Стопански и финансов контрол 2


Категория на документа: Икономика


СА "Д. А. Ценов"
Предмет: Стопански и Финансов Контрол
Материали към лекциите на доц. д-р Крум Крумов и гл. ас. д-р Надежда Цветкова

За специалности - Стопанско управление и Икономика на индустрията
Въпроси 29 - 52 - от въпросника за изпит.

29. Проверка на касовата наличност
Установяването на фактическата касова наличност се извършва въз основа на инвентаризацията и документалната проверка. Основното изискване, което трябва да се спазва от всички контролни органи е внезапността на проверката. Реалността на резултатите зависи от правилното организиране и провеждане на някои предварителни операции. Проверката на касата започва непосредствено след връчването на заповедта и легитимирането на ревизора пред ръководителя и главния счетоводител. Първата операция, която трябва да се извърши е да се запечата касата. Запечатването става в присъствието на ръководителя, неговият заместник и главния счетоводител. Тези лица присъстват при провеждането на самата проверка. Задължително трябва да се осигури присъствието на материално-отговорното лице. Следващата операция е връчването на въпросен лист, който задължително се попълва от касиера. Отговорите трябва да се дават кратко и ясно. След попълването му въпросния лист се подписва от касиера или упълномощено от него лице и от лицата присъстващи на проверката. Проверяващия задължава касиера да заведе приходните и разходните касови ордери за деня и да приключи касата до момента. Счетоводителят, отчитащ касовите операции следва да разнесе касовите документи и да направи съответните счетоводни записвания, след което проверяващия ги подписва след последното записване. Изисква се справка по сметки 501 и 502. Преди да се разпечата касата следва да се извърши съпоставка между данните отразени в касовия отчет и записвания в журнала за регистриране на касовите ордери. След като проверяващия се убеди, че са извършени всички подготвителни операции, се пристъпва към установяване на касовата наличност. За целта се разпечатва касата и се задължава да извади всички парични средства в нея и да ги преброи. Възможно е касиера да представи като касова наличност разходооправдателни документи. За да се признаят за законни тези документи, проверяващият следва внимателно да ги прегледа и да се убеди в тяхната законност. На всеки един документ се поставя номер и дата с червен молив или химикал, след което контролният орган се подписва под датата и поставя служебния си печат. При проверка на касовата наличност е необходимо да се установи какво е състоянието с ценните книжа и бланките под строга отчетност. Съставя се акт за касова наличност. След установяване на фактическата касова наличност контролния орган съставя "равносметка на касата". Тя е документ, който дава представа за крайния резултат, който трябва да е реален и да отразява действителната липса, излишък или равенство. Равносметката на касата трябва да е съставена безупречно, на основата на задълбочени проучвания във връзка с реализираните приходи и извършените разходи през одитирания период. Съставянето на равносметка обхваща няколко етапа. Формиране на прихода - в приходната част на равносметката се включват всички съставени приходни касови ордери, касовите отчети и банковите документи, а също така и остатъка от предходния период. Контролните органи следва да извършат и значителна аналитико-оценъчна дейност. Формиране на разхода - целта е чрез система от проверки, анализи и оценки да се установи правилността и реалността на отчетените разходи през периода. Определяне на следуемата касова наличност - този етап е следствие от предходните два. Контролният орган трябва да е сигурен и убеден в правилността на отчитане на отделната касова операция като приходна или разходна. Следуемата касова наличност ще се установи като разход между общия приход и общия разход, посочен в равносметката. Отразяване на фактическата касова наличност - установява се при извършване на инвентаризацията. Определяне резултатите от проверката на касовата наличност - определя се като се съпостави фактическата касова наличност със следуемата касова наличност. Равносметката се подписва от контролния орган.

