Стопански анализ


Категория на документа: Икономика


7.1.Избройте и опишете основната и конкретните задачи при икономическият анализ на трудовите ресурси?
Основната задача на анализа на труда е усъвършенстване на кадровата система за по- ефективното използване на работната сила. Конкретните задачи, които се решават от анализа са следните:
- оценка на състоянието, изменението и използването на работна сила;
- обезпечаване на производството с работна сила;
- установяване на равнището, динамиката и влиянието на факторите върху производителността на труда;
- разкриване на вътрешните резерви за по-ефективното и целесъобразно използване на работната сила.
7.2. В какви направления се провежда анализът на работната сила?
Анализът на работната сила се провежда в четири основни направления - анализ на абсолютното и относително изменение на числеността на персонала; анализ на структурата на работната сила; анализ на професионалния и квалификационния състав на работната сила; анализ на използването на кадрите в съответствие с тяхната квалификация.

7.3. Чрез кои коефициенти се отчита движение на работна сила?
1. Коефициент на оборота на работната сила
Коб. Рс = Брой на напусналите и новоприети

Средносписъчен брой на персонала
2. Коефициент на текучеството на работна сила - изчислява се като отношение между по-малкия брой, характеризиращ напусналите или новоприети лица, към средносписъчния брой на персонала за същия период.
3. Коефициент на спомагателната работна сила
Ксп.рс = (Рсп + Роб) / Росн, където Рсп - спомагателни работници; Роб - обслужващи работници и Росн - основни работници.
4. Коефициент на сменност
Ксмен = Ч часа м / Ч часа г.см, където Ч часа м - отработени човекочаса за месеца; Ччаса г.см - отработените човекочасове през най-голямата смяна.

8.1.Какви са етапите на провеждане на анализ на работното време?
А) Установява се индексът на изменение на работното време на един основен работник

Jτ = ( F еф отч / F еф б ). 100 - 100, където F еф отч / F еф б - ефективен фонд на работно време на един основен работник ( в часове) по отчет, респ. през базисния период.
Б) Целодневни загуби на работно време ( ЦДзаг)
Определят се като се умножи средносписъчния брой на работниците по отчет (ср.сп.1) с разликата между отчетеното ( Д1) и планово количество (Д0) на отработените дни от един работник

ЦДзаг = ( Д1 - Д0). Рср.сп1. Д1
В) Вътрешносменните загуби на работно време се определят, като общото число на фактически отработените човекодни от всички работници ( Рср.сп1 х Д1) се умножи с разликата между отчетната (Т1) и плановата ( Т0) продължителност на работния ден.
ВСЗ = (Т1-Т0) . Рср.сп1 . Д1
Г) Общи ( пълни) загуби на работно време - представляват сума от целодневните загуби, превърнати в човекочасове и вътрешносменните загуби:

ПЗр.вр.(ч. часа) = ЦДзаг + ВСЗ
Д) Установяване на производствените загуби ( непроизведена продукция) - общият обем на загубите се получава след умножаването на пълните загуби ( целодневни и вътрешносменни) на работно време, с плановата почасова производителност, изразена в левове (ПТчч пл):
НПрод = ПЗп.вр.ПТчч пл

9.1.Кои са основните задачи, които се решават чрез анализа на производителността на труда?
Чрез анализа се решават следните основни задачи:
- определяне равнището на показателите за производителността на труда и тяхното изменение спрямо поставените планови задачи през текущия период спрямо фактическото равнище за предшестващия отчетен период;
- определяне реалността на текущите задачи, съобразно фактическите условия и възприетия режим на работа;
- разкриване на факторите, които са оказвали положително или отрицателно въздействие върху равнището и изменението на производителността на труда;
- разкриване на резервите и набелязване на мерки за тяхното ефективно използване.
9.2.Избройте и опишете направленията, в които се провежда анализ на производителността на труда?
Анализът на производителността на труда в стопанското предприятие се осъществява в две направления: а) анализ и оценка на достигнатото равнище на производителността на труда и б) оценка на изменението на факторите и резервите, които оказват влияние върху нейното изменение.
При анализа на равнището на производителността на труда се използват различни методи: пряк, аналитичен, коефициентен, екпертен и т.н. Най-широко разпространения метод е прекия. Равнището на производителността на труда чрез този метод се установява с помощта на няколко показателя, изчислени като отношение между произведеното количество продукция за определено време или от едно лице заето в производството. Количеството продукция може да бъде изразено чрез различни измерителни единици ( натурални, условно-натурални, стойностни и трудови). Фактически достигнатото равнище на производителността на труда дава възможност да се установи абсолютното и относителното отклонение от плановите текущи и базисни величини.
При анализа на изменението на производителността на труда основен момент е свързан с разкриване на влиянието на различни фактори. С помощта на анализа се определя величината на съществуващите резерви, възникнали под действието на отделните фактори. Използваните методи тук са пряк, окрупнен, аналитичен индексен и др.

9.3.Опишете показателят "изработка" като понятие.
Изработката показва времето, изразходвано за производството на единица продукция от едно заето лице, заето в производството лице.

9.4.Опишете показателят "трудоемкост" като понятиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.