Стокознание


Категория на документа: Икономика7. Потребителни св-ва на промишлените стоки.

Потр св-ва са тези, които удовлетворяват опр човешки или обществени потребности.Те формират полезността на стоката.Класифицирането става въз основа на вида на удовлетворените потребности и според това потр св-ва се класифицират в 3 групи:1) включва вс потр св-ва, които удовлетворяват материалните потребности.Наричат се утилитарни/полезни/експлоатационни;2) тези, които удовлетворяват нематериалните потребности на хората-естетически св-ва3) св-вата удовлетворяващи използването на стоката във времето т.е. надеждността

Първата група вкл няколко подгрупи и те са:-функционални св-ва;-ергономични св-ва;-хигиенни св-ва.Функционалните св-ва х-ризират способността на стоката да изпълнява осн си функция или др съпътстващи функции..Ергономичните св-ва са тези, които х-ризират удобството и комфорта при ползване на дад стока в нормални усл-я на експлоатация.Св-вата, от които зависи степента на умора, пълнотата на отдиха, възстановяване на организма при ползване на стоката, лекота и др.Хигиенните св-ва вкл св-вата характеризиращи способността на стоките да осигуряват нормални усл-я за жизнена дейност на човека .Такива св-ва имат значение за стоки като тъкани, готови облекла, трикотажни изделия, кожени облекла, обувки. Към хигиенните св-ва се отнасят:-въздухопропускливост -паропропускливост --водопропускливост - способността на стоката да пропуска или не вода;-топлозащитност - способността на стоките да задържа или пропуска топлината.Най-често използваните показатели за оценяване са:*информационна изразителност на формата - х-ризира способността на формата на изделието да подсказва предназначението на стоката и начина на нейното използване;*цялост на компзицията *съвършенство на производственото изпълнение -Третата група - надеждност - х-ризира способността на стоката да изпълнява зададените функции като запазва вс останали св-ва в опр граници и за опр време.

Надеждността е характерна само за опр вид стоки, най-често сложно технически, които в процеса на ползване извършват опр работа и като такива постепенно изразходват своя ресурс, износват се.От масовите стоки за потребление за надеждност може да се говори при облекла, кожи, обувки, които във времето постепенно се износват, дори да нямат видима повреда.

8..Стъклени стоки.Основи на производството.

Производството на стъклени стоки, може да се раздели на 3 основни етапа:-получаване на стъкломаса;-формуване на стъклени изделия;-декориране.За получаване на стъкломас се използват осн м-ли, без които не може да се получи стъклото и допълнителни м-ли чрез които се формират специфични св-ва за даден вид стъкло.Видове осн материали:1)кварцов пясък-чрез него се получ осн компонент стъклото-силициев оксид.За получаването на доброкач стъкло е от значение чистота на кварцовия пясък и едрината на пясъчните зрънца.От чистотата на пясъка зависи получ на дефекти-черни точки.От едрината на зрънцата се опр наличието на дефекти- камъчета.2)Боракс -чрез него в стъклото се внася борен оксид.Без тази суровина не може да се получи огнеоупорно стъкло. 3)Каолин-чрез него се внася алуминиев оксид.Той повишава мех и хим устойчивост на стъклото 4)Калцинирана сода-внася се натриев оксид, заедно със силициевия оксид влизат в състава на обикновеното стъкло.5)калиев карбонат- придава силен блясък на стъклото 6оовен миниум-в състава на стъклото се вкл оловен оксид и колкото повече е количествотому, толкова кристално стъкло е по качествено, по бляскаво..Всички основни и допълнителни суровини се смилат до определена едрина на зрънцата, пресяват се за отделяне на по едрите частички и получената смес се на рича шихта.Тази смес се поставя в специални пещи и се нагрява до висока температура, до втечняването й.Методи на формуване:

-чрез пресоване охладенатая стъкломаса се излива и нагнетява в специални пресформи;

-чрез духане/издуване-ръчно или машинно, -чрез пресо-духане-;-чрез изтегляне- -чрез валцуване- -чрез леене;3я етап е декориране:недекор;декор в горещо състояние;декор в студено

9.10.Стъклени стоки- класификация и асортимент.