30. Проверка на касовата дисциплина и касовите операции
Проверката на касовата дисциплина има съществено значение за правилното и законосъобразно използване на паричните средства. Основата за осъществяване на проверката на касовата дисциплина са нормативните актове, регламентиращи дейността на касата и договорите с финансово-кредитните институции. Проверката на касовия лимит се извършва въз основа на извлечение от банката, касовия отчет и журнала за регистриране на касовите операции. Между тях се извършва съпоставка за всяка една дата поотделно. Всяко едно превишаване на дневните лимити се третира като нарушение. Всяка касова операция се оформя по определен начин, гарантиращ спазването на законността по постъпването и изразходването на парични средства. Това налага да се извърши проверка на оформянето на приходните и разходните касови ордери. Приходните ордери трябва да съдържат подписа на главния счетоводител и касиера, като последния поставя своя подпис след като е преброил парите и същите са постъпили в касата. Разходния ордер следва да съдържа освен посочените по горе реквизити също и подписа на ръководителя, с което се гарантира не само законосъобразността но и целесъобразното изразходване на паричните средства. На проверка подлежи и правилното оформяне на касовите документи. Те трябва да съдържат всички необходими реквизити. Редица плащания посредством касата са лимитирани, което налага да се провери спазени ли са тези лимити.
Проверката на косовите операции се отличава с трудоемкост, тъй като тя трябва да е изчерпателна и да се осъществява на основата на всички първични счетоводни и касови документи. Трябва много добре да се познават нормативните актове, регламентиращи правилността на водене и отчитане на касовите операции. Проверката трябва да започне с организацията на отчитането на касовите операции. Отчитането се извършва от касиера на предприятието или фирмата. Касиерът няма правото да преотстъпва на други лица, делегирането на касиерската функция може да става само от ръководителя, а предаването трябва да е извършено въз основа на акт за приемане и предаване. При изплащането на аванси и работна заплата, а и при някой екстремни случай се налага извършването на касовите операции да е от други лица, но въз основа на заповед на ръководителя. Чрез проверката трябва да се изясни дали така натоварените лица не са счетоводители, които осчетоводяват дейността на касата. Проверяват се паричните постъпления, които могат да бъдат в резултат на теглене на суми от банките или вноски за извършени услуги и покупки. Целта е да се установи постъпва ли пълният размер на тази сума. За целта се съпоставят сумите отразени в приходните касови ордери, касовите отчети, счетоводните записвания и сумите отразени по първичните банкови документи. Вниманието се насочва към разходните касови операции. Освен спазването на дисциплината при тяхното провеждане се следи поставен ли е щемпел "изплатено по РКО" върху всеки един документ. При съмнителни плащания се извършват насрещни проверки в участващите в стопанската операция предприятия или фирми. Извършва се съпоставка между сумите отразени в разходния касов ордер, фактурите и документите, с които последните са зачислени на съответните материално-отговорни лица. Касовата дейност е съпътствана с редица преноси и сборове, което налага да се установи тяхната реалност. Извършва се формална проверка, като се сумират отново сумите или се съпоставят с машинните ленти, ако последните са запазени. По този начин може да се открият някои умишлено допуснати неточности, целящи прикриването на извършени присвоявания. Тези проверки се извършват както по хоризонтала така и по вертикала на сборните ведомости и рекапитулации. Проверката може да продължи и със съпоставка на сумите по приходните и разходните касови ордери със сумите от сборните ведомости. Една значителна част от касовите операции са за изплащане на работна заплата. За основа на проверката при тези операции служат първичните документи, въз основа на които се начислява работната заплата, разчетно-платежните ведомости, чековете и вносните бележки, приходни и разходни касови ордери. Установява се правилността на начисляване на работната заплата. Проверяват се два основни момента - начислява ли се работна заплата на лицата, които не са вложили труд и реална ли е начислената работна заплата. Първият случай се установява чрез съпоставка на разчетно-платежните ведомости със заповедите за назначение и уволнение, а при втория чрез съпоставка на разчетно-платежните ведомости с първичните документи, отразяващи фактически вложения труд. Съпоставят се сумите по с/ка 421. На проверка се подлага и журнала, в който се отчитат касовите операции.

