Стопански анализ


Категория на документа: Икономика


 С Т О П А Н С К И А Н А Л И З

1.1.Дайте определение за обект и предмет на стопанския анализ?
Стопанският анализ представлява самостоятелен отрасъл в науката, който има свой предмет и обект на изследване, метод и методика, способи и прийоми за извличане на същественото в предметите и обектите, които към конкретния момент се изследват. Стопанският анализ като наука е обобщена система от специални познания, които се основават на законите, на развитието и функционирането на системи, за определението на методологическите оценки, диагностициране и прогнозиране на финансово-стопанската дейност. Именно стопанската дейност играе роля на съвкупен обект на стопанския анализ. Стопанската дейност е сложна система от взаимодействие на техники, технологии, организация на производството и труда, поддържане на социални условия и други елементи в процесите на снабдяване със суровини, производство и реализация при работата с инструментите на финансовия пазар.

1.2.Опишете съдържателната страна на стопанският анализ?

Съдържателната страна на стопанския анализ като наука се представя като система от специални знания, свързани с изследване на икономически явления и процеси, резултати от стопанска дейност, тенденции на развитие и методика за разкриване на влиянието на положителните и отрицателните фактори с умението да се избира ефективното решение в условията на неопределеност.

1.3.Същност на стопанския анализ?

Същността на стопанският анализ може да се разкрие от различни позиции. От една страна стопанският анализ е междинен етап в процеса на управлението на бизнес организацията между събирането на информация и разработването и вземането на управленско решение. Така чрез стопанския анализ се създава възможност да се разкрият връзките между различните стопански явления, процеси и фактори като се вникне в същността на производствено финансовата дейност. Така анализът служи не само като база за вземане на дадено решение, но е и в основата на разработването на цялостната стопанска стратегия, която организацията ще следва в бъдеще. От друга страна ако се използва значението на "analysis" може да се посочи следното определение за неговата същност: съвкупност от дейности по разделяне на цялото и изучаване на съставните му елементите и части с цел разкриване на неговите вътрешни особености, строеж, структура и факторите за настъпилите вътрешни изменения.

1.4.Какво най-често се посочва като предмет на стопанския анализ?

Най-често като предмет на стопанския анализ се посочва:
- стопанската дейност на организацията:
- стопанските процеси;
- детайлизирането състава на обектите;
- резултатите от дейността и целите на анализа;
- информационния поток;
- измененията на стопанските процеси;
- причинно-следствените връзки в икономическите процеси;

1.5.Какво трябва да се спазва предвид правилата на аналитичната дейност при провеждането на стопански анализ?

- да има научен характер като се използват най-новите открития в теорията и методологията на икономическите изследвания;
- да изучава всеобхватно причините за настъпилите взаимозависимости т.е да бъде комплексен;
- да изследва обектите в системата на тяхната вътрешна и външна взаимосвързаност с другите елементи и обекти;
- да отговаря на изискванията за оперативност, конкретност, точност на аналитичните отчети, обективност и достоверност и да се вижда ефекта от проведения анализ;
- да е спазено правилото за систематично провеждане на аналитичните изследвания при добра организация и планиране на аналитичната дейност.

2.1.От какво се формират задачите на стопанския анализ?
- предмета на стопанския анализ;
- от целевото направление на стопанския анализ;
- формира се от съвременните условия в които се осъществява стопанската дейност;
- ролята на анализа в системата на управление на дадена бизнес организация;

2.2.Коя е основната задача на стопанския анализ?
Основната задача на стопанския анализ е да подпомага управлението на бизнес организацията в процеса на нейното стабилизиране, развитие, оздравяване и
подобряване на резултатите от производствено-стопанската дейност.

2.3.Избройте основната задача и конкретните 4 подзадачи на стопанския анализ. Опишете ги.
1. Разработване на система от основни показатели за оценка на състоянието на бизнес организацията.
2. Оформяне на цялостна и профилирана оценка на резултатите от производствено-стопанската дейност на бизнес организацията
3. Определяне и оценяване на факторите, влияещи върху отделните дейности и резултати и разкриване на възможности за подобряване на състоянието им.
4. Разработване и обосноваване на прогнози, стратегии и планове за развитието на бизнес организацията в отделни области на управлението.

3.1.Кои за източниците на информация за икономическия анализ?
За икономическия анализ източниците на информация са 4 типа информационни потоци:
1.поток- нормативно планови източници - държавни закони, нормативни документи, заповедиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопански анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.