Стокознание


Категория на документа: ИкономикаРазмерни признаци - антропометрични особености, различни размери серии продукция

4. Видове класификации:

Единна класификация на промишлеността, селското стопанство и горската промишленост;Производствена класификация ;Търговска класификация ;Транспортна класификация ;Митническа класификация ;Учебна класификация

Асортимент на стокитеОпределение и същност

Най-често под асортимент се разбира отделно взет вид стока, отделно взет артикул - тази интерпретация е характерна за най-вече за журналистите, медиите, но понякога се бърка и от специалистите.Асортимент е съвкупността от стоки (видове и разновидности), подбрани по определен признак. Асортимент е цялата съвкупност от стоки.Обем и структура-обем - цялата номенклатура от видове и разновидности (изделия, продукти), включена в даден асортимент.-структура - количественото съотношение между отделните видове и разновидности продукция, в рамките на даден асортимент.Видове асортимент-Производствен - цялата съвкупност от видове и разновидности продукция, произвеждани в дадена фирма. Търговски - цялата съвкупност от видове и разновидности стоки, с които работи дадена търговска организация. Търговският асортимент се изгражда на основата на производствения, но е много по-широк, тъй като даже и малък търговски обект може да търгува с продукцията на много различни фирми.Фактори, оказващи влияние върху формирането на асортимента :Възможности на производствената сфера; Структурата на населението - възрастова, полова - влияе и върху търговския, и върху производственя асортимент;Сезонност на продажбите;

3. Качество на стоките

.Ползваме стандартизираните определения за качество: - според БДС - качеството представлява съвк от св-ва, обуславящи тяхната пригодност за удовлетворение на опр потребности в съответствие с предназначението им

Фактори - 2 групи:

1) фактори, които влияят при създаването на стоката и качеството й:

-качество на изходните суровини и м-ли: значението се опр от факта, че не е възмойно сс некачеств суровини да се произведат кач стоки; некач суровини образуват разл дефекти в готовите стоки;

-конструкцията на изделието - неговата форма, размери, начин на свързване на отд детайли;

-състояние и ниво на технолог оборудване, степен на автоматизация;

-правилност на провеждане на технолог режим - при пропуски или неточности се получават дефекти, които могат да направят стоката негодна;

2) тези, които влияят за запазване/съхраняване на вече формираното качество:

-вид на опкаовката и на материалът, от който тя е изработена, както и начина й на затваряне;

-вид на транспортн средство за пренасяне, от гл точка на правилно и плътно подреждане на стоката;

-избор на правилен режим за съхранение на стоките-температура и отн влажност на въздуха в складовите помещения, където се съхр стоките.

За измерване на св-вата се изп качествнив показатели.Те представляват числени или количествени ст/ти на св-вата респ на качеството като цяло. Чрез кач показатели се измерва пригодността на продукта за удовлетворяване на опр потребност. Видове кач показатели - в зав от това колко св-ва могат да се измерват с тях биват: единични, комплексни и интегрални.Единичните -те не дават цялостна х-ка на качеството на стоката.Комплексен е този показател, който х-ризира една група на св-ва на стоките и тогава се нарича групов комплексен показател или х-ризира цялата съвк група св-ва и тогава се нарича обобщен комплексен показател.Интергралния показател се изразява като съотношение от сумарния полезен ефект, експлоатацията, потребление на дад стока и сумата от разходите за нейното производство и нейната експлоатация.

4.Стандартизация на стоките.

Стандартизацията е дейност, свързана с разработването на предписания и правила за общо и повтарящо се прилагане на дествия с цел постигане на опр оптимален ред в дад съвк или област. Обектът на страндартизация се разгл като постоянно пременяща се и разширяваща се област. Целта на стандартизацията е усъвършенстване на страндартиз обекти и постигане на оптимално качество, безопасност и ефективност при производството.Основни задачи - установяване на изисквания за кач на суровини, м-ли и готови изделия; определяне на единна с-ма от показатели, методи и средства за измерване и контрол на кач на продукцията, а също и за определяне нивото на надеждност .Основни методи на стандартизиране:-метод на унификация - чрез него се извършва уеднаквяване на изискванията към еднородни продукти, които имат и еднакво целево функционално предназначение с цел постигане на взаимозаменяемост;

-метод на типизация - изп се за разработването на типове решения за дад стока, които се стандартизират и по този начин се стандартизира тяхното производство;-метод на агрегатиране - за изработването на изделия от вече унифицирани детайли-агрегати, като по този начин чрез разл съчетания на елементите се създ възмойност за изразботване на нови изделия с разл конструктивно оформление

Основни принципи на стандартизация:1/ доброволност - всеки сам решава да спазва или не изискванията;2/ публичност - разработените вече стандарти са публично достояние;3/ равнопоставеност - заложените изисквания са еднакви за всички, които са решили да спазват стандтарта;4/ общо съгласие на всички заинтересовани страни Видове стандарти:

- в зав от сферата на приложение и нивото на разработване биват: национални, отраслови, фирмени, технологични х-ки;- в зав от обхвата на стандарта: частични и пълни.

5.Сертификация на стоките

Сертификацията е дейност, чрез която се удостоверява съответствието на дадена суровина материал стока процес, че отговарят на определени нормативни изисквания. Удостоверяването става с: сертификат за съответствие т.е. документ, в който се посочва с различни параметри, показатели, цифри съответствието на обекта; знак за съответствие - той представлява запазен знак с точно обозначение, който се издава по правилата на сертификация от оторизирания сертифициращ орган и се маркира върху стоките или документацията. На сертификация подлежат суровини, материали, комплектуващи детайли, както и готова продукция, която има важно значение за икономиката на страната, а също и за нейния износ. На сертификация подлежи продукция при изполдзването на които може да възникне опасност за живота и здравето на хората както и за околната среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.