31. Проверка на безналичните плащания

Всяка една стопанска и бюджетна единица съхраняват своите свободни парични средства в отделен банков институт, който извършва операциите им по безналичните им разплащания. При тези операции се осъществява задълбочен банков контрол върху основанието за паричната операция, нейната законност и правилното оформяне на паричните документи. Проверката започва с изискване на извлечение от обслужващия банков институт. Въз основа на него се установява съответствието между остатъка по сметката в обекта и банката. Това извлечение трябва да се изисква отделно за сметка 503 и 504. Наложително е да се провери реалността на извлечението. При тази проверка може да се установи, че са подправени съответни дебитни и кредитни записвания по извлеченията. При подобни констатации е наложително да се открие виновното лице и да му се потърси съответната отговорност. Различието между извлечението и остатъците по сметката налага извършването на проверки по оборотите по сметки 503 и 504. За целта се извършва съпоставка между оборотите по разплащателната сметка и банковото извлечение. Несъответствието показва, че в една от страните е направено записване без да е извършено това записване и в другата страна. При подобни различия е необходимо да се изясни характера на нарушението и участващите лица. Това участие може да е едностранно или двустранно. При първият случай участниците е възможно да бъдат само от една страна, а при двустранното и двете страни участват в престъплението. Съществен момент при проверката е да се установи правилността на използване на паричните документи. Тази проверка има често документален характер. Тя обхваща всички парични документи и винаги е изчерпателна. Въз основа на тази проверка може да се направи преценка за състоянието на вътрешния финансов контрол. При различие се уведомява банковия институт с цел възстановяване на съответствието. При проверка на документите трябва да се обърне внимание на тяхното правилно оформяне. За целта се извършва проверка на съдържащите се в тях реквизити. Проверяват се подписите на документи, като се проверява имат ли право лицата да подписват тези документи. Проверката се извършва и по отношение на достоверността на съдържащата се информация. Значителна част от времето на контролните органи се отделя за проверка на счетоводното отчитане на банковите операции. Проверява се правилността на отразяване на банковите документи по дебитите и кредитите на сметки 503 и 504. Проверката е двустранна - от една страна, се съпоставят записванията по тези сметки със сумите по паричните документи, а от друга със записванията по първичните документи. Проверка се извършва и на реалността на паричните постъпления и паричните плащания. Следва да се установи действителното постъпление и плащаема сума. При подобен подход се създава възможност да се пресекат опитите за унищожаване на банковите бордера и за присвояване на сумата. С особено внимание трябва да се удостоят операциите по преводи на суми от разплащателната сметка по сметка на Социалното осигуряване и преводите за различни видове удръжки от персонала. В тези случаи следва да се извърши съпоставка между начислените суми за сметка на Социално осигуряване по разчетно-платежните ведомости и кредита на сметка 421. При операциите по сметка 504 контролните органи се насочват към правилното постъпление на валутата по разплащателната сметка. За целта се съпоставят съответните дебитни записвания с направените преводи от клиентите. Тази проверка се извършва по съответни партиди, които се водят в зависимост от вида на валутата. Във връзка с тази проверка следва да се установи курса на валутата към съответната дата, ако няма друга договорена в договора. В края на отчетния период се извършва проверка на остатъка по сметката, като същия се съпоставя с извлечението от банката.

32. Проверка на електронните разплащания
Проверката става на базата на откритата разплащателна сметка. Тя има двойствено предназначение- за отчитане на извършените операции по електронен път и за контрол върху тези операции. Контролът започва с формална проверка като се съпоставя броя на плащанията с броя на заверяванията на плащанията. Всяка една разлика е показател за грешки при отчитането на електронните операции. При такива трябва да се извърши проверка на информацията, която банката е изпратила на картодържателя. От нея се установяват реквизитите на платежните документи, въз основа на, които са извършени заверки по разплащателни сметки. Грешки при заверките може да има, ако данните от платежния документ са подадени грешно в електронното съобщение.
Отговорността в този случай е на банката, която грешно е подала съдържанието на платежния документ, но тъй като електронните плащания са лимитирани, проверките трябва да са диференцирани в зависимост от вида на плащането. Когато плащанията са извършени чрез АТМ се проверяват лимитите за денонощието, а когато са извършени с ПОС се проверяват лимитите за седмица или за отделна сделка. При промяна на лимита от банката външните контролни органи трябва да установят размера на новият лимит и уведомен ли е картодържателя. Проверката е с цел има ли плащания след корекцията на лимита, но след всяка корекция трябва да се извърши съгласуване с националният оператор, тъй като той може да инициира плащания от сметката на картодържателя след коригиране на лимита.
При плащания с търговци - чрез терминал ПОС се проверява законността им. За база служат сключените договори между банката и търговеца и банката и националния оператор. Проверява се правилността на превеждането на суми на търговеца от страна на банката. Проверката е на базата на издадения хартиен носител на самия платежен документ и копие от платежния документ послужил за извършване на плащането. При нарушения могат да се извършат насрещни проверки като се издава писмен документ за всяко едно плащане. На базата на този документ се установява правилно ли са извършени заверките по разплащателните сметки. При установени нарушения се съставят актове за нарушения. Чрез резултатите от проверките се извършва оценка на организацията на отчитане на операциите с банкови карти. При нея се взема хронологията при отчитане на банковите операции. За целта се групират операциите осъществявани от АТМ и ПОС. Проучват се условията за съхраняване на информационните носители. Такива са магнитни ленти, дискове и други. Чрез електронните съобщения от националния оператор се проверява правилността на отчитане на операциите и правилността на заверяването на партидите на картодържателите. При наличието на допуснати грешки и отклонения външните контролни органи трябва да преценят мястото на ръководството при изграждане на системите за оперативен контрол на операциите с банкови карти. Тази организация по отчитането се извършва при всеки един одит на банковата дейност и въз основа на оценката вътрешните контролни органи разработват препоръки за повишаване ефективността на изградената система за вътрешен контрол и за отстраняване на нейните слабости.

