Стопанска логистика


Категория на документа: ИкономикаСЪДЪРЖАНИЕ
1) Характеристики и технически възможности на автомобилния транспорт в логистиката.
2) Автомобилен транспорт. Същност и значение.
3) Видове товарни автомобили.
4) Автомобилният транспорт - предимства пред останалите видове транспорт.
5) Автомобилният транспорт - недостатъци .

Характеристики и технически възможности на автомобилния транспорт в логистиката.

Превозването на стоки е особено важна дейност, тъй като преодолява разстоянието между производителите и потребителите и прави реално задоволяване на потребностите. Изборът на начин за транспорт е важна задача за мениджърите по логистика. Върху избора на вида на транспорта и капацитета на превозните средства, на поддържаните запаси, на избора на система за тяхното управление, на количеството на една доставка и честотата на нейната повторяемост влияят видът и характеристиките на стоките и т.н.

В този аспект възникват и специфични задачи на транспортната логистика като:
-Създаване на транспортна система, в това число създаване на транспортен коридор и транспортна верига;
-Съвместно планиране на транспортните процеси на различните видове транспорт в случаите на смесени превози;
-Обезпечаване на технологично единство на транспортния процес;
-Съвместно планиране на транспортните, производствените и складовите процеси.

Транспортното решение е свързано и с избора на превозвач. Транспортирането може да бъде осъществено със собствен или нает транспорт:
А. Собствен транспорт. Неговите предимства са свързани главно с :
-Възможност за контролиране на оперативните разходи и независимост от конюнктурните условия на транспортния пазар;
-Установяване на единна технология на превозните и товаро-.разтоварните операции;
-Надеждно и качествено осигуряване на доставките, експедициите и обслужването на клиентите;
-Не е необходимо съобразяване на опаковката на стоките и уедряване на товарите с изискванията на даден превозвач;
-Осигуряване при необходимост на експресни превози без да се търсят превозвачи или да се променят клаузи в договора;
-Използване на обратните пътувания за превоз на празен амбалаж или за оказване на транспортни услуги на външни товародатели;
-Възможност за възвръщаемост на инвестициите, вложени за закупуването или поддържането на собствен транспортен парк;
-Други;

Недостатъците на собствения транспорт се изразяват в:
-Големи инвестиции за закупуване и разходи за ремонт и поддържане;
-Управление на персонала,обслужващ МПС;
-Извършване на разходи за застраховка на превозните средства, на стоките и на персонала по време на път;
-Извършване на неприсъща дейност;
-Собственият транспорт,ако е закупен, повишава размера на ДМА на фирмата, което става проблем на ликвидността;
-Поемане на пълна отговорност на стоките, за повредите и за загубите по време на път;
-Неосигуряване на пълно използване на превозните средства и труда на заетите работници;
Б. Нает Транспорт. Основен въпрос при ползването на външни превозвачи е избора на изпълнител.
Превозвачът се подбира по следните критерии:
-Сигурност при превоза на стоките;
-Минимално време на превозване;
-Качество на транспортните услуги: точност, сигурност, бързина, риск и т.н.;
-Готовност за промяна на маршрутите;
-Репутация на превозвача и финансова стабилност;
-Използване на компютърни технологии за управление на превозите и обработване на информацията за тях и т.н.;

Основните задачи на превозвачите са свързани с:
-Установяване на тарифна система за определяне на цената на услугите;
-Определяне на договорните отношения с товародателите и товарополучателите;
-Изграждане на ефективна информационна система за определяне и контрол на транспортните разходи;
-Избор на маршрути и съставяне на графици за пътуване на превозните средства;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанска логистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.