Стопански анализ


Категория на документа: Икономика


на висше стоящите в бизнес организацията, стопанско-правни документи (договори, решения)
2. поток - отчетните източници на информация - финансови отчети, управленски отчет и отчетност, данни от аналитични отчети, статистически отчети, оперативни отчети и отчетност, данъчни отчети, първична отчетна документация
3. поток - неотчетни източници на информация -делят се на 4 основни групи:
- материални актове, заключения от: вътрешен и външен одит, външноведомствени и вътрешноведомствени ревизии, заключения от кредитни институции, заключения на териториални агентства за финансово оздравяване, резултати от наетите консултантски институции, преписки с подизпълнители и т.н.
- техническа и технологична документация
- резултати от провеждане на рекламна дейност
- данни от интернет
4. поток - крайна работна информация, необходима за вземане на решения: подбиране и фокусиране върху съответна отчетна информация; вторична, разчетна и аналитична информация, резултати от анализ на систематизирана информация - графики, диаграми, рейтингови оценки и др.

3.2.На какви изисквания трябва да отговаря аналитичната информация? Опишете ги.
1. Уместност - информацията трябва да е своевременна, полезна за прогнозиране и оценяване на резултатите
2. Достоверност -инф. трябва да е правдива, в съответствие с нормативните документи и вътрешно фирмената уредба, да информира за правилното състояние на проблема, да има възможност да се проверява за прозначността на подготвянето й и др.
3. Съпоставимост - данните трябва да са съпоставими най-вече по математическите операции за пресмятането им по това как са изчислени осреднените величини и как аналитично се тълкува счетоводния баланс и др.
4. Рационалност - предполага информацията да е достатъчно оперативна, да се основава на използването на голям обем от първична информация и да не съдържа излишни данни. Критерий за рационалност е начинът по който е организиран процесът на отразяване на информацията за аналитична отчтност.

3.3.Източници на информация за финансовия анализ?(често)
Разделени са в 5 основни групи:
А.) Счетоводен баланс - отразява в синтезиран вид финансовото и имуществено състояние на БО в парично изражение към края на съответния отчетен период. Счетоводния баланс включва балансова и задбалансова част. Балансовата част съдържа систематизирана счетоводна информация по раздели и групи:
1. Активи - дълготрайни, краткотрайни
2. Собствен капитал:
А. Основен - в това число невнесен
Б. Премии от емисии (акции и облигации)
В. Резерв от последващи оценки от Активите и Пасивите
Г. Целеви резерви
Д. Финансов резултат
3. Пасиви в следните раздели:
А. Дългосрочни пасиви
Б. Краткосрочни пасиви
Б.) Отчет за приходите и разходите
В) Отчет за паричните потоци
Г) Отчет за собствения капитал
Д) Документи по текущо отчитане: оборотна ведомост; счетоводни регистри; първични и вторични документи: данни от извършени проверки от данъчни служби и други държавни органи; доклади на одитори; доклади и протоколи на Общото събрание

4.1.Дайте класификация на видовете икономически анализ? - 9 вида

1. Според обекта на управление:
- технико-икономически
- финансово-икономически
- социално-икономически
- маркетингов
- икономико-статистически
- икономико-екологически
2. Субекти на управление и заинтеросованите лица от неговото провеждане-анализ провеждан от:
- ръководители на функционални звена;
- собствениците на дадената бизнес организация
- кредитни институции;
- клиенти
- контрагенти
- одиторски фирми
- финансово-оздравителни агентства
- съдебно-правни органиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.