от туроператорската и агентска дейност се осъществява от професионални и туристически агенцииПо настоящен във Гернабия функционират ад 9000 туристически агенции,Клуб Медитеране е най-големия туроператор във Франция.Той залага на концепцията на клубната форма на организация на туристическите пътувания,съчетана с пронципите на хедонизма и девиза „назад към природата”. Водещата пътническа агенция в САЩ за организаторска и посредническа дейност е Американ Експрес Къмпани.5 от основните тенденции за развитието на туристическите агвнции са: Непрекъснатаото увеличаване на обема на тяната дейност,2.Окрупняване на туроператорската и посредническа дейност на туристическите агенции,3.Увеличаване на участието на „чуждите в бранша” предприятия,институции и други,4.Преливането на дейнсти в рамките на отделните туристически агенции.5.Ускоряване на иновационните процеси.

3.15.УПРАВЛЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ.

Въпреки наличието на благоприятни природо-географски условия преди Втората световна война туризма в България е слабо развит. Такова е и развитието на туроператорската и агентската дейност. Появата на специализирани стопански предприятия може да се търси от началото на 20-те години на века, когато у нас е създадена първата пътническа агенция „България” със седалище в гр.София. през 30-те години в някои градове на страната у нас се разкриват представителства на големи чуждестранни туристически агенции.с развитието на морския рекреативен туризъм в редица селища по Черноморието се появяват специфични по характер на дейност предприятия за организация на пътувания и агентска дейност в туризма. Във връзка с възможностите за ползване на частния жилищен фонд се създават и квартирни бюра, които са осигурявали информация, продажба на транспортни билети, организиране на културни прояви и пр. През 1937 в България е създадено и първото държавно пътно бюро „Балкан” към Министерството на транспорта. След втората световна война българската държава отделя внимание и средства за развитието на туризма, което създава условия и за разрастване на туроператорската и агентската дейност. Още през 1948 е създадено специализирано държавно предприятие „Балкантурист”, което започва да осъществява туроператорска, агентска и експлоатационна дейност в областта на международния и вътрешния туризъм. През 1953 то се разделя на 3 самостоятелни предприятия – „Балкантурист” за привличане и организиране на обслужването на чуждестранни туристи, „Турист” за стопанисване на специализирана материална база, „Родина” за организиране на пътувания на българи в страната и чужбина. Така за пръв път у нас туроператорската и агентската дейност в туризма се отделя от експлоатационната и се разграничава вътрешен и международен туризъм.
В процеса на развитие на туроператорската и агентската дейност в туризма у нас до 1990 освен водещата държавна организация се създават и функционират редица други предприятия и звена. Те могат да се обединят в няколко групи в зависимост от подчинеността им към ведомствата и функциите, които изпълняват:
1. Първата включва онези тур.агенции, които са на непосредствено подчинение на държавния орган за управление – Центъра за международни прояви, Централна резервация на туристучески услуги, агенция Интербалкан;
2. Включва тясно специализирани тур. Агенции като Бюро за младежки туризъм, „Орбита” към ЦК, „Шипка” към СБА, Бюро за туризъм „Пирин”
3. Обхваща звената извън системата на стопанския туризъм – тур.агенция „Зенит”.
През разглеждания период се открояват редица особености и тенденции:
1. Утвърждаване на 2 основни направления в развитието на организационните форми и структури на туроператорската и агентската дейност – едната в системата на стопанския туризъм, другата – извън нея.
2. Установяване на институционален монопол в сферата на туроператорската и агентската дейност от социалистическата държава.
3. Установяване на подчертан дисбаланс между туроператорската и агентската дейност в туризма в полза на втората.
4. Липса на ясно разграничена и икономически обособена организационна форма (туристическа агенция) до 80-те г.
5. Бавно и мъчително формиране на структурите и организационните форми на посредниците на туристическия пазар.
Причините за тези тенденции са:
Утвърждаване на туризма като приоритет в държавната политика както в икономически, така и в идеологически план;
Високи темпове в развитието на стопанския туризъм;
Предимствено развитие на международния активен туризъм;
Предимствено развитие на организирания масов рекреативен туризъм;
Преобладаващ относителен дял на приемащия туризъм, което предопредели агентската дейност като преобладаваща.
От началото на 90-те у нас започна процес на качествени и структурни промени в развитието на туризма, които имат непосредствено отражение върху количеството, състава и характера на дейност на стопанските субекти в отрасъла.
Сега у нас функционират различни по вид тур.агенции, които могат да бъдат типологизирани по различни приснаци.