33. Проверка на кредитите
При проверката на кредитните взаимоотношения за основа се приема постановката на облигационното право, че "операциите по отпускане на кредит пораждат, определени правоотношения, задължения за престация от страна на длъжника и поемането на отговорност във всичките й разновидности". Тази правна постановка поставя пред контролните органи изискването въз основа на двустранния договор да установят наличието на действително правоотношение, спазването на изискването за престация и наличието на основания за възникването на отговорност за нанесени вреди. Основното при проверката на кредитните взаимоотношения от страна на органите за вътрешен и външен контрол, е да се установи вида на използвания заем и неговата целесъобразност. Тази проверка се извършва въз основа на сключения договор. От него ще се установи какъв е заема, неговият размер, сроковете и начините за погасяване. При тази проверка трябва да се направи и преценка на целесъобразността от използването на един или друг вид заем и възможностите за неговото срочно издължаване. Контролният орган следва да проучи въведения от главния счетоводител начин на отчитане на заемите и на тази основа да извърши съответното им групиране по вид, размер и срок за погасяване на заема. На проверка трябва да бъдат подложени всяка една група заеми, като за целта освен договорите се изисква и извлечение от съответния кредитор. Остатъците по извлечението се съпоставят с остатъците по сметките, отчитащи заема. При различие се изясняват причините и се изравняват остатъците. Една от съществените проверки е своевременното връщане на използвания заем. Тя се извършва въз основа на сключените договори, платежните нареждания и други документи за връщани на заемите и аналитичното отчитане, което се води по срокове. С особено внимание трябва да се изучат причините за неизпълнение на задължението от страна на длъжника, с което се реализира каузалния характер на контрола. Възможно е да не са постъпили средства по сметки 501 и 503, което показва, че причината е обективна. Но това е само на пръв поглед. Чрез система от проверки, наблюдения и анализи трябва да се изучат всички останали причини и условия, попречили на издължаването. Следва да се проучи състоянието на вземанията, което по същество е дебиторска задлъжнялост, какво е направено от главния счетоводител за събирането на тези вземания, не се ли забавя умишлено събирането на тези вземания, за да се намали размера на печалбата към отчетния период. Проучват се офертите на потребителското търсене и поведението на ръководството на стопанската единица. Целта е да се установи има ли умишлено отклоняване на купувачите с цел формиране на кредитни задължения. По този начин се ощетява кредитора, чрез нарушаване на неговия касов и кредитен план. Откриването на подобни нарушения води до защита на интереса на акционерите, ако подконтролният обект е акционерно дружество.

34. Проверка на разчетите
Проверка на операциите с дебитори и кредитори - в началото се проучва местонахождението на кредиторите и дебиторите. Проверява се достоверността на оборотните ведомости и правилността им. Проверяват се източниците. Това може да стане като се състави таблица в която да се посочат източника, сумите в началото и в края и измененията. Проверки се правят с-ки 498, 411, 412, 413, 414 и 415. Така се установяват неиздължимите суми и просрочените вземания. В зависимост от срока, задлъжнялостта може да бъде: неизбежна или излишна. Неизбежната задлъжнялост съпътства предприятието, а излишната задлъжнялост е при неизпълнение на договорите. За защита на интересите на предприятието се изпращат писма до платците да издължат сумите.
Видове просрочени вземания:
- трудносъбираеми - в рамките на 90-180 дни от датата на погасяване
- несъбираеми - над 180 дни
- безнадеждни - определят се въз основа на действащите стандарти
Проверява се организацията на отчетността на провизиите, на проверка подлежи с-ка 252, проверява се правилността на отразяване на вземанията и нормата на провизиите, проверява се до начисляването на провизиите.