Стъклото е твърд, относително крехък м-л с аморфен строеж получен при стопяване на суровини до хомогенна стопилка при висока темп, като в последствие тази стопилка се охлажда до втърдяване и се получава стъклото.

Класификация:-по предназначение- битови, опаковъчни, строително-архитектурни, технически;-В зависимост от вида на стъкломасата- натриево-калциеви, калиево-калциеви, от оловен кристал, алуминиево-калциеви,бариев кристал, боросиликатни;-В зависимост от начина на изработване- пресодухане, пресови, духани, молирани, многопластови, комбинирани, валцувани, центробежнолети и изтеглени;-По форма- кухи и плоски;-По цвят - Цветни и безцветни;-по големина - малки, средни, големи.

Асортимент:*на битови стъклени стоки-духани-от обикновенна стъкломаса, характеризират се с разнообразна изящна форма, има допълнителни детайли и елементи;*духани домакински изделия от олово ио кристал-малки, средни, големи- отличават се с красива диамантена шлифовка;*пресови домакински изделия- с по проста структура;*художествено-декоративни изделия - с декоративни функции(стъклени вази, статуетки), декоративно -утилитарни(с материален х-р);

*стъклени опаковки използват се в храно промишленост , медицина , козметика, парфюмериина промишленост, химия;*по вместимост- малки,средни, големи;

*в зависимост от големината на отвора- с широко и с тясно гърло.Разпознаване на стъклените стоки по вид на стъкломасата, по метод на производство, по вид на декорация:-натриево-калциево стъкло-безцветно, зеленикав/ жълтеникав оттенък,понижена прозрачност, използва се за домакински изделия, опаковки, прозоръчни стъкла;-алуминиево-калциево стъкло-тъмнокафяво/тъмнозелено, твърдо издава тъп звук, при удар, евтино, за опаковки;-калиево-калциево стъкло- най просто, с повишена прозрачност, добър блясък, добре се полира, използва се за домакински изделия, художествено-декоративни;-оловен кристал- за сервизи.

11.Качество на стъклените стоки

Стъклените изделия трябва да съответстват на стандарта, образеца, чертежа, утвърдени по установения ред. Те трябва да бъдат изработени от добре оцветена или обезцветена стъкломаса, допуска се слабо зеленикав, жълтеникав или сивкав отенък, който трябва да е еднакъв с целия комплект, без грапавост по повърхн., добре шлифовани и полирани краища. Дефекти: един или друг дефект влияе в/у кач.на изделието от вида, размера, местоположението му. Дефекти на стъкломасата: мехурчета, свил, посечки, шлири, камъчета, капкиДефекти на изработката: при формуването и при дообработката: остатъчно напрежение, неравномерно разпределена стъкломаса, деформация, пукнатини, нащърбванияДефекти по декорацията: това са неправилно, несиметрично разположени рисунки, неравном.кантове, драскотини, зацапвания, и др.

Опаковка,съхранение,маркировка, транспортир при битовите стъкла: Стоките се опаковат в пакети, кутии от картон , велпапе, изолирано едно от друго с картонени или др прегради.

12.Керамични стоки-основи на производството.

Керамичните стоки са изделия, получени чрез смесване на пластични и нпластични силикатни и др материалии последващо формуване, сушене и зпичане.Производството вкл 3 основни етапа:-получаване на керамична маса;-формуване сушене и изпичане;-декориране на керамичните изделия.Осн м-ли, използвани в производство на керамични стоки са:-пластични м-ли:-непластични м-ли;-топилни м-ли;-глазуро-образуващи м-ли;-керамични бои.Пластични м-ли са глина, каолин, бентонити.Всички те при смесване с вода образуват пластична маса, годна за формуване, а придадената форма се запазва при сушене и изпичане. Формуването се извършва по мокър и сух метод.с метода отливане се извработват изделия с по сложна форма.формените по който и да е метод изделия са с малка якости се подлагат на сушене. То се извършва постепенно при опр режим. Изпичането е един от наи-важните процеси, от който предава св-вата ,от който зависят потреб ст/ст на издел.преминава през 3 фази: загряванена до опр t ,задържане при тази t,охлаждане на изделието. Декорирането на КИ е сложен процес.

13. Класификация на керамичните стоки

а) по предназначение:- битови - различни съдове и изделия за приготвяне и сервиране на храна, напитки, художествено-декоративни стоки- архитектурно-строително предназначение - градивни, облицовъчни, санитарно-хигиенни, декоративни- технически - използват се в електротехническата, радиотехническатаб) по характера на строежа на черепа:- грубокерамични - изделия с нееднородна структура, грубозърнест и непросветен череп със землист лом. Тук спадат тухли, керемиди, цигли, каменина, грънчарски изделия и дрв) по плътност на черепа:- с плътен - имат порьозност до 5% и не пропускат вода и течности. Тук спадат фаянс, майолика, полупорцелан, грънчарска и бяла керамикаг) по наличие на глазура :- глазирани - имат гладка, лъскава и равна повърхност и не пропускат вода и газове. д) по наличие на декорация:- декорирани - подглазурно и надглазурно- недекорирани

Класификация на битовите ерамични изделия:а) по форма: кухи ; плоски б) по размер - малки - големив) в зависимост от наличието на глазурен слой- глазирани ;- неглазираниг) по предназначение- битови - за поднасяне на храна, чай, кафе, закуска, вино, бира, вода;- художествено-декоративни ;- уникалнид) по комплексност- единични.;- комплектниАсортимент на битови и керамични стокиАсортимент на порцеланови изделия:а) домакински - за поднасяне на храна и напитки, за приемане на храна и напиткии други- според вида порцелан, от който са изработени: т твърд порцелан - тези изделия са по-груби, с по-дебели стени и по-голяма маса. б)художествено-декоративни:-уникални - отличават се с оригиналност, висока художествена ценност и се произвеждат в единични екземпляри.;- за масова употреба - произвеждат се по художествени оригинали, чрез масови иражи;сувенирни;Асортимент на полупорцелановите изделияТези изделия имат бял до жълтеникав цвят на черепа, водопоглъщаемост от 3 до 5%. Основно се изработват домакински изделия - плоски и кухи. Биват малки и големи, с гладка или релефна повърхност, с равен или изрязан край.

17.Мебели.

Класифиц се извършва по признаците: предназначение- за обзав на жилища, хотели, и обществени сгради, функционален признак- за седене и лежане, работа и хранене, за съхр на предмети, със спец предназначение и др , вид на материала- дървени, метални, пластмасови, от пресован картон или комбинирани,х-р на производството- серийни, експириментални, плетени, тапицирани, вити и др Асортимент на мебелите Единичните мебели по функционален признак се класифицират като- за седене и лежене, мебели за работа, хранене и поставяне (маси, бюра), за съхраняв ане на хранителни продукти, за дрехи, за тоалетни принадлежности, с комбинирани функции и със специално предназначение. Мебелите за седене и лежане са твърди, полумеки или меки изделия- стол, кресло, канапе, табуретка, легло, матрак и др.Мебелите за работа, хранене и поставяне на различни предмети са- маси, бюра и др.Мебелите за съхраняване на хранителни продукти, домакински съдове са бюфет, шкаф, витрина и др.Мебели за съхр на горни дрехи, бельо и завивки са гардероб, скрин, ракла.Мебели с комбинирани функции- изпълняват едновременно две и повече функции.Мебелният комплект включва изделия, обединени от единно архитектурно и конструктивно решение. Качество на мебелите- определя се от съответствието им на общите изисквания към тях, допустимите отклонения и дефекти. Каяеството на мебелите се определя по резултатите от определянето на органолепт и физикомехан показатели.

Маркирока- маркировката нанесена във вид на печат или етикет, съдържа наименованието на производител, Опаковането се извършва в разглобен или готов вид. Транспортирането да е в чисти, автомобили, вагони. Съхраняването да е в сухи и чисти помещения предпазващи от навлажн, замърсяв,
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.