Стокознание


Категория на документа: Икономика


Значението на сертификацията изразява се в съдействието за осигуряването и поддържането на определено равнище на качеството и гарантира спазването на изискванията на международните стандарти от серията ISO 9000 от фирмата производител или доставчик на стоки.

Основни принципи на сертификацията:

- Принцип на доброволност или незадължителност - сертификацията не се прилага за всички видове производство

- Публичност - изразява се в това, че се дава гласност за акредитацията като тази публичност се засилва и с маркирането на знака за съответствие върху всички стоки и цялата документация

- Поверителност - в етапа на сертифициране на даден обект преди още да има краен резултат не се прави достояние на информацията.

Видове сертификация:

- Според обхвата - национална (създава се само в рамките на една страна и се осъществява от самата държава чрез упълномощена организация; у нас тя е изпълнителна агенция по сертификация и удостоверяване); регионална и международна

- По отношение степен на задължителност - доброволна и задължителна. Задължителна е за продукцията, която е предназначена за износ, за опазване на околната среда и за стоки, които могат да бъдат потенциално опасни за здравето на хората.

- В зависимост от възможността за достъп до нея - открита и закрита.

- В зависимост от това кой извършва дейността по сертификация - авто (собствена) сертификация и сертификация от външен независим сертифициращ орган

Сертифицирането на даден обект включва следните етапи:

- Вземане на решение от ръководството на фирмата или организацията за сертифициране на дадена продукция

- Запознаване със стандартите от серията ИСО 9000 и извършване на анализ на съществуващата във фирмата система за управление на качеството

- Разработване на необходимата документация и извършване на вътрешна проверка с цел да се установи съответствието между действителната обстановка във фирма и изискванията по сертифициране

- Попълване на декларация, че заявителя е съгласен да спазва изискванията на сертификационната система

- Провеждане на изпитвания и оценка на продуктите в акредитирана лаборатория по сертификация

- Вземане на решение за предоставяне на документ и знак за сертификация на съответната организация

- Регистрация

- Периодично провеждане на контрол от органа по надзор за спазване изискванията по сертификацията

Сертификата е с определена продължителност 5 години.

GS - знак за сигурност

6. Опаковка, маркировка, транспортиране и съхранение на стоките.

Опаковката е средство/комплекс от средства, чрез които се осигурява предпазване на стоката от повреди, замърсяване, количеств загуби. Видове опаковки:

1) според предназначението:-потребителски -транспортни - външни опаковки - в тях са поставени няколко потребителски опаковки и чрез тях се улеснява транспортирането на стоката от производителя до търг обект.

В някои случаи една и съща опаковка може да служи и като потребителска, и като транспортна.2) възможност за използване:-опаковки за еднократна употреба;-опаковки за многократна употреба - транспортни, но има и потребителски

3)според м-ла, от който са изработени:- пластамаса, дървесина, текстил, картон, стъкло, порцелан и др.Изисквания към опаковките:*да предпазват стоките от външни въздействия - влага, топлина, светлина;*да имат достатъчна механична здравина и да не се нараняват или повреждат изцяло при нормални усл-я на транспорт и съхранение;* да са леки *да са удобни за захващане *формата на опаковките да позволява плътно подреждане както в трансп средства, така и в сладовете за съхранение;*да са безвредни производството на опаковките да е евтино и икономически изгодно;*опаковката да е естетически оформена и да служи и за реклама;*да е екологична и да не предизвиква замърсяване на околната среда.Маркировката е съвк от надписи и отличителни знаци или/и други възприети означения, които се поставят в/у самта стока, в/у потребителската или трансп опаковка.Служи за реклама.В зав от това кой поставя маркировката тя бива:производствена-търговска.Маркировката в/у трансп оп-ка вкл:вс реквизити, които са маркирани и в/у потр оп-ка и още маса на трансп оп-ка и количество или брой на потр оп-ки вътре в нея. Изискване към маркировката:-надписите да бъдат трайни, четливи, кратки и ясни-да са на видно място;-маркировката да е естетически оформенаВъв връзка с маркировката на стоките се разгл и кодирането им - процес на предоставяне на данни на обекта чрез съвк от символи.Транспортиране и съхранениеЗа разл видове стоки може да се изп всякакъв вид транспорт или само специален транспорт. При пром стоки се изп всякакви, докато специален е при хран стоки. Усл-та на съхранение са в зав от вида на самата стока и са в пряка връзка с промените, които могат да настъпят по време на съхранение.Като правило промените при съхранение могат да бъдат временни(обратими) и трайни(необратими). Промените при съхранение могат да бъдат желани(подобряване на кач) и нежелани.За запазване на кач в усл-я на съхранение следва да се имат предвид факторите:-вида на складовото помещение ;-възможност за почистване/проветряване на слада;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.