Стокознание


Категория на документа: Икономика


 1. Предмет, задачи и метод на стокознанието

Предмет - са стоките за масово или широко потребление. Известно е че зад развитието на обществото е материалоното производство.В процеса на производство се създават предмети, продукти, вещи, които по предназначение могат да бъдат средства за производство или стоки за потребление. Съгласно определението за стока, тя е предмет или вещ, която сас своите собствени или естествени или изкуствено създадени свойства, удовлетворява човещки потребности от някакъв вид. Способността на дадена стока да удовлетворява конкретна потребност я прави полезна, а степента на полезност определя нейаната потребителна стойност, респективно и нейното качество. Предметът на стокознанието включва:

- Потребителска стойност на стоките за масово потребление

- Потребителска ценност и потребителски свойства на промишлените (нехранителни) стоки

- Биологичната ценност и хранителната стойност, както и потребителните свойства на хранително-вкусовите стоки

- Качеството на стоките (хранителни и промишлени) - запазването на стоките в условията на съхранение и реализация

Основни задачи на стокознанието:

Задачитепроизтичат от предмета. По-важни са:

1. Изучаване свойствата на суровините и материалите за производстовото на стоките и тяхното влияние върху качеството на готовите стоки

2. Изучаване особеностите на технологичния режим на производството на стоките като фактор с решаващо значение за формиране на максимално добро качество

3. Изучаване потребителските свойства на стоките, определящи тяхната полезност в условията на експлоатация или потребление. Експлоатация се използва за промишлени стоки, които в периода на тяхното използване употребяват част от своя ресурс. Потребление се използва за хранително-вкусови стоки, които се и употребяват изцяло, но също така и за някои промишлени стоки.

4. Изучаване на опаковката и маркировката на стоките като форма за запазване на тяхоното качество в условията на реализация и съхранение

5. Изучаване на условията за съхранение с оглед запазване на качеството

6. Изучаване на методите за изследване на качествените показатели, характеризиращи отделни свойства или качеството като цяло

Методи на стокознанието

Методите, които се използват са взаимствани от други науки: химични, физични, биологични. Използването на тези методи се определя от факта, че свойствата на стоките по своята същност са съответно физични (цвят), химични (състав, съдържание), биологични (хранително-вкусовите стоки).

Други методи са социологическите. Основно се използват за проучване мнението на потребителите за качеството на дадена стока.

Други методи са статистическите и експертните методи. Експертните методи оценяват свойствата на стоките, които не се поддават на инструментално изследване или сетивни методи.

Друг метод е метода на пробна експлоатация (опитна) - използва се основно при промишлените стоки

2.Класификация на стоките

Същност и значение

под класификация се разбира логически процес на последователно разпределение на множества от обекти в системи от подмножества, при спазване на общи правила на статистиката на всички класификационни равнища.

Всяка класификация трябва да се извършва при спазване на основни принципи и на основата на подбрани съществени признаци. Както принципите, така и признаците, са обосонени на базата на всестранното задълбочено изследване на обектите, подлежащи на класификация, и особенно на съществените свойства на обектите.

Основни принципи

Принцип на научната обоснованост - основен принцип. Този принцип означава, че класификацията не може да става случайно, а чрез всестранното изучаване на обектите и техните свойства.Принцип на координацията - на взаимната съгласуваност. Този принцип означава, че при класификация на обектите в дадена област, трябва да се осъществява взаимо обвързване.Принцип на субординацията - на йерархията. Този принцип означава, че при класификацията трябва да се осигури правилна съподчиненост между отделните класификационни равнища.Принцип на единния признак - този принцип означава, че класификацията, в рамките на отделните класификационни равнища, трябва да става на основата само на един признак (най-съществения).Принцип на отвореността - този принцип означава, че всяка класификация трябва да се разработва като максимално отворена система.

Основни признаци, използвани като класификационни:Отрасъл и поддотрасъл, в рамките на които е призведена дадена стока;Изходни суровини;Начин на получаване;Предназначение;Произход;Равнище на качеството;Сезонност на използванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стокознание 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.