Стокозноние и логистика


Категория на документа: Икономика


Логистична верига на пласмента
Логистична верига на доставчиците

Поръчките описват входа на логистичната система. Те могат да бъдат разделени на външни и вътрешни. Външните поръчки са свързващото звено между логистичните системи на производителя и търговеца, а вътрешните, от своя страна, свързват вътрешноорганизационните логистични системи.

В логистичния отдел на фирмата външните поръчки към партньорите се правят максимално бързо. За целта се прави заявка по каталог на съответния доставчик върху готова шаблонна бланка. В рамките на минути фирмата-доставчик отговаря дали заявените стоки са налични и уточнява ценовите условия. След това фирма "Идеал Стандарт - Видима" АД потвърждава своята поръчка или изготвя нова заявка, в зависимост от отговора на своите партньори. Фирмата използва всички възможности за по-бърза и лесна връзка със своите клиенти и доставчици, предоставени от комуникационните технологии. На своята страница в Интернет тя предоставя възможността клиентът, в удобно за него време, да подаде запитване до фирмата за наличност и цена на избрания продукт или да направи заявка. Това води до цялостно подобряване на комуникациите с клиентите.

Управлението на поръчките във вътрешен аспект се случва изцяло автоматизирано, чрез използването на складова програма Santa за обработка на информацията. По този начин се съкращава цикълът на изпълнение на поръчката и се стандартизират формите за получаването на информация. Процесът на движение на информацията от приемането на поръчката ди нейното изпълнение преминава през няколко фази посочени в следващата схема:

Приемане на поръчката

Контрол и планиране

Преобразува- не и фактуриранее

Комплекто-ване на поръчката

Експедиране

2. Комплектоване и експедиране

Управлението на поръчките в склада на "Идеал Стандарт - Видима" АД се изпълнява, в зависимост от наличието на заявените продукти в склада. Протича паралелен информационен поток към звено Управление на запасите. Ако някои от заявените стоки липсват в склада, се прави поръчка до съответния производител.

След извършените контрол и планиране, се прави компютърно преобразуване на поръчковите формуляри и се изготвя предварително фактуриране. Изготвената фактура е в три екземпляра - един остава в склада, един придружава стоката до съответния магазин, а третия екземпляр е за самия клиент. Чрез по-ранното фактуриране се избягва губенето на време в последващите етапи от обработката на поръчките.

Комплектоването на поръчките се извършва във фирмените складове ръчно, а експедирането до съответния магазин или клиент, става със собствен транспорт. Така ако изисканата стока е в наличност, цикълът на управление на поръчките може да отнеме не повече от 1 работен ден. Ако, обаче, стоката не е в наличност, в нито един от складовете на фирмата, в цикълът се включва и елементът на заявка до съответния доставчик, който може да удължи значително целия процес на обработка на поръчките.

3. Фактуриране

Особеност при процеса на фактуриране в "Идеал Стандарт - Видима" АД , е че при всяка доставка се изготвя проформа фактура, която може да бъде на цялата стойност на фактурата или на процент от нея, в зависимост от фирмената политика на производителя. Дължимата сума се превежда по банков път и се организира стоково придвижван. В работата си с български производители, за извозването на стоките, фирмата използва собствен транспорт, а с международните - специализирани фирми за международна логистика.

II. Управление на запасите

1. Елементи на складовите запаси

За да се обособят елементите на складовите запаси е необходимо да се проведе анали на управлението на запасите на "Идеал Стандарт - Видима" АД. В търговските фирми първичната потребност е базата, на която се прави управлението на запасите. Под първична потребност се разбира пазарната потребност или пазарното търсене. Пазарът на продукти и материали за баня не предлага стоки от първа необходимост, той е непостоянен и трудно прогнозируем. Затова и добре изчислените складови запаси играят важна роля в намаляването на логистичните разходи. Разходите се намаляват чрез ограничаване и отстраняване на отложени и неизпълнени доставки, освобождаване на трудно реализуеми и залежали стоки, балансиране между размера и честотата на доставките и транспортното обслужване.

В складовите си бази фирма "Идеал Стандарт - Видима" АД е разделила складовия си запас на текущ и гаранционен. В текущите запаси се включват продуктите, характеризиращи се с по-ниска себестойност и съответно по голямо търсене. Това са санитарен фаянс и теракота, предимно от български производители, тъй като при тяхното непредвидено изчерпване, фирмата ще успее да реагира и попълни запаса в кратки срокове и с ниски транспортни разходи.

Гаранционният запас от своя страна е в малки размери, тъй като той е формиран предимно от луксозно обзавеждане за баня, внос от Италия и Испания. Този запас остава блокиран капитал, затова фирмата се стреми да задоволи потребителското търсене с наличните търговски обекти стоки от този ранг.

Определянето на размера на гаранционния запас става косвено чрез задаване на готовност за доставка. Влияние върху него оказва времетраенето на срока за изпълнение на поръчката - до 7 календарни дни.

Важна част от управлението на запасите е тяхното попълване. При установяване потребността от материали в складовото стопанство трябва да се определи кога и колко да се поръча, за да се избегнат големи разходи за съхранение и подготовка на поръчките. В "Идеал Стандарт - Видима" АД поръчките се пускат, когато запасите от дадено изделие паднат под едно фиксирано равнище - точка на поръчка. Тази точка при фаянсовите плочки е 1000кв. м от серия. Този размер запаси трябва да покрие търсенето, докато поръчката бъде изпълнена.

Размерът на поръчката не е фиксиран и постоянен. Той се мени, в зависимост необходимото количество материали за попълване на складовите запаси до предварително определеното максимално ниво.
2. Определяне на потребностите - таблици
2.1. ABC анализ

АВС анализът позволява класифицирането на материалните ресурси в фирмените складове и магазини по степента на тяхната важност. Делът на приходите на всяко изделие зависи от неговата цена и обема на продажбите. Целта на тази класификация е на водещите продукти да се отдели значително повече внимание при управлението на запасите, отколкото на тези с минимален дял.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокозноние и логистика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.