Според определящата роля на едната от основните дейности все още преобладаващо място заемат посредниците. Типичните туроператори все още са малобройни. В зависимост от характера на търговската си дейност тур.агенции у нас могат да се характеризират преди всичко като детайлисти или продавачи на дребно. Икономическата ситуация не позволява на туроператорите да действат като ангросисти и да използват непреки канали за реализация на своя продукт. По обема на своята дейност те биват малки, средни и големи.
Основната част от тур.агенции у нас са смесени, т.е. осъществяват като посрещане и обслужване в страната на туристи от чужбина и обратното – изпращат българи в чужбина. Все пак по-типични са приемащите, отколкото изпращащите тур.агенции. в началото на демократичните промени у нас са преобладавали непрофесионалните тур.агенции, но с течение на времето те са променили основната си дейност или са се развили.
По профил на дейност тур,агенции у нас не се характеризират с особено разнообразие. Като типичен самолетен туроператор може да се посочи „Балкан еър тур”. Автобусните туроператори са много. Балканхолидейз и Балкантурист се ориентират предимно към масовия рекреативен туризъм. Сравнително малко са агенциите занимаващи се с делови туризъм или пък ловен, обиколен, балнеолечебен и т.н.
Един от специфичните признаци на типологизация у нас е свързан с формата на собственост. Тур.агенции с държавно участие функционират на основата на наследени активи и пасиви от предприятия осъществявали такава дейност преди 1989. По-голямата част от тях са запазили и до днес формата си на собственост. Само Балкантурист беше приватизиран 1995. Съществени изменения обаче настъпиха в частните пътнически агенции, които могат да се разделят на няколко групи: професионални туроператори и тур.агенции; тур.агенции, създадени на основата на натрупан капитал в други дейности; дребни предприятия образувани на основата на семейната собственост от лица с различна професия и квалификация; приватизирани държавни туристически агенции.
Тур.агенции у нас са принудени да преодоляват множество проблеми свързани с тяхното създаване и функциониране. Те са следствие от главните характеристики на прехода и се изразяват в:
1. Демонополизация, деконцентрация и дерегулация на туристическата дейност в държавния сектор;
2. Ускорено нарастване на броя и намаляване средния размер на тур.предприятия;
3. Продължаващо моноструктурно развитие и снижаване качеството на българския туристически продукт;
4. Засилване на апетитите на новосъздадения български и не чуждестранния капитал за навлизане в сферата на туризма;
5. Разграждане на системата на държавната тур.политика; липса на национална тур.реклама;
6. Либерализация на ценообразуването в туризма; необосновано завишаване на цените;
7. Неефективно функционираща дистрибуторска мрежа в туризма на страната;
Проблемите на тур.агенции биха могли да се групират в три основни направления:
1. Свързани с характеристиката на прехода – инфлацията и обезценяването на българския лев са основна причина за свиване на потребителското търсене, издигането на визови бариери пряко се отразява върху възможностите на туоператорите да разгърнат своята дейност, продължителното функциониране на смесен тип икономическа система пречи на разгръщането на частната инициатива, разрастването на организационната престъпност също пречи.
2. Свързани с неблагоприятните явления и тенденции в развитието на туризма в условията на преход към пазарното стопанство – непрекъснато понижаване на качаството на българския тур.продукт прави почти невъзможно излизането на международния пазар, засилващата се сезонност създава допълнителни проблеми, разграждането на системата на туристическата политика е основна причина за поява на голям брой непрофесионални агенции, липсата на система за национална туристическа реклама обрича дейността на туроператорите на неуспех.
3. Специфични проблеми – ниско технико-технологично равнище на дейност на агенциите, липса на надеждна система и възможности за осъществяване на необходимите маркетингови и пазарни проучвания, нелоялна конкуренция.

3.16.Управление на туроператорска (организаторска дейност)
Туроператор - предприятие,което осъществява дейността си в обособени организационни рамки за задоволяване на туристическите и свързаните с тях потребности,чрез обвързване на чужди услуги в своеобразна комбинация и предлагането им на пазара от свое име и за своя сметка.
Туроператора представлява:
- макроикономическа система,която организира дейността си към пазара на организираните туристически пътувания,
-произвежда собствен продукт,чрез подбор, съчетаване и трансформиране
-предлага собствения си продукт,по правило като комплект от туристически услуги и по-рядко под формата на една услуга,
-осъществява реализация на продукта си пряко или чрез посредник,
-предлага на пазара организирани туристически пътувания срещу обща цена,
-извършва дейността си върху основата на договорни отношения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.