Проверка на операциите с подотчетни лица - проверки се извършват по с-ки 422, 421, 501 и с-ките отчитащи ДМА и КА. Трябва да се обхванат всички лица, да се установи дали имат право на аванс от предприятието, и дали тези лица са в списъчния състав на предприятието. Проверяват се условията за отпускане и ползване на аванси - да не се превишава аванса, дали са представени необходимите документи и дали има неизползвана сума. Най-напред се установява издадена ли е заповед за командировка, проверяват се дните отпуснати за командировка, както и фактическите дни в които лицето е било командировка, проверява се изчисляването на квартирните и други суми с прикрепени документи към тях. Проверява се за фиктивни плащания.
Проверка на разчетите по рекламации - проверява се дали количеството и качеството на доставените стоки отговаря на договорените, ако има различия се съставя Акт за различия при приемането на материалните ценности. Проверяват се рекламациите, тяхното удовлетворяване - частично или ако бъде отхвърлена.
Проверка на разчетите по липси и начети - проверява се инвентаризацията и причините за липсите и начетите и съответно виновните лица. След проучването ревизора изготвя писмени указания за преодоляване на слабостите. Проверяват се правилността на отчетените ценови разлики, с-ки 443, 442. Установяват се несъбраните вземания.
Проверка на съдебните спорове и присъдените вземания - проверява се дали са включени сумите по водене на делата и направените разходи, проверява се с-ка 444, както и всяко едно дело. При отхвърлени от съда дела се проверява защо е отхвърлено делото и с-ка 691.
Проверка на разчетите с бюджета - проверява се правилно ли е определена на базата в-у която се изчислява данъка, проверяват се сроковете за подаване на справката - декларация, проверяват се сроковете за внасяне на данъка. При данъка за КПО се проверява правилно ли е определена облагаемата печалба и правилно ли е начислен данъка. При наличие на нарушения се установяват причините и виновните лица.

35. Проверка на правилността на определяне на материалните запаси и организацията по приемането им
За правилното функциониране на едно производствено предприятие са необходими навременните доставки, при забавяне на тези доставки или несъответствие в тях е невъзможно нормалното изпълнение на функциите на даденото предприятие. Ето защо в такива случаи е необходимо предприятието да има ясно изразена система от МЗ, с които да покрива възникнали потребности. В тази връзка е необходима проверка на операциите с МЗ свързани с тяхната доставка, съхранение и направените разходи за МЗ. На база на направената проверка е възможно да се определят и възникналите отклонения от нормативните актове. Необходимо е да се определи правилно потребността от МЗ. Но е възможно дори при правилното й определяне необходимите материали да не бъдат доставени поради други причини(липса на пари; липса на сключени договори за доставки; отказ от доставки и др.) затова е необходимо да се извърши проверка на сключените договори. Трябва да се вземат предвид всички фактори влияещи на потребността от МЗ като от най-голямо значение са наличностите. За да се определи правилността на определяне на потребностите от МЗ се прави проверка на: сключените договори за всички МЗ; съобразени ли са сроковете на доставката; фиксирани ли са цените в договора; формите на разплащане. Проверката се основава на складови разписки, фактури и договори за доставки. Проверката се извършва общо, по видове и групи МЗ и по време. Резултатите от проверката се отразяват по записвания към с/ка 691 и с/ка791.
Важен момент от проверката е и организацията на приемане на МЗ. Вниманието се насочва към начина на приемане. Ако се проверя само документите е възможно да възникнат количествени и качествени несъответствия. Затова всяко предприятие трябва да има изградена система за количествено и качествено приемане на доставените МЗ. При възникнали различия се търси отговорност на доставчика или транспортната организация. Трябва да се назначи комисия която да определи размера и причините за различията и да ги отбележи в 'Акт за количествени и качествени различия. Трябва да се определят и границите на допустимите и недопустимите разлики. След приемането е необходимо документално оформяне на доставените МЗ като за всяка една пратка се съставят приходни складови разписки и стокови разписки. Като при проверката се следят записванията по с/ка301 и с/ка 302.

36. Проверка на наличността, съхранението и отпускането на материални запаси
Правилното съхранение на материалните запаси има съществено значение за запазване на техните физико-химични свойства. В такова състояние, че те да могат да задоволят производствените нужди на предприятието. Проверката на съхранението започва с проучване на организацията и състоянието на складовата мрежа на предприятието. Установява се броя на складовете общи и по видове, състоянието на същите като вниманието се насочва към техническата изправност на врати прозорци и съответните инсталации. Чрез проверката на подреждането трябва да се установи взети ли са предвид свойствата на отделните материали и суровини. Целта на тази проверка е да се открият случаите на развала и похабяване на наличните количества на отпускане за нуждите на производството на негоди суровини и материали, особено когато произведената продукция е с опасност за живота и здравето на хората. Превантивността на контролните действия изисква да се направи проучване на пригодността на материално отговорните лица и организацията, на тяхната работа с цел установяване на правилността на съхранението и отчитането на поверените и материални запаси. Извършва се проверка на спазването на изискванията на указ 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъждани лица за финансови и отчетнически нарушения. Извършва се проверка на складовата картотека. Целта е да се установи съответствието на количествата между фактури, приходни складови документи, складове, счетоводна картотека. Тази проверка задължително се извършва от органи на вътрешния контрол един път месечно. При установени нарушения се съставят актове за нарушения.
Установяването на наличностите на материалните запаси е една от важните задачи на вътрешния и външен контрол. Изпълнението на тази задача се постига на основата на инвентаризация на наличностите в складовете. Преди да се пристъпи към установяване на наличности се издава заповед в която се посочва вида и обхвата на инвентаризацията, състава на комисията и времетраенето на комисията. По преценка на контролния орган може да се изисква назначаването на въоръжена охрана на склада по време на проверката. Разработват се програми за извършване на инвентаризациите, като въз основа на тях се организират инструктажи на комисията, посочва се редът и начинът на влизане и излизане в склада и от склада. Това става в присъствието на цялата комисия и МОЛ. Описването на намерените наличности се извършва в инвентаризационни описи, като за всеки склад се съставя отделен опит. Отделни описи се съставят за всяко МОЛ, за приетите материални запаси на отговорно пазене, за продадените и отпуснати за нуждите на производството, но не напуснали склада материални запаси. Отделен опис се съставя и за отпуснатите, но невложени в производството материални запаси. Преди да се пристъпи към съставянето на основният приключителен документ трябва още веднъж да се прегледат инвентаризационните описи относно тяхната законност. Органите на финансово-ревизионния контрол не е задължително да извършват инвентаризации при всяка една ревизия и вътрешен одит. Когато извършват частични материални проверки те съставят акт на склад с количествено отчитане. Този акт се подписва от одитора, отчетника и присъствалите лица. Той се прикрепва към основния приключителен документ - протокол или доклад. При завършване на проверката на материалните запаси МОЛ подписва декларация че е съгласно с направените констатации по време на инвентаризацията. Тази декларация се съставя в два екземпляра и се прилага към приключителните документи. При отказ на МОЛ да подпише контролният орган го запознава със съдържанието на приключителните документи в присъствието на двама свидетели и те подписват декларацията. Ако се установи, че МОЛ няма вина за констатираната липса същата се отнася за сметка на предприятието, което налага да се провери отразена ли е сумата на липсата по дебита на сметка 691. При излишък сумата трябва да се отрази по кредита на сметка 791.
Проверката на отпускането започва с изучаване на организацията на същата. Целта е да се прецени до колко така създадената организация допринася за пестеливото изразходване на наличните материални запази и осъществяването на вътрешен финансов контрол. Процедурата по отпускането и документалното оформяне трябва да бъде подложена на верижна проверка. Използването на тази проверка позволява да се установи количеството на отпуснатите материали и резервни части, вида на същите и правилното им първично и счетоводно отразяване. Превантивността на контрола изисква да се установи правилността на използването на съответния документ за отпускане и неговата законност. Целта е да се предотвратят случаите на присвояване на налични материални запаси или отпускането им не по предназначение за съответния период. Извършва се формална и фактическа проверка на лимитните карти и исканията. Лимитните карти се използват при многократно отпускане през месеца през който се произвежда продукцията, а исканията при периодично получаване на материали от складовете при нулеви серии и ремонт. Характеристиките, които доказват законността на лимитната карта са задължителни и се проверяват на основата на формална проверка от страна на органите за вътрешен и външен контрол. В резултат на тази проверка може да се открие, че се използват стари лимитни карти или, че предварително определените лимити са изчерпани. Контролът трябва да се извършва веднъж в месеца, когато на площадките наличните количества са най-малко. В тези случаи инвентаризацията ще изисква най-малко време и ще служи като основа за изписване на фактически вложение материали. Целта е да се установи размера на действително отпуснатите материали и да се открият случаите на допуснатите отклонения, като вниманието се насочи към откриване на злоупотребите и присвояванията с помощта на различни машинации при отпускането на материалните запаси. Проверката на законността и целесъобразността на реализацията изисква да се разкрие връзката между заповедта на ръководителя издадената фактура и сумите отразени в ПКО, тъй като най-често тези плащания се извършват в брой. Така очертаните взаимоотношения позволяват на контролният орган да установи дали посочените количества и видове материални запаси във фактурата съответстват в заповедта на ръководителя. Проверява се постъпила ли е цялата сума в касата или има неиздължена сума от страна на купувача. Целта е да се установят онези случаи, когато се продава на цена различна от действащите пазарни цени. Проверката на реализацията позволява да се установи действителния размер на реализираната продукция

37. Проверка на дълготрайните материални активи
В ДМА се включват сгради, машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар и земи. Взети заедно те сформират материално-техническата база на предприятието. Чрез контрола трябва да се осигури информация за фактическата наличност на ДМА в края на отчетния период. За целта преди да се пристъпи към уточняване на наличността контролния орган трябва да извърши съответните групировки, чрез който да могат да се обхванат всички ДМА. За реалното установяване на фактическата наличност и състоянието на ДМА, данни могат да се използват и от предходните инвентаризации, извършени технически прегледи и оценки във връзка с приватизация и други нормативни актове. От извършените контролни действия може да се установи общия размер на ДМА в количествено и стойностно изражение, по групи и по видове. На тази основа се проверява осигуреността на поетите договорни отношения със сгради, машини и оборудване. Проверката на фактическата наличност изисква да се извърши и проверка на синтетичното и аналитичното отчитане, което се води във връзка със сградите, машините, съоръженията и оборудването. Необходимо е да се установи записани ли са същите по инвентарни номера в съответните инвентарни книги и картони по тяхната доставна стойност. Особено важно е да се установи съвпадат ли си сумите по синтетичните и аналитичните сметки. Целесъобразно е проверката на фактическото състояние на ДМА да се съчетае с извършването на съответните технически прегледи, като за целта се привлекат специалисти във съответните области. Данните от инвентаризациите и техническите прегледи се съпоставят с данните от синтетичната и аналитичната отчетност. Резултатът от проверката на наличностите, може да бъде: равенство между установените наличности и данните от счетоводната отчетност; фактически наличните ДМА да са по-малко от тези по счетоводната книга; фактически наличните ДМА да са в повече от тези по счетоводните книги. Извършва се проверка на материалната отговорност за наличните сгради, машини, транспортни средства и съоръжения. В практиката се констатират редица нарушения в това отношение - средствата не се зачисляват и никой не носи отговорност за тях, ако се зачислят то това е формално, като те се поверят на няколко домакинства, които в повечето случаи дори не знаят къде се намират и в какво състояние са отделните машини и оборудване. Проверката на осигуреността с машини и съоръжения се извършва въз основа на договорите за обем на производство на даден вид продукция, специализацията, кооперирането и стратегията в развитието на фирмата. Като продължение на горната проверка се явява установяването на принципите и подходите при снабдяването на фирмата с ДМА. Новодоставените активи трябва да са в унисон с най-новите постижения в съответната област. Проверката в тази област се извършва въз основа на сравнителен анализ със сродни фирми, конкуренти и водещи фирми в съответната област. Чрез контрола се пресичат опитите за доставка на старо оборудване.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопански и финансов контрол 2 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.