Стопанско управление


Категория на документа: Икономика


3.компетентна консултация
4.дисциплина
5.справедливо отношение към персонала
6.бърз, сигурен, точен и постоянен отчет
7.диспечеризация - всяка дейност във всички отрасли трябва да се планира и регулира, защото е съставена от различни елементи. Необходимо условие за диспечеризирането е нормирането.
8.норми и разписания – изработването на рационални норми за човешката дейност чрез хронометраж дава възможност да се разкрият недостатъците на производителността и на тази основа да се намалят разходите на време и на ресурси.
9.нормализиране на условията – желанието на човека да нормализира условията е свързано с икономия на време и ресурси, както и с производителността.
10.нормиране на операциите – не е възможно да се стандартизират всички действия, но може да се внуши на всички да правят максималното, на което са способни.
11.писани стандартни инструкции – за да може едно предприятие действително да напредва, необходимо е не само да се вземат под внимание всички успехи, но и грижливо системно да се документират.
12.възнаграждение за производителност – за да се даде на работниците справедливо възнаграждение за производителността, необходимо е предварително да се определят точни трудови еквиваленти.

3.Административен мениджмънт:

Ново важно направление в изследването на управлението е научната разработка на принципите на организацията на административната дейност. Тази тематика е свързана с френския изследовател Анри Файол. Той разграничава управлението от административната дейност. Според него администрацията изпълнява само една от шестте дейности, които в съвкупност образуват понятието „управление”:
-техническа дейност – производство, предприемачество и адаптация;
-търговска дейност – закупуване, продажба, размяна на стоки и събиране на маркетингова информация;
-финансова дейност – търсене на капитал и ефективното му ползване;
-счетоводна дейност – информация за икономическите позиции, инвентаризация на стоковите запаси, балансови ведомости, цени, статистически данни;
-администриране, което въздейства само върху личния състав, без да оказва непосредствено влияние нито на материалите, нито на механизмите.
Файол доказва, че административните функции съществуват на всяко равнище на организацията. Той отделя пет основни елемента, от които се формира функцията на администрацията: предвиждане и планиране, организиране, ръководство, кординиране, контрол.
Файол формулира следните 14 принципа в управлението:
1.разделение на труда – така ще се извършва повече и по-добра работа със същите усилия. Резултатът е специализацията на функциите и разделението на властта;
2.власт и отговорност – когато се упражнява власт, отговорността за резултатите нараства.
3.дисциплина – тя означава подчинение и наличие на съгласие между фирмата и работещите.
4.единство на командването – или принцип на единоначалието;
5.единство на ръководството – всяка група от дейности, които имат една цел, трябва да се обединят от един план и едно ръководство.
6.подчинение на индивидуалните интереси на общите интереси – интереса на работника не трябв да бъде над този на работника;
7.парично възнаграждение – организацията трябва да провежда политика на системно възнаграждение за добра работа;
8.централизация – тя регламентира значението на ролите на подчинените. Мениджърът запазва крайната отговорност, но дава на подчинениете си достатъчно власт, за да решеват успешно задачите си.
9.йерархична стълба – тя е стълба от началници, подредени по веригата на властта над по-миските нива. Тя осигурява единството на властта и насочва информационните потоци до техните получатели.
10.ред – материалите и хората да бъдат на определеното място в определеното време.
11.справедливост – използването на правилата трябва да се съчетава с разбиране на хората и справедливо отношение към тях.
12.стабилност в наемането на персонала – организацията трябва да стимулира дългосрочната привързаност на работниците и мениджърите към нея;
13.инициатива – работниците трябва да имат свобода да разработват и прилагат в действие свой планове;
14.корпоративен дух – обединението е предимство и то идва от хармонията в персонала.
Между всички тези принципи Файол отделя като най-важни „единството на командването” и „единството на ръководството”. Това значи, че за съвкупността от операции, които преследват една и съща цел, трябва да има един ръководител и една програма, а работника трябва да получава заповеди само от един началник.
Файол придава особено значение на формалната организация, на формалната структура, която определя отговорността на различните звена и на цялата система на съподчиненост в ейрархията на у-ето.
Систематизатори и популяризатори на класическата школа са и Лутър Гълик и Линдъл Ъруик. Гълик отделя прогнозирането от планирането и подчертава значението му за съвременното производство. Според него админ.дейност включва:
1.планирането, т.е. постановката на подлежащите за изпълнение задачи;
2.организацията, т.е.създаването на формална структура на подчиненост, въз основа на която се осъществява разделянето на работата;
3.комплектоването на щата, т.е.цялата работа с личния състав, подбора и подготовката на кадрите;
4.ръководството;
5.координацията;
6.отчетността;
7.съставянето на бюджет.
Според Гълик и Ъруик във всяка организация първо се създава структурата, а после се търсят подходящи хора за определени места в нея. Като характеризира функциите на експертите по специалните въпроси, влизащи в компетенциите на специалния щаб, Гълик ги разглежда като консултанти на висшата администрация.
Двамата предлагат критерии за специализация на админ.дейност:
-цел на админ.дейност – да се групират видовете дейности, които преследват една цел;
-операциите – в едно звено да се групират онези лица, които изпълняват еднотипни операции;
-георгафски критерии – изграждането на админ.звена да се извършва по географски райони;
Гълик и Ъруик формулират и 2 нови принципа: принцип на делегирането и диапазон на контрола. Първият се разглежда като определено право на ръководителя да предоставя права на подчинените си. Според принципа за диапазон на контрола са необходими определени ограничения за броя на лицата, които са непосредствено подчинени на ръководителя